Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

En ny kompletterande pedagogisk utbildning för forskare ska införas (UbU22)

För att få fler ämneslärare och lektorer i skolan har regeringen beslutat att införa en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Utbildningen ska leda till ämneslärarexamen för personer som har examen på forskarnivå. I samband med detta ska ett särskilt utbildningsbidrag införas för de som läser den här utbildningen. Satsningen planeras pågå under fem år.

Regeringen har föreslagit några lagändringar som bland annat innebär att:

  • det tillfälliga utbildningsbidraget ska vara skattepliktigt
  • sekretess ska gälla i ärenden om utbildningsbidrag
  • en etableringsplan ska upphöra att gälla när en person som är nyanländ påbörjar utbildningen
  • den som har utbildningsbidrag inte ska ha rätt till studiemedel under samma period.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 15 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-05-27
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:UbU22

Alla beredningar i utskottet

2016-04-28

En ny kompletterande pedagogisk utbildning för forskare ska införas (UbU22)

För att få fler ämneslärare och lektorer i skolan har regeringen beslutat att införa en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Utbildningen ska leda till ämneslärarexamen för personer som har examen på forskarnivå. I samband med detta ska ett särskilt utbildningsbidrag införas för de som läser den här utbildningen. Satsningen planeras pågå under fem år.

Regeringen föreslår några lagändringar som bland annat innebär att:

  • det tillfälliga utbildningsbidraget ska vara skattepliktigt
  • sekretess ska gälla i ärenden om utbildningsbidrag
  • en etableringsplan ska upphöra att gälla när en person som är nyanländ påbörjar utbildningen
  • den som har utbildningsbidrag inte ska ha rätt till studiemedel under samma period.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 15 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-07
Debatt i kammaren: 2016-06-08
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
5. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:142 punkterna 1-5.

2. Villkoren för den särskilda kompletterande pedagogiska utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1-6.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 180 125 0 44