Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet

Försvarsutskottets bet 2013/14:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nya regler för hantering av radioaktivt avfall (FöU10)

Radioaktivt avfall måste tas om hand på ett säkert sätt. Det kallas slutförvaring. Tillstånd ska krävas för att få slutförvara kärnavfall, kärnämne som inte ska användas på nytt eller annat radioaktivt avfall utomlands. Det föreslår regeringen. För att ett sådant tillstånd ska ges måste vissa krav vara uppfyllda. Bland annat måste Sverige och det aktuella landet ha ett avtal om slutförvaring. Fördelarna med att slutförvara det radioaktiva avfallet utomlands måste också tydligt överväga fördelarna med att slutförvara i Sverige. Detta ur kärnsäkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-25
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-10
Trycklov: 2014-03-07
bet 2013/14:FöU10

Alla beredningar i utskottet

2014-02-25, 2014-02-18

Nya regler för hantering av radioaktivt avfall (FöU10)

Radioaktivt avfall måste tas om hand på ett säkert sätt. Det kallas slutförvaring. Tillstånd ska krävas för att få slutförvara kärnavfall, kärnämne som inte ska användas på nytt eller annat radioaktivt avfall utomlands. Det föreslår regeringen. För att ett sådant tillstånd ska ges måste vissa krav vara uppfyllda. Bland annat måste Sverige och det aktuella landet ha ett avtal om slutförvaring. Fördelarna med att slutförvara det radioaktiva avfallet utomlands måste också tydligt överväga fördelarna med att slutförvara i Sverige. Detta ur kärnsäkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av kärnavfallsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
b) antar lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:69 punkterna 1 och 2.