Samhällets säkerhet och beredskap

Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FÖU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2002

Beslut

Samhällets säkerhet och beredskap (FöU10)

Riksdagen beslutade om bl.a. mål för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Vidare beslutades att det den 1 juli 2002 ska inrättas en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap. Det ska vara en uppgift för regeringen att besluta i frågor om utbildning av personal för kommunal räddningstjänst och sotningsväsende. Riksdagen gjorde ett uttalande om radiokommunikationssystemet för samhällsviktiga användare, det s.k. TETRA-systemet (Terrestrial Trunked Radio). En förhandlingsman, som regeringen tillsatt, har föreslagit ett tillvägagångssätt i den fortsatta hanteringen av frågan. Riksdagen utgår ifrån att regeringen nu aktivt arbetar vidare med frågan utifrån förhandlingsmannens förslag. Riksdagen förutsätter att inriktningen fortsatt ska vara att få till stånd ett landstäckande gemensamt system för radiokommunikation. (Se även 2001/02/FöU1 , 2000/01:FöU8 .)

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-15
Reservationer 11
Betänkande 2001/02:FÖU10

Beredningar i utskottet

2002-04-16

Samhällets säkerhet och beredskap (FöU10)

Samhällets säkerhet och beredskap (FöU10)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner bl.a. regeringens förslag om mål för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Vidare inrättas den 1 juli 2002 en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap. Det ska vara en uppgift för regeringen att besluta i frågor om utbildning av personal för kommunal räddningstjänst och sotningsväsende. Utskottet föreslår vidare att riksdagen gör ett uttalande om radiokommunikationssystemet för samhällsviktiga användare, det s.k. TETRA-systemet (Terrestrial Trunked Radio). En förhandlingsman, som regeringen tillsatt, har föreslagit ett tillvägagångssätt i den fortsatta hanteringen av frågan. Utskottet utgår ifrån att regeringen nu aktivt arbetar vidare med frågan utifrån förhandlingsmannens förslag. Utskottet förutsätter att inriktningen fortsatt ska vara att få till stånd ett landstäckande gemensamt system för radiokommunikation. (Se även 2001/02/FöU1, 2000/01:FöU8.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-23
4

Beslut

Beslut: 2002-05-23
22 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:158 punkt 4.

2. Investeringar inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö21 yrkande 1.

3. Regelsystemet i det nya krishanteringssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö2 yrkande 2 och 2001/02:Fö19 yrkande 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m068112
c15003
fp11005
kd35007
v36007
mp15001
-0002
Totalt22768153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ändring i plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:158 punkt 2.

5. En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att inrätta en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap den 1 juli 2002. Därmed bifaller riksdagen regeringens proposition 2001/02:158 punkt 5.

6. Krisberedskapsmyndighetens uppgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö18 yrkande 2, 2001/02:Fö19 yrkande 5, 2001/02:Fö20 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Fö22, 2001/02: Fö217 samt 2001/02:Fö271.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m007110
c15003
fp4075
kd03507
v37006
mp15001
-0002
Totalt187357849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Erfarenheter i fråga om krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö19 yrkande 1 och 2001/02: Fö261.

8. Regeringskansliets roll m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö18 yrkande 1, 2001/02:Fö19 yrkande 3 och 2001/02:Fö20 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (m, fp, kd)

9. Länsstyrelsernas resurser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö19 yrkandena 4 och 8.

10. Finansiering av civila internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö21 yrkande 2.

11. Polisverksamhet och beredskapspoliser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö18 yrkande 3 och 2001/02:Fö19 yrkande 6.

12. Hälso- och sjukvården

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02: 158 punkt 3 och avslår motion 2001/02:Fö19 yrkandena 11 och 12.

Reservation 6 (kd)

13. Elförsörjning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö19 yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (kd, mp)

14. Gemensamt system för radiokommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om ett gemensamt system för radiokommunikation. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:Fö19 yrkande 7.

15. Skydd mot informationsoperationer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö2 yrkande 5, 2001/02:Fö10 yrkandena 8 och 9, 2001/02:Fö12 yrkande 9, 2001/02:Fö18 yrkande 4, 2001/02:Fö20 yrkandena 5-8 samt 2001/02:Fö208.

Reservation 8 (fp)

16. Försörjning med vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö19 yrkande 13.

17. Information vid katastrofer till människor med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö241.

18. Huvudmannaskapet för Statens räddningsverks skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö21 yrkandena 3 och 4.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp11005
kd35007
v13606
mp15001
-0000
Totalt26436049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Utbildningsbehov på högskolenivå för samhällets säkerhet och beredskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö21 yrkandena 5 och 6.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp11005
kd35007
v13606
mp01501
-0000
Totalt24951049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Utbildningsfrågor för den kommunala räddningstjänsten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om beslutanderätten i frågor om utbildning av personal för kommunal räddningstjänst och sotningsväsende. Därmed bifaller riksdagen regeringens proposition 2001/02:158 punkt 6 och avslår motion 2001/02:Fö21 yrkandena 7 och 8.

21. Rekrytering av deltidsanställda brandmän

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö21 yrkande 9.

Reservation 11 (v, mp)

22. Vissa ändringar i lagen om transport av farligt gods

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:158 punkt 1.