Konstitutionsutskottets betänkande
1999/2000:KU03

Statlig förvaltning


Innehåll

1999/2000

KU3

Sammanfattning

I betänkandet behandlas motioner från den allmänna
motionstiden     1998     som     gäller
ombudsmannaorganisationen, alkoholfri representation
och förvaltningsmyndigheternas service m.m.
Utskottet  avstyrker  samtliga  motioner.  Åtta
reservationer  och  ett särskilt  yttrande  har
avgivits.

Motionerna

1998/99:K205 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag
innebärande att KO, JämO, DO, BO och HO skall
sortera under riksdagen i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1998/99:K209 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att inrätta en
ombudsman  dit personer och organisationer  som
drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att staten skall
betala  ut  ersättning till personer som lidit
ekonomisk skada till följd av EU-beslut och att
medel till detta dras ifrån Sveriges medlemsavgift
till EU.
1998/99:K271 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utredning
för att skapa en klar rollfördelning mellan de olika
uppgifter  som i dag ingår i Justitiekanslerns
uppdrag.

1998/99:K278 av Fanny Rizell och Tuve Skånberg (kd)
vari yrkas att  riksdagen  som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
policy för alkoholfri representation för statlig
förvaltning och för riksdagen.

1998/99:K288 av Bertil Persson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ombudsmän till riksdagen.

1998/99:K299 av Per Lager m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i gällande lagstiftning att samtliga
ombudsmän sorterar under riksdagen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts om en gemensam
ombudsman för mänskliga rättigheter och att det vore
lämpligt att JO lades samman med övriga ombudsmän
till en gemensam institution.
1998/99:K304 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om införandet av
en så kallad dröjsmålstalan.

1998/99:K305 av Lars Wegendal m.fl. (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att aktivt påskynda
processen  att  inrätta medborgarkontor i varje
kommun.

1998/99:K309 av Agne Hansson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om återföring av
besluten  över  de  statliga  sektorsorganens
organisation och lokalisering till länsmyndigheter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  en
länsdemokratireform,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en omstrukturering
av den statliga sektorsorganisationen.
1998/99:K318 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en utredning om
ombudsmannaämbetena.

1998/99:K329 av andre vice talman Eva Zetterberg
m.fl. (v, s, kd, fp, mp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om alkoholfri representation.

1998/99:K336 av Mikael Odenberg m.fl. (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en samordning av
ombudsmannaväsendet   för   frågor   rörande
diskriminering,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ombudsmannaväsendets
självständighet.
1998/99:Ju709 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) vari
yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om homokompetens
hos nyckelgrupper i offentlig sektor.
1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att all
representation  i  riksdagen  och den  statliga
förvaltningen skall vara alkoholfri,
13. att riksdagen, i den händelse  föregående
yrkande faller, som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att representation
under arbetstid skall vara alkoholfri.
1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
11. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i förvaltningslagen att medborgarna
får ett korrekt bemötande.
1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
en utredning som skall se över hur man gradvis kan
lösgöra mer information fritt och utan kostnad över
nätet.
1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund
(m, kd) vari yrkas
18. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
försöksverksamhet   med   punktlighetsmål   i
myndighetsutövningen i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. (fp)
vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om regionalt
självstyre.
1998/99:A722 av Lars Lindblad m.fl. (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
ombudsmannainstitutionen.

