Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, enskattereduktion för pensionärer, sänkta social-avgifter i stödområdet, m.m. (prop. 2001/02:45)

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Sänkt moms på böcker och tidskrifter (SkU12)

Riksdagen godkände ett antal förslag från regeringen inom skatteområdet. Mervärdesskatten på böcker och tidskrifter sänks från 25 % till 6 %. Den särskilda skattereduktionen på 1 320 kr för låg- och medelinkomsttagare utvidgas till att gälla även pensionärer. Riksdagen godkände förslaget om en regional stimulans för småföretagandet i stödområde A, med den ändringen att också ideella föreningar och stiftelser i området ska omfattas. Förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar sätts ned ytterligare. Omprövning ska kunna undvikas i vissa fall då en förenklad skattedeklaration lämnas in för sent. Samtliga lagändringar träder i kraft den 1 januari 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-20
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-04
Reservationer 10
Betänkande 2001/02:SKU12

Sänkt moms på böcker och tidskrifter (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett antal förslag från regeringen inom skatteområdet. Mervärdesskatten på böcker och tidskrifter sänks från 25 % till 6 %. Den särskilda skattereduktionen på 1 320 kr för låg- och medelinkomsttagare utvidgas till att gälla även pensionärer. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner förslaget om en regional stimulans för småföretagandet i stödområde A, med den ändringen att också ideella föreningar och stiftelser i området ska omfattas. Förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar sätts ned ytterligare. Omprövning ska kunna undvikas i vissa fall då en förenklad skattedeklaration lämnas in för sent. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-12
4

Beslut

Beslut: 2001-12-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mervärdesskatt på böcker och tidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:45 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk21 yrkande 1, 2001/02:Sk22 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Sk23 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)
Reservation 3 (fp)

2. Övergångsbestämmelser för tidskriftsprenumerationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om sänkt mervärdesskatt på tidskrifter såvitt avser utformningen av övergångsbestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:45 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk18 och 2001/02:Sk20.

3. Skattereduktion för förvärvsinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om en utvidgning av den särskilda skattereduktionen till pensionsinkomster. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:45 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk21 yrkande 2, 2001/02:Sk22 yrkande 3 och 2001/02:Sk23 yrkande 3.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170113
m72018
c00180
fp00133
kd03705
v38005
mp15001
-2000
Totalt244373335

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utvidgade regionala avdrag från socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om regionala avdrag från socialavgifterna med den ändringen att avdragen även skall kunna tillämpas av ideella föreningar och stiftelser. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:45 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk16, 2001/02:Sk17, 2001/02:Sk21 yrkande 3 och 2001/02: Sk22 yrkande 4.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m07308
c00171
fp13003
kd00375
v38005
mp15001
-0200
Totalt184755436

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Förmånsbeskattning av miljöanpassade bilar

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om en ändrad justeringsregel för miljöanpassade förmånsbilar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:45 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk19 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:Sk21 yrkande 4.

Reservation 10 (m, kd)

6. Beslut vid förenklad skattedeklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om att skatt som redovisas i en för sent avlämnad förenklad skattedeklaration skall anses ha bestämts i enlighet med deklarationen även i de fall då en skattedeklaration redan lämnats för perioden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:45 i denna del.

7. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), 2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 3. lag om ändring i lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, 4. lag om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980), med den ändring som framgår av bilaga 3 5. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), 6. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, 7. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 8. (lagförslaget utgår här och behandlas av samordningsskäl i betänkandet 2001/02:SkU10) Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:45 i denna del.