Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2021

Beslut

Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet (NU15)

Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Syftet är att skapa drivkrafter för elnätsföretagen att investera för att öka kapaciteten i elnäten.

De nya reglerna gäller nätföretag som har ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015. De innebär att nätföretag som har ett outnyttjat underskott ska kunna ansöka om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020-2023 och 2024-2027. Energimarknadsinspektionen får besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-15
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:NU15

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-03-25

Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet (NU15)

Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Syftet är att skapa drivkrafter för elnätsföretagen att investera för att öka kapaciteten i elnäten.

De nya reglerna gäller nätföretag som har ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015. De innebär att nätföretag som har ett outnyttjat underskott ska kunna ansöka om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020-2023 och 2024-2027. Energimarknadsinspektionen får besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juni 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-22
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet,
2. lag om ändring i ellagen (1997:857).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:94 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2020/21:3880 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1 och

2020/21:3881 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


2. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3881 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3. Övrigt om förslag för ökade nätinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3880 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294