Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Fem uppmaningar till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (SoU19)

Riksdagen riktade fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riktade statsbidrag är bidrag från staten till kommuner och landsting som är öronmärkta för ett visst ändamål.

Det här handlar de fem tillkännagivandena om:

 • En bortre tidsgräns bör fastställas när nya riktade statsbidrag införs.
 • Regeringen bör utforma de riktade statsbidragen på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
 • Regeringen bör genomföra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns, för att analysera om en tidsgräns behövs.
 • Staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om att införa nya riktade statsbidrag.
 • Det bör vara ett krav vid prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och detta bör gälla även efter det att bidraget har upphört.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår fem tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. - I fortsättningen bör en bortre tidsgräns fastställas när riktade statsbidrag beslutas. - Statsbidragen bör utformas på ett sätt som underlättar uppföljning och 10 effektutvärdering. - En översyn bör göras av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns. - En plan bör tas fram för att få till stånd en systematisk process som fungerar vid beslut om införande av nya riktade statsbidrag. 15 - Utskottet betonar att riktade, väl avvägda och tidsbegränsade statsbidrag, exempelvis prestationsbaserade statsbidrag, kan vara ett effektivt redskap när det bland annat gäller landstings och kommuners förmåga att hantera vissa utmaningar och problem. Det bör vidare vara ett krav vid införande av prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och det 20 ska gälla även efter det att bidraget har upphört. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 5
Betänkande 2016/17:SoU19

Fem uppmaningar till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Utskottet kom med sina förslag i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riktade statsbidrag är bidrag från staten till kommuner och landsting som är öronmärkta för ett visst ändamål.

Det här handlar socialutskottets fem tillkännagivanden om:

 • En bortre tidsgräns bör fastställas när nya riktade statsbidrag införs.
 • Regeringen bör utforma de riktade statsbidragen på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
 • Regeringen bör genomföra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns, för att analysera om en tidsgräns behövs.
 • Staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om att införa nya riktade statsbidrag.
 • Det bör vara ett krav vid prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och detta bör gälla även efter det att bidraget har upphört.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bortre tidsgräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen i fortsättningen bör fastställa en bortre tidsgräns för nya riktade statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 76 0 0 7
SD 41 0 0 6
MP 0 23 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 173 147 0 29


2. Uppföljning och effektutvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen i fortsättningen bör utforma riktade statsbidrag på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Översyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 3.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Systematisk process

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om införande av nya riktade statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Prestationsbaserade statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om prestationsbaserade statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3631 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 5.

Reservation 5 (S, MP, V)

6. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:110 till handlingarna.