Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Civilutskottets bet 2016/17:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2016

Beslut

Konsumenternas ställning på bolånemarknaden ska stärkas (CU5)

Konsumenter ska få tydligare information och bättre insyn i hur långivare bestämmer räntan för en bostadskredit. Konsumenter ska också få ett förslag till amorteringsplan och minst sju dagar på sig att överväga ett erbjudande om bostadskredit. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget bygger på EU-direktiv och syftet är att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad. Förslagen ska också bidra till att minska problemen med överskuldsättning.

Lagförslagen börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-18
Justering: 2016-10-27
Trycklov: 2016-11-01
Reservationer 3
bet 2016/17:CU5

Konsumenternas ställning på bolånemarknaden ska stärkas (CU5)

Konsumenter ska få tydligare information och bättre insyn i hur långivare bestämmer räntan för en bostadskredit. Konsumenter ska också få ett förslag till amorteringsplan och minst sju dagar på sig att överväga ett erbjudande om bostadskredit. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget bygger på EU-direktiv och syftet är att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad. Förslagen ska också bidra till att minska problemen med överskuldsättning.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-08
Debatt i kammaren: 2016-11-09
4

Beslut

Beslut: 2016-11-09
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om verksamhet med bostadskrediter,
2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
5. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
6. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
8. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),
9. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:197 punkterna 1-9 och avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 72 0 12
SD 36 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 13 0 9
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 177 99 0 73


2. Tillsynsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, KD)

3. Uppföljning av förslaget om ersättning till oberoende rådgivare och oberoende kreditförmedlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C, KD)