Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill skynda på beslut om personalliggare för byggbranschen (SkU20)

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Riksdagen menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen dels att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen som kan beslutas av riksdagen under 2014, dels att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga genomförs så snart som möjligt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. (Förslagspunkt 6 beslutades i särskild ordning, se protokollet.)

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Skatteutskottet vill skynda på beslut om personalliggare för byggbranschen (SkU20)

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Skatteutskottet vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagande gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Högsta domstolen har uttalat i ett avgörande från den 11 juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Skatteutskottet menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.