Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Skatteutskottets betänkande 2000/01:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2000

Beslut

Skattereduktion för utgifter för bredband (SkU8)

Riksdagen godkände, med två ändringar, godkänner regeringens förslag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation, dvs. bredband. Fastighetsägare ska få skattereduktion för utgifter för en ny anslutning för tele- och datakommunikation från ett allmänt tillgängligt telenät till ett småhus eller ett hyreshus. Skattereduktionen ska vara 50 % av utgifter över 8 000 kr eller, för hyreshus, 8 000 kr per bostad eller lokal som har anslutits. Skattereduktionen får maximalt vara 5 000 kr. Juridiska personer och enskilda näringsidkare som inte är fastighetsägare ska kunna få skattereduktion för en anslutning till ett fast driftsställe för näringsverksamhet. Regeringens förslag är utformat så att företagen kan få både avdrag vid inkomsttaxeringen och skattereduktion på en och samma investering i en bredbandsanslutning. Riksdagen beslutade om en ändring så denna dubbla kompensation inte blir möjlig. Regeringens förslag innebär också att det inte går att få skattereduktion om anslutningen har utförts av ett företag som ingår i samma koncern eller som står i huvudsak under samma ledning som det köpande företaget. Förslaget kan få konsekvenser för kommunala investeringar om det företag som utför anslutningarna och det företag som äger fastigheten båda ägs av kommunen. Riksdagen ändrade därför regeringens förslag så att förutsättningarna att få skattereduktion inte ska vara beroende av hur ägandet är organiserat. Lagen träder i kraft den 1 januari 2001. Skattereduktion får göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund av taxeringen år 2002 eller 2003.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2000/01:Sk10 yrkande 1 i övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skattereduktion för utgifter för bredband (SkU8)

Skatteutskotttet föreslår att riksdagen, med två ändringar, godkänner regeringens förslag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation, dvs. bredband. Fastighetsägare ska få skattereduktion för utgifter för en ny anslutning för tele- och datakommunikation från ett allmänt tillgängligt telenät till ett småhus eller ett hyreshus. Skattereduktionen ska vara 50 % av utgifter över 8 000 kr eller, för hyreshus, 8 000 kr per bostad eller lokal som har anslutits. Skattereduktionen får maximalt vara 5 000 kr. Juridiska personer och enskilda näringsidkare som inte är fastighetsägare ska kunna få skattereduktion för en anslutning till ett fast driftsställe för näringsverksamhet. Regeringens förslag är utformat så att företagen kan få både avdrag vid inkomsttaxeringen och skattereduktion på en och samma investering i en bredbandsanslutning. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ändring så denna dubbla kompensation inte blir möjlig. Regeringens förslag innebär också att det inte går att få skattereduktion om anslutningen har utförts av ett företag som ingår i samma koncern eller som står i huvudsak under samma ledning som det köpande företaget. Förslaget kan få konsekvenser för kommunala investeringar om det företag som utför anslutningarna och det företag som äger fastigheten båda ägs av kommunen. Utskottet förslår därför att riksdagen ändrar regeringens förslag så att förutsättningarna att få skattereduktion inte ska vara beroende av hur ägandet är organiserat. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Skattereduktion får göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund av taxeringen år 2002 eller 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.