Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Ny tidplan för lärarlegitimationer (UbU20)

Kravet på legitimation flyttas fram till den 1 december 2013 för vissa lärare och förskollärare. Skälet är att Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation.

Riksdagen beslutade 2011 att införa ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Lagen skulle börja tillämpas i juli 2012 för lärare och förskollärare som fått examen eller anställning efter den 1 juli 2011. Eftersom Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation beslutade riksdagen att tidpunkten för tillämpningen flyttas fram till den 1 december 2013 för denna grupp lärare och förskollärare. Riksdagen beslutade också att ge regeringen i uppdrag att återkomma med en finansieringsplan och med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen går.

Skollagen innebär att enbart legitimerade lärare kan få fast anställning och sätta betyg. För att få legitimation måste en lärare ha tagit examen och genomgått en introduktionsperiod på minst ett år. En nämnd under Skolverket kan varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall dra in legitimationen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma med en finansieringsplan samt med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen fortskrider. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2011/12:Ub13 och 2011/12:Ub14 yrkande 1. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-22
Justering: 2012-06-12
Betänkande publicerat: 2012-06-13
Trycklov: 2012-06-13
Reservationer 5
Betänkande 2011/12:UbU20

Ny tidplan för lärarlegitimationer (UbU20)

Kravet på legitimation för vissa lärare och förskollärare flyttas fram till den 1 december 2013. Skälet är att Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation.

Riksdagen beslutade 2011 att införa ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Lagen skulle börja tillämpas i juli 2012 för lärare och förskollärare som fått examen eller anställning efter den 1 juli 2011. Eftersom Skolverket hittills inte hunnit pröva en tillräckligt stor mängd ansökningar om legitimation föreslår utbildningsutskottet att tidpunkten för tillämpningen flyttas fram till den 1 december 2013 för denna grupp lärare och förskollärare. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en finansieringsplan och med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen går.

Skollagen innebär att enbart legitimerade lärare kan få fast anställning och sätta betyg. För att få legitimation måste en lärare ha tagit examen och genomgått en introduktionsperiod på minst ett år. En nämnd under Skolverket kan varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall dra in legitimationen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-18
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800),
2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:144 punkterna 1 och 2.

2. Uppföljning av arbetet med legitimationsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör återkomma till riksdagen med en finansieringsplan samt med en rapport vid årsskiftet om hur arbetet med legitimationsreformen fortskrider.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) och
2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

3. Finansiering av legitimationsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD) i denna del.

Reservation 2 (SD)

4. Introduktionsperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD) i denna del och
2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)

5. Validering av lärares och förskollärares kunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP)