Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1998

Beslut

Relationen stat-kyrka (KU20)

Riksdagen beslutade om vissa grundlagsändringar för att göra det möjligt att genomföra riksdagens principbeslut om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Vidare beslutades om en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan: Genom lagen om trossamfund införs en ny associationsform, registrerat trossamfund. Ingen av de rättigheter som trossamfunden har i dag, t.ex. rätten att förrätta vigsel, kommer att vara knuten till den nya associationsformen. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om registrerade trossamfunds namn och om statlig hjälp med att beräkna, debitera, redovisa och ta in avgifter från dem som är medlemmar i eller tillhör trossamfundet. I lagen om Svenska kyrkan preciseras Svenska kyrkans grundläggande identitet för att denna ska vara oförändrad över relationsändringen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkans organisation och verksamhet samt om den kyrkliga egendomen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-14
Justering: 1998-05-14
Betänkande 1997/98:KU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-03
4

Beslut

Beslut: 1998-06-04

Protokoll med beslut