Statlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, m.m.

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1998

Beslut

Statlig fastighetsförvaltning och lokalförsörjning (FiU25)

Riksdagen instämde i regeringens bedömning att den lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsreform som genomfördes 1991-1992 var nödvändig. Reformen har lett till ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen och myndigheternas lokalförsörjning. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om att det krävs ökad klarhet beträffande hyressättningen av ändamålsfastigheter. Ställningstagandet innebär att hyressättningen för ändamålsfastigheter får en flexibel tillämpning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.