Sameting m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.