Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2019

Beslut

Skolinspektionen bör prioritera och utveckla uppföljningen av brister i skolor (UbU3)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla arbetet med uppföljning av tillsyn. Riksdagen menar att det är viktigt att myndigheten säkerställer att avvikelser på skolor har åtgärdats på ett kvalitetssäkert sätt och som förebygger att liknande problem uppstår igen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut. Riksrevisionen konstaterar bland annat att Skolinspektionen inte alltid kontrollerar att fel är avhjälpta innan ett uppföljningsärende avslutas. Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar, men menar att flera av de brister som påtalats är åtgärdade, och att det pågår ytterligare insatser för att förbättra uppföljningsarbetet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motionerna 2019/20:10, 2019/20:52 yrkandena 1 och 2, 2019/20:59 och 2019/20:62 med tillkännagivande till regeringen om att den ska ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla uppföljningsarbetet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-07
bet 2019/20:UbU3

Skolinspektionen bör prioritera och utveckla uppföljningen av brister i skolor (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla arbetet med uppföljning av tillsyn. Utskottet menar att det är viktigt att myndigheten säkerställer att avvikelser på skolor har åtgärdats på ett kvalitetssäkert sätt och som förebygger att liknande problem uppstår igen.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut. Riksrevisionen konstaterar bland annat att Skolinspektionen inte alltid kontrollerar att fel är avhjälpta innan ett uppföljningsärende avslutas. Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar, men menar att flera av de brister som påtalats är åtgärdade, och att det pågår ytterligare insatser för att förbättra uppföljningsarbetet.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-13
Debatt i kammaren: 2019-11-14
4

Beslut

Beslut: 2019-11-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:144 till handlingarna.

2. Utveckling av Skolinspektionens arbete med uppföljning av tillsynsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla uppföljningsarbetet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L),

2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD) och

2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD).