Skatteregler mot handel med skalbolag

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2002

Beslut

Skatteregler mot handel med skalbolag (SkU23)

Riksdagen beslutade om skatteregler mot handel med skalbolag. Kapitalvinst vid avyttringar av skalbolag som skett efter den 3 april 2002 ska beskattas som inkomst av passiv näringsverksamhet om inte kraven på att säljaren ska lämna en skalbolagsdeklaration och ställa säkerhet för skatten är uppfyllda. De nya reglerna innehåller en s.k. ventil som innebär att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas om omständigheterna i det enskilda fallet talar emot det. Ventilen är avsedd att användas på ett sådant sätt att skalbolagsreglerna inte ska behöva försvåra normala affärstransaktioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-13
Trycklov: 2002-05-16
Reservationer 2
Betänkande 2001/02:SKU23

Skatteregler mot handel med skalbolag (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till skatteregler om skalbolag med några justeringar i lagtexterna. Kapitalvinst vid avyttringar av skalbolag som skett efter den 3 april 2002 ska beskattas som inkomst av passiv näringsverksamhet om inte kraven på att säljaren ska lämna en skalbolagsdeklaration och ställa säkerhet för skatten är uppfyllda. De nya reglerna innehåller en s.k. ventil som innebär att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas om omständigheterna i det enskilda fallet talar emot det. Ventilen är avsedd att användas på ett sådant sätt att skalbolagsreglerna inte ska behöva försvåra normala affärstransaktioner. Utskottet föreslår att sista tidpunkt för att lämna skalbolagsdeklaration flyttas fram till måndagen den 2 september 2002 för avyttringar som ägt rum mellan den 3 april och den 1 augusti 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-24
4

Beslut

Beslut: 2002-05-29
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda skatteregler för avyttring av skalbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:165 i denna del och avslår motionerna 2001/02:Sk37 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk38 yrkandena 1-3 och 2001/02:Sk39 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180112
m069012
c16002
fp00142
kd03804
v34009
mp14002
-0101
Totalt1821081544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar till följd av vad som föreslagits i punkt 1 ovan regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med de ändringarna att 49 a kap. 4 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna erhåller de lydelser som framgår av utskottets förslag i bilaga 3 till detta betänkande, 2. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) med de ändringarna att 11 kap. 11 a § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna erhåller de lydelser som framgår av utskottets förslag i bilaga 3 till detta betänkande, 4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:165 i denna del.