Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Ny lag om kommuners och landstings ansvar vid kris (FöU9)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Riksdagen har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller riksdagen sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på framställningen och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-05-02, 2006-04-25

Ny lag om kommuners och landstings ansvar vid kris (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får

  • en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser
  • ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation
  • en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris

Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Försvarsutskottet har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller försvarsutskottet sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.