Säkerställande av sjö- och flygräddning

Trafikutskottets bet 2011/12:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2011

Beslut

Regeringen ska köpa helikopterföretag för att trygga sjö- och flygräddning (TU2)

Regeringen ska köpa bolaget Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) och dess dotterbolag. Ett av dotterbolagen är Norrlandsflyg, som i dag sköter helikopterverksamheten inom sjö- och flygräddningen på uppdrag av Sjöfartsverket. Genom köpet vill regeringen försäkra sig om att den svenska sjö- och flygräddningsverksamheten kan upprätthållas utan avbrott. Riksdagen godkände köpet. Riksdagen gav också regeringen rätt att besluta om kapitaltillskott till SHI vid senare tillfälle och att sälja samtliga aktier i bolaget eller avveckla det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-11
Justering: 2011-10-18
Betänkande publicerat: 2011-10-18
Trycklov: 2011-10-18
bet 2011/12:TU2

Alla beredningar i utskottet

2011-10-11

Regeringen ska köpa helikopterföretag för att trygga sjö- och flygräddning (TU2)

Regeringen ska köpa bolaget Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) och dess dotterbolag. Ett av dotterbolagen är Norrlandsflyg, som i dag sköter helikopterverksamheten inom sjö- och flygräddningen på uppdrag av Sjöfartsverket. Genom köpet vill regeringen försäkra sig om att den svenska sjö- och flygräddningsverksamheten kan upprätthållas utan avbrott. Enligt förslaget ska riksdagen godkänna köpet men också ge regeringen rätt att besluta om kapitaltillskott till SHI vid senare tillfälle och att sälja samtliga aktier i bolaget eller avveckla det. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-10-26
4

Beslut

Beslut: 2011-10-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerställande av sjö- och flygräddning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner att regeringen på det sätt som redogörs för i proposition 2011/12:11 förvärvar samtliga aktier i Scandinavian Helicopter Invest AB till ett belopp om 28 miljoner kronor (avsnitt 3),
2. bemyndigar regeringen att överta sådana derivatkontrakt som finns i Scandinavian Helicopter Invest AB och dess dotterbolag Norrlandsflyg AB inom en ram om 220 miljoner kronor (avsnitt 3),
3. bemyndigar regeringen att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att genomföra förvärvet av Scandinavian Helicopter Invest AB (avsnitt 3),
4. bemyndigar regeringen att under perioden 2011-2012 besluta om kapitaltillskott till Scandinavian Helicopter Invest AB om högst 97 miljoner kronor (avsnitt 3),
5. bemyndigar regeringen att avyttra samtliga aktier i Scandinavian Helicopter Invest AB eller avveckla bolaget (avsnitt 3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:11 punkterna 1-5.