Statens budget 2017 Rambeslutet

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2016

Beslut

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2017. Riksdagen godkände också regeringens förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för 2018 och 2019 samt förslag till utgiftstak för 2019.

Utgifterna i statens budget 2017 uppgår till sammanlagt 972 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 980 miljarder kronor. Statens budgetsaldo uppgår till 7,4 miljarder kronor 2017.

Riksdagen delar regeringens bedömning att den ekonomiska politiken även i fortsättningen ska vara inriktad på att genomföra viktiga och angelägna samhällsinvesteringar i stället för skattesänkningar. Som en följd av det stora antalet asylsökande under 2015 är en betydande del av utgifterna i statens budget, kopplade till migration och etablering, av tillfällig karaktär. Utgifter av tillfällig karaktär bör hanteras utan krav på kortsiktiga budgetförstärkningar. Därför försämras det finansiella sparandet tillfälligt 2017, jämfört med 2016. Riksdagen står bakom regeringens investeringar i välfärden, de så kallade välfärdsmiljarderna. Även regeringens satsningar på skolan och åtgärderna för kompetenshöjning och för snabbare etablering på arbetsmarknaden välkomnas. Riksdagen välkomnar också investeringarna i bostäder och infrastruktur samt ökade klimatinvesteringar.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-11-17
Trycklov: 2016-11-21
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:FiU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-10, 2016-10-27

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2017. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för 2018 och 2019 samt förslag till utgiftstak för 2019.

Utgifterna i regeringens förslag till statens budget 2017 uppgår till sammanlagt 972 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 980 miljarder kronor. Statens budgetsaldo uppgår till 7,4 miljarder kronor 2017.

Finansutskottet delar regeringens bedömning att den ekonomiska politiken även i fortsättningen ska vara inriktad på att genomföra viktiga och angelägna samhällsinvesteringar i stället för skattesänkningar. Som en följd av det stora antalet asylsökande under 2015 är en betydande del av utgifterna i statens budget, kopplade till migration och etablering, av tillfällig karaktär. Utgifter av tillfällig karaktär bör hanteras utan krav på kortsiktiga budgetförstärkningar. Därför försämras det finansiella sparandet tillfälligt 2017, jämfört med 2016. Utskottet står bakom regeringens investeringar i välfärden, de så kallade välfärdsmiljarderna. Även regeringens satsningar på skolan och åtgärderna för kompetenshöjning och för snabbare etablering på arbetsmarknaden välkomnas. Utskottet välkomnar också investeringarna i bostäder och infrastruktur samt ökade klimatinvesteringar.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-22
Debatt i kammaren: 2016-11-23
4

Beslut

Beslut: 2016-11-23
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 78 0 6
SD 0 44 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 12 7
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 142 122 45 40


2. Rambeslutet - utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Utgiftstak för staten 2019
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 392 miljarder kronor 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 2 och avslår motionerna

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.

b) Utgiftsramar för utgiftsområdena 2017
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2017 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 5 och avslår motionerna

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5.

c) Övriga utgifter i statens budget 2017
Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2017, beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2017 och beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2017 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkterna 6, 11 och 12 samt avslår motion

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del.

d) Beräkningen av inkomsterna i statens budget 2017
Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2017 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 3 och avslår motionerna

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del.

e) Ändringar i skatte- och avgiftsregler
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till
1. lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021,
2. lag om skatt på kemikalier i viss elektronik,
3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
4. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
5. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
7. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
9. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
10. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
11. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
13. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
14. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
15. lag om upphävande av lagen (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder,
16. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
17. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
18. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
19. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
20. lag om ändring i lagen (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
21. lag om ändring i tullagen (2016:253),
22. lag om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändringen att ingressen ska lyda: Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkterna 16-22, 23.1, 23.2, 24-30, 31.1-31.3 och 32-34 samt avslår motionerna

2016/17:737 av Erik Ottoson (M) yrkande 3,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2, 5, 13-16 och 19,

2016/17:1457 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 11,

2016/17:1903 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:2054 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del,

2016/17:2121 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2139 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2141 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:2658 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:2749 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 7,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 8,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 6 och 19,

2016/17:3123 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3154 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3164 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2016/17:3303 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 30 och 35,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 40,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 5 i denna del och 7-10,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 16 och 21,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 18 och 22,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 27 och 28,

2016/17:3385 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 26,

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 11 och 16,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 i denna del och

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 i denna del.

f) Ålderspensionssystemets utgifter 2017
Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 300 395 miljoner kronor för 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 7 och avslår motion

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7.

g) Preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2018 och 2019
Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden och den preliminära inkomstberäkningen för 2018 och 2019 enligt utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkterna 4 och 8 samt avslår motionerna

2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6,

2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 6,

2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4 och 6,

2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 6 samt

2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 och 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 78 0 6
SD 0 44 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 12 7
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 142 122 45 40


3. Bemyndigande om upplåning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 10.

4. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 38 900 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 13.

5. Myndigheternas räntekontokrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2017 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 14 000 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 14.

6. Bemyndigande för ramanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 15.

7. Generella riktlinjer för pris- och löneomräkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för pris- och löneomräkning av försvarets förbandsanslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 finansplan punkt 9.

8. Transparensen i budgetpropositionen 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:179 till handlingarna.