Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 oktober 2019

Nästa händelse: Bordläggning 15 oktober 2019

Utskottets förslag

Statens arbete med framtidsscenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadsområdet har granskats (FiU7)

Finansutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om statens arbete med långsiktiga framtidsscenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadsområdet. Syftet har varit att granska om regeringen och myndigheterna har skapat förutsättningar för scenarier med tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut och om arbetet bedrivs koordinerat, transparent och effektivt. Granskningen visar att det finns betydande skillnader mellan myndigheternas scenarier, och att detta kan få konsekvenser för avvägningar och prioriteringar mellan olika statliga insatser. Riksrevisionen föreslår bland annat att det behövs generella riktlinjer för arbetet med framtidsscenarier.

Finansutskottet konstaterar att regeringen i huvudsak instämmer i Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-08
Trycklov: 2019-10-08
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:FiU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-01, 2019-09-17

Statens arbete med framtidsscenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadsområdet har granskats (FiU7)

Finansutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om statens arbete med långsiktiga framtidsscenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadsområdet. Syftet har varit att granska om regeringen och myndigheterna har skapat förutsättningar för scenarier med tillräckligt god kvalitet för att riksdagen ska kunna fatta välinformerade beslut och om arbetet bedrivs koordinerat, transparent och effektivt. Granskningen visar att det finns betydande skillnader mellan myndigheternas scenarier, och att detta kan få konsekvenser för avvägningar och prioriteringar mellan olika statliga insatser. Riksrevisionen föreslår bland annat att det behövs generella riktlinjer för arbetet med framtidsscenarier.

Finansutskottet konstaterar att regeringen i huvudsak instämmer i Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3119 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

lägger skrivelse 2018/19:120 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3119 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

lägger skrivelse 2018/19:120 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)