Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2015/16:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

Sanktionssystemet mot olagligt svavelutsläpp bör ses över (TU17)

Det behövs ett effektivt sanktionssystem för att regler om fartygens svavelutsläpp i Östersjön ska efterlevas. Regeringen bör därför skyndsamt se över utformningen av ett sådant system och införa det. Detta behövs för att främja en rättvis och sund konkurrens inom sjöfarten. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa ja till en lag om marin utrustning. Lagen innehåller regler om krav på marin utrustning och skyldigheter för aktörer som tillhandahåller sådan utrustning på marknaden. Den nya lagen införs för att genomföra EU-direktiv om marin utrustning och börjar gälla den 18 september 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör se över utformningen av sanktionssystemet för efterlevnad av svaveldirektivet. Bifall till motionsyrkanden om detta . Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-26
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-09
Reservationer 8
bet 2015/16:TU17

Alla beredningar i utskottet

2016-05-26, 2016-05-12

Sanktionssystemet mot olagligt svavelutsläpp bör ses över (TU17)

Det behövs ett effektivt sanktionssystem för att regler om fartygens svavelutsläpp i Östersjön ska efterlevas. Regeringen bör därför skyndsamt se över utformningen av ett sådant system och införa det. Detta behövs för att främja en rättvis och sund konkurrens inom sjöfarten. Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Trafikutskottet föreslår även att riksdagen säger ja till en lag om marin utrustning. Lagen innehåller regler om krav på marin utrustning och skyldigheter för aktörer som tillhandahåller sådan utrustning på marknaden. Den nya lagen införs för att genomföra EU-direktiv om marin utrustning och ska börja gälla den 18 september 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-14
Debatt i kammaren: 2016-06-15
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag till lag om marin utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om marin utrustning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:158.

2. Sjöfartens konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 7,

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 1,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 15,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 25 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 1 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 0 0 19 2
L 0 16 0 3
KD 1 14 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 168 120 20 41


3. Sanktionssystemet för efterlevnad av svaveldirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över utformningen av sanktionssystemet för efterlevnad av svaveldirektivet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 16 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 26.

4. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:593 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2015/16:952 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2015/16:1332 av Karin Enström (M) och

2015/16:2595 av Thomas Finnborg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 19 0 41


5. Infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 3,

2015/16:351 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:605 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2015/16:1042 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2015/16:1313 av Jimmy Ståhl (SD),

2015/16:2202 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2015/16:2516 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2642 av Stina Bergström (MP),

2015/16:2654 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:3010 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C) och

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 74 10
SD 0 46 0 2
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 187 46 74 42


6. Genomförande av EU:s regler för inre vattenvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 2,

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 17.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


7. Sociala villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (V)

8. Förarbevis för vattenskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 8 (V)

9. Båtcharter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1366 av Ola Johansson (C).

10. Båtregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1515 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) yrkande 2.

11. M/S Estonia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2529 av Jonas Millard m.fl. (SD).