Socialförsäkringsbalk

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Ny socialförsäkringsbalk (SfU11)

Riksdagen beslutade om socialförsäkringsbalken som nu blir en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som i princip omfattar samtliga socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Riksdagen beslutade samtidigt att upphäva ett trettiotal gällande socialförsäkringslagar. Socialförsäkringsbalken innefattar en del språkliga och lagtekniska justeringar, vilket ska göra den mer tydlig och överskådlig än den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-28
Justering: 2010-02-09
Betänkande publicerat: 2010-02-11
Trycklov: 2010-02-10
bet 2009/10:SfU11

Socialförsäkringsbalk (SfU11)

Socialförsäkringsbalken ska från den 1 januari 2011 vara en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som i princip omfattar samtliga socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Samtidigt föreslår utskottet att ett trettiotal gällande socialförsäkringslagar upphävs. Socialförsäkringsbalken innefattar enligt förslaget en del språkliga och lagtekniska justeringar, vilket ska göra den mer tydlig och överskådlig än den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Socialförsäkringsbalk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till socialförsäkringsbalk och lag om införande av socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2008/09:200 och 2009/10:69.