Skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2001

Beslut

Motioner om skolan (UbU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om den obligatoriska skolan. Motionerna behandlar bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, skolplikten och rätten till utbildning, värdegrundsfrågor, elevinflytande, grundskolans ämnen, undervisningen om sex och samlevnad, ANT-undervisningen, elevens rätt till stöd, betygssystemet, mobbning och annan kränkande behandling samt skolans arbetsmiljö.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om skolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 1999 och 2000 om den obligatoriska skolan, bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, skolplikten och rätten till utbildning, värdegrundsfrågor, elevinflytande, grundskolans ämnen, undervisningen om sex och samlevnad, ANT-undervisningen, elevens rätt till stöd, betygssystemet, mobbning och annan kränkande behandling samt skolans arbetsmiljö.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.