Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2012

Beslut

Sekretess när europeiska tillsynsmyndigheter på energiområdet samarbetar (KU7)

Svenska myndigheter samarbetar inom EU om tillsyn av marknaderna för el och naturgas. Tillsynsmyndigheter i andra länder eller mellanstatliga organ kan då lämna uppgifter till de svenska myndigheterna. Sekretess ska då gälla för sådana uppgifter om man kan anta att den svenska myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-06
Betänkande publicerat: 2012-11-06
Trycklov: 2012-11-06
Betänkande 2012/13:KU7

Beredningar i utskottet

2012-10-23, 2012-10-18

Sekretess när europeiska tillsynsmyndigheter på energiområdet samarbetar (KU7)

Svenska myndigheter samarbetar inom EU om tillsyn av marknaderna för el och naturgas. Tillsynsmyndigheter i andra länder eller mellanstatliga organ kan då lämna uppgifter till de svenska myndigheterna. Sekretess ska då gälla för sådana uppgifter om man kan anta att den svenska myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-14
4

Beslut

Beslut: 2012-11-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:7.