Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2018

Beslut

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sa ja till regeringens ekonomiska vårproposition som innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Svensk ekonomi går bra och gynnas av en allt starkare global konjunkturuppgång. Riksdagen delar regeringens bedömning att BNP-tillväxten för 2018 väntas bli relativt hög, 2,8 procent. Det i sin tur väntas leda till att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten sjunker till 6,1 procent 2020. Samtidigt bedöms det finnas risker och osäkerheter som kan leda till en annan ekonomisk utveckling än den i regeringens prognos i form av till exempel inriktningen på den amerikanska regeringens politik, utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien samt den höga skuldsättningen hos svenska hushåll.

Riksdagen håller med regeringen om att politiken ska fortsätta att inriktas på att öka tryggheten, hållbarheten och jämlikheten i hela landet. Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del och politiken ska styras utifrån principen om att gemensamma investeringar för framtiden går före stora skattesänkningar. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet ska fortsätta att vägleda den ekonomiska politiken.

Politiken ska bland annat inriktas på insatser för att fler ska komma i arbete, att få fler polisanställda, en stärkt välfärd genom ökade resurser till kommuner och vården samt en jämlik kunskapsskola genom fler lärare och utbildningsplatser samt höjda lärarlöner. Utöver det ska klimatarbetet stärkas så att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition avslag på motionerna. Skrivelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition, 3 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-06-12
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-15
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:FiU20

Alla beredningar i utskottet

2018-06-12, 2018-05-29

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens ekonomiska vårproposition som innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Svensk ekonomi går bra och gynnas av en allt starkare global konjunkturuppgång. Finansutskottet delar regeringens bedömning att BNP-tillväxten för 2018 väntas bli relativt hög, 2,8 procent. Det i sin tur väntas leda till att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten sjunker till 6,1 procent 2020. Samtidigt bedöms det finnas risker och osäkerheter som kan leda till en annan ekonomisk utveckling än den i regeringens prognos i form av till exempel inriktningen på den amerikanska regeringens politik, utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien samt den höga skuldsättningen hos svenska hushåll.

Finansutskottet håller med regeringen om att politiken ska fortsätta att inriktas på att öka tryggheten, hållbarheten och jämlikheten i hela landet. Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del och politiken ska styras utifrån principen om att gemensamma investeringar för framtiden går före stora skattesänkningar. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet ska fortsätta att vägleda den ekonomiska politiken.

Politiken ska bland annat inriktas på insatser för att fler ska komma i arbete, att få fler polisanställda, en stärkt välfärd genom ökade resurser till kommuner och vården samt en jämlik kunskapsskola genom fler lärare och utbildningsplatser samt höjda lärarlöner. Utöver det ska klimatarbetet stärkas så att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:100 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S),

2017/18:2030 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:2296 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2473 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S),

2017/18:2822 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2017/18:2918 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2931 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 10, 11, 19 och 27,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 30,

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9,

2017/18:3834 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C),

2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkande 1,

2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. (L) och

2017/18:4167 av Andreas Carlson m.fl. (KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 0 76 1 6
SD 0 35 1 6
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 1 3 4
Totalt 148 112 57 32


2. Regeringens medelfristiga makroprognoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:37 till handlingarna.

3. Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:203 till handlingarna.

4. Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:85 till handlingarna.