Utskottet

Ombudsmän

Motionerna

I motion 1998/99:K209 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
hemställs  att riksdagen som  sin  mening  ger
regeringen till känna dels vad i motionen anförts
om att inrätta en ombudsman  dit personer och
organisationer som drabbats negativt av EU-beslut
kan vända sig (yrkande 1), dels vad i motionen
anförts om att staten skall betala ut ersättning
till personer som lidit ekonomisk skada till följd
av EU-beslut och att medel till detta dras ifrån
Sveriges medlemsavgift till EU (yrkande 2). Sedan
den  1 september 1995 har EU:s medborgare  en
ombudsman dit företag och privatpersoner kan vända
sig med klagomål om de på något sätt behandlats illa
av EU:s institutioner  och organ, dvs. om det
föreligger s.k. administrativa missförhållanden. I
de fall en medborgare finner att det egna landet
begått  övergrepp  kan en anmälan  göras  till
förstainstansrätten vid EG-domstolen. Sedan Sverige
gick med i EU är det enligt motionärerna dock
betydligt mer vanligt att svenska medborgare drabbas
negativt av beslut som fattas av EU. Här finns
emellertid ingen rättssäkerhet. Att vänta på att EU
skall åtgärda  denna  svaghet är otillräckligt.
Motionärerna föreslår att Sverige, för att stärka
individers rättsskydd gentemot EU, inrättar  en
ombudsman  dit  personer och organisationer som
drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig. I den
mån personer lidit direkt ekonomisk skada föreslår
motionärerna att ersättning betalas till dessa och
att  samma  belopp  sedan  dras ifrån Sveriges
medlemsavgift till EU.
I motion 1998/99:K205 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m) hemställs att riksdagen hos regeringen
begär förslag innebärande att KO, JämO, DO, BO och
HO skall sortera under riksdagen i enlighet med vad
som anförts i motionen. Om Sverige  skall  ha
ombudsmän  och  om  dessa  skall  kunna  verka
självständigt  och  oberoende i ordets verkliga
bemärkelse och kunna tillvarata sina respektive
gruppers intressen och rättigheter måste de, enligt
motionärerna, ligga under riksdagen. Utrymmet för
ett självständigt och oberoende agerande från de
ombudsmän som i dag sorterar under regeringen är
alltför begränsat.
I motion 1998/99:K288  av  Bertil Persson (m)
hemställs  att  riksdagen  som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
ombudsmän  till  riksdagen.  De  samhälleliga
ombudsmannafunktionerna  blir  alltfler. För att
trygga ombudsmannaväsendets integritet och oväld bör
enligt motionären alla offentliga ombudsmän väljas
av riksdagen, och ävenledes granskas av Riksdagens
revisorer.
I motion 1998/99:K299 av Per Lager m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till sådan ändring i gällande lagstiftning att
samliga ombudsmän sorterar under riksdagen (yrkande
1) och att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en gemensam
ombudsman för mänskliga rättigheter och att det vore
lämpligt att JO lades samman med övriga ombudsmän
till en gemensam institution (yrkande 2). Positiva
resultat  skulle enligt motionärerna uppnås  om
samtliga  ombudsmannafunktioner  ställdes  under
riksdagens  ansvar,  bl.a.  skulle ombudsmännens
självständighet och oberoende garanteras och den
enskildes  och olika gruppers  rättigheter  och
rättssäkerheten för den enskilde stärkas.
I motion 1998/99:K318 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
hemställs att  riksdagen  som  sin  mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
utredning om ombudsmannaämbetena. De ombudsmän som
tillkommit efter JO har inte fått samma fristående
ställning under riksdagen. De sorterar i stället
under regering och departement. Dessa ombudsmän
förordnas  av regeringen. Alla är självständiga
myndigheter utom  Konsumentombudsmannen  som  är
inordnad i Konsumentverket. Runt om i världen har
det svenska ombudsmannaämbetet fått efterföljare,
men då i samma fristående ställning som vår JO.
Ombudsmännen  i olika länder utses antingen av
parlamentet  eller  presidenten,  men  inte  av
regeringen. Även i Sverige bör ombudsmännen utses av
riksdagen. Ämbeten under regering och departement
kan misstänkas för beroendeställning.  Med alltfler
ombudsmän riskerar vi enligt motionärerna att få en
splittring av resurser. Förutom en mer fristående
ställning för ombudsmännen borde därför även själva
organisationen förändras. Det skulle vara flera
fördelar  med  att  skapa  ett  sammanhållet
ombudsmannaämbete med ett antal rättighetsombudsmän
som var och en har specialkompetens och ansvar inom
ett antal områden. Ämbetet bör lämpligen kallas
Rättighetsombudsmannen (RO). För medborgarna skulle
det underlätta att bara behöva hålla reda på JO och
RO. Ämbetet skulle ha ansvar för hela spektrat av
medborgerliga fri-  och rättigheter. De svenska
rättigheterna enligt Europakonventionen bygger på
FN:s universella  förklaring  om  de  mänskliga
rättigheterna. För skydd av dessa rättigheter finns
en kommission och en domstol dit även svenska
medborgare kan vända sig. Det är rimligt att svenska
medborgare får möjlighet att i första hand vända sig
till en människorätts-kommission i det egna landet.
Förslagen bör enligt motionärerna bli föremål för en
parlamentarisk utredning.
I motion 1998/99:K336 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts dels om en
samordning av ombudsmannaväsendet för frågor rörande
diskriminering   (yrkande   2),   dels   om
ombudsmannaväsendets självständighet (yrkande 3).
Enligt    motionärerna   bör   de   fyra
ombudsmannainstituten  - Jämställdhetsombudsmannen
(JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO),
Handikappombudsmannen (HO) och den av regeringen
föreslagna ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning samordnas. Ombudsmannainstituten
bör   läggas  samman  till  ett  gemensamt
ombudsmannaämbete  direkt  under riksdagen. FN:s
generalförsamling antog för fem år sedan de s.k.
Parisprinciperna, vari särskilt betonas betydelsen
av att organ för skydd av de mänskliga rättigheterna
är rättsligt och politiskt självständiga så att
ingen del av en regering kan lägga sig i deras
arbete.  Mot  denna  bakgrund synes det enligt
motionärerna mindre lämpligt med dagens ordning där
JämO, HO och DO lyder under regeