Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Socialutskottets bet 2017/18:SoU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Ökad rättssäkerhet på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)

Nya regler införs för att öka rättssäkerheten, delaktigheten och säkerheten för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och intagna på så kallade LVM-hem. Reglerna gäller framför allt de särskilda befogenheter som Statens institutionsstyrelse har för vården vid hemmen. Bland annat ska ett vittne närvara när en kroppsvisitation görs vid ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem. Den maximala tiden för hur länge barn och unga får hållas i avskildhet kortas ned från nuvarande 24 timmar till maximalt 4 timmar. Rumsvisitationer ska bara få genomföras för att söka efter föremål som den som vårdas inte får ha och ett vittne ska närvara.

En ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel vid hem för vård eller boende införs också. Den innebär att privata HVB-hem får samma möjlighet att besluta om förbud mot otillåtna medel och föremål som ett HVB-hem som drivs av ett landsting eller en kommun.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-16
Reservationer 8
bet 2017/18:SoU30

Ökad rättssäkerhet på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)

Nya regler föreslås för att öka rättssäkerheten, delaktigheten och säkerheten för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och intagna på så kallade LVM-hem. Reglerna gäller framför allt de särskilda befogenheter som Statens institutionsstyrelse har för vården vid hemmen. Bland annat ska ett vittne närvara när en kroppsvisitation görs vid ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem. Den maximala tiden för hur länge barn och unga får hållas i avskildhet kortas ned från nuvarande 24 timmar till maximalt 4 timmar. Rumsvisitationer ska bara få genomföras för att söka efter föremål som den som vårdas inte får ha och ett vittne ska närvara.

En ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel vid hem för vård eller boende föreslås också. Den innebär att privata HVB-hem får samma möjlighet att besluta om förbud mot otillåtna medel och föremål som ett HVB-hem som drivs av ett landsting eller en kommun.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 oktober 2018. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-21
Debatt i kammaren: 2018-05-22
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende,


2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-domstolar,


3. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,


4. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,


5. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,


6. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) med den ändringen att orden "samt rubriken närmast före 16 kap. 7 §" ska införas i ingressen mellan "socialtjänstlagen (2001:453)" och "ska upphöra".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:169 punkterna 1-6.

2. Proportionalitetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Förbud mot innehav av berusningsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 1 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 256 39 0 54


4. Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

5. Hållas i avskildhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4046 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkandena 4-7 och

2017/18:4067 av Christina Örnebjär m.fl. (L, KD, C).

Reservation 4 (C, V, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 0 33 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 18 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 192 64 38 55


6. Vård i enskildhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4046 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 6 (V)

7. Samråd med socialnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 7 (SD)

8. Tillsyn och uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4046 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 8 (V)