Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2016

Beslut

Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna (MJU7)

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. Men ansvaret borde även i fortsättningen ligga på producenterna. Det menar riksdagen som riktar ett tillkännagivande med den här ståndpunkten till regeringen. Producenter är de företag som använder sig av olika plast- eller pappersförpackningar för sina produkter, till exempel mjölk eller tandkräm.

Riksdagen har också granskat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. Enligt Riksrevisionen fungerar inte tillsynen för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter tillräckligt bra. Kritiken handlar bland annat om att det saknas överblick över avfallet och den olagliga verksamheten. Riksrevisionen tycker därför att regeringen ska se till att illegala avfallstransporter kartläggs.

Regeringen håller med om att det finns brister men menar att arbetet om att förbättra förutsättningarna för säkra transporter redan påbörjats. Bland annat har tillsynsansvaret koncentrerats till de länsstyrelser i de fem län som har flest gränsöverskridande avfallstransporter. De fem länsstyrelserna ska också kartlägga omfattningen av de illegala avfallstransporterna.

Riksdagen noterade att regeringen jobbar med de brister som Riksrevisionen pekat på. Riksdagen la därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2015/16:1362 yrkande 17 och 2015/16:1935 yrkande 15 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsatt ska ligga på producenterna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-25
Reservationer 8
bet 2015/16:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2016-01-26

Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna (MJU7)

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. Men ansvaret borde även i fortsättningen ligga på producenterna. Producenter är de företag som använder sig av olika plast- eller pappersförpackningar för sina produkter, till exempel mjölk eller tandkräm. Det menar miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den här ståndpunkten till regeringen.

Miljö- och jordbruksutskottet har också granskat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. Enligt Riksrevisionen fungerar inte tillsynen för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter tillräckligt bra. Kritiken handlar bland annat om att det saknas överblick över avfallet och den olagliga verksamheten. Riksrevisionen tycker därför att regeringen ska till att illegala avfallstransporter kartläggs.

Regeringen håller med om att det finns brister men menar att arbetet om att förbättra förutsättningarna för säkra transporter redan påbörjats. Bland annat har tillsynsansvaret koncentrerats till de länsstyrelser i de fem län som har flest gränsöverskridande avfallstransporter. De fem länsstyrelserna ska också kartlägga omfattningen av de illegala avfallstransporterna.

Miljö- och jordbruksutskottet noterar att regeringen jobbar med de brister som Riksrevisionen pekat på. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-03
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Transporter av farligt avfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S) och

2015/16:1741 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkandena 1-3.

2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:45 till handlingarna.

3. Efterbehandling av förorenade områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:861 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:910 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 1 och

2015/16:2909 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


4. Kvarntorpsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:539 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 1 och 2.

5. Insamlingsansvar för förpackningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsatt ska ligga på producenterna och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 17 och

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15 och

avslår motion

2015/16:2719 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 98 0 14
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 0 22 0 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 169 139 0 41


6. Återvinning för hushåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 18.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


7. Incitament för cirkulär ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 4 (C, V)

8. Plast i marina miljöer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2533 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2015/16:818 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) yrkande 1 och

2015/16:2162 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


9. Strandstädning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2784 av Lars Tysklind m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:937 av Rickard Nordin (C) och

2015/16:1554 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (båda M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


10. Nedskräpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1158 av Patrick Reslow (M),

2015/16:1573 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och

2015/16:1959 av Fredrik Christensson (C).

11. Pantsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:443 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2015/16:2596 av Hans Wallmark m.fl. (M) och

2015/16:3102 av Markus Wiechel (SD).

12. Biltvättar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2602 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 7 (M)

13. Kompostering och matavfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:936 av Rickard Nordin (C),

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 2 och

2015/16:3077 av Markus Wiechel (SD).

14. Slaktavfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 8 (SD)

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.