Socialutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:50 i vad avser förslag till transplantationslag och till obduktionslag jämte motioner

Socialutskottets bet 1975:SoU8

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut