Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2015

Beslut

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter (SkU4)

En person som har lämnat en felaktig uppgift vid deklarationen och fått skattetillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skattebrott för samma felaktighet. Även det omvända ska gälla; Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om en åklagare redan väckt åtal för skattebrott i samma fråga. Man ska alltså inte längre kunna straffas vid två olika tillfällen för samma förseelse.

Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott.

Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-10-15
Justering: 2015-10-22
Trycklov: 2015-10-27
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SkU4

Alla beredningar i utskottet

2015-10-15, 2015-10-01

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter (SkU4)

En person som har lämnat en felaktig uppgift vid deklarationen och fått skattetillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skattebrott för samma felaktighet. Även det omvända ska gälla; Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om en åklagare redan väckt åtal för skattebrott i samma fråga. Man ska alltså inte längre kunna straffas vid två olika tillfällen för samma förseelse.

Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott.

Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-03
Debatt i kammaren: 2015-11-04
4

Beslut

Beslut: 2015-11-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att i 49 kap. 10 b § ska ordet "skattebrottslagen" följas av SFS-nummer (1971:69),
3. lag om talan om skattetillägg i vissa fall.


Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:259 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller proposition 2014/15:131 punkterna 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 1 40 0 7
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 261 40 0 48