Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2008

Beslut

Tidpunkten för anmälan av dödfödd till Skatteverket ändras (SkU26)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra tidpunkten för när anmälan av dödfödd ska ske till Skatteverket. Den nuvarande gränsen som går vid utgången efter havandeskapsvecka 28 sänks till efter utgången av havandeskapsvecka 22. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer och börjar gälla den 1 juli 2008. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga personadressregistret, SPAR. Samordningsnummer kan efter begäran från myndigheter ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige, som till exempel diplomater eller utländska personer som tillfälligt arbetar i landet, för att identifiering ska kunna ske. Tanken är att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Ändringen börjar gälla den 1 juni 2008. Vidare sa riksdagen nej till motioner om folkbokföring från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen hänvisar till pågående arbete på området och lyfter samtidigt fram det seminarium som hölls i mars 2008, där man tog upp folkbokföringslagens regler om skyddad identitet och de våldsutsattas situation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-15
Betänkande publicerat: 2008-04-16
Trycklov: 2008-04-16
Reservationer 1
bet 2007/08:SkU26

Alla beredningar i utskottet

2008-04-08

Tidpunkten för anmälan av dödfödd till Skatteverket ändras (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra tidpunkten för när anmälan av dödfödd ska ske till Skatteverket. Den nuvarande gränsen som går vid utgången efter havandeskapsvecka 28 sänks till efter utgången av havandeskapsvecka 22. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer och föreslås börja gälla den 1 juli 2008.

Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga personadressregistret, SPAR. Samordningsnummer kan efter begäran från myndigheter ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige, som till exempel diplomater eller utländska personer som tillfälligt arbetar i landet, för att identifiering ska kunna ske. Tanken är att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Ändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2008.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger nej till motioner om folkbokföring från den allmänna motionstiden 2007. Utskottet hänvisar till pågående arbete på området och lyfter samtidigt fram det seminarium som hölls i mars 2008, där man tog upp folkbokföringslagens regler om skyddad identitet och de våldsutsattas situation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-23
4

Beslut

Beslut: 2008-04-24
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anmälan av dödfödd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:58 i denna del och avslår motion
2007/08:Sk387 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m) yrkandena 1 och 2.

2. Samordningsnummer i SPAR m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:58 i denna del och avslår motionerna
2007/08:Sk221 av Eva Flyborg (fp),
2007/08:Sk324 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) och
2007/08:Sk325 av Marianne Watz (m).

3. Skyddet för personuppgifter inom folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk212 av Hans Hoff (s),
2007/08:Sk224 av Ulf Sjösten (m),
2007/08:Sk320 av Marie Engström m.fl. (v),
2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) yrkande 11 och
2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda m) yrkande 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m830014
c27002
fp22006
kd20004
v01705
mp15004
Totalt27917053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag