Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Skattetillägg kan tas ut även om oriktiga uppgifter rättats (SkU18)

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som på eget initiativ rättat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen. Syftet är att minska skattefusket och skatteundandragandet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Skattetillägg är en avgift som betalas av den som lämnat en oriktig deklarationsuppgift. Enligt nuvarande regler får avgiften inte tas ut om den skattskyldiga på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringens förslag innebär att Skatteverket i vissa fall ändå ska kunna ta ut skattetillägg vid sådana rättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll
  • rättelsen har en koppling till den generella kontrollen
  • rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SkU18

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19

Skattetillägg kan tas ut även om oriktiga uppgifter rättats (SkU18)

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som på eget initiativ rättat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen. Syftet är att minska skattefusket och skatteundandragandet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Skattetillägg är en avgift som betalas av den som lämnat en oriktig deklarationsuppgift. Enligt nuvarande regler får avgiften inte tas ut om den skattskyldiga på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringens förslag innebär att Skatteverket i vissa fall ändå ska kunna ta ut skattetillägg vid sådana rättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll
  • rättelsen har en koppling till den generella kontrollen
  • rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:144 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:4051 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (-)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (-)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 34 0 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 4 0 3
Totalt 305 4 0 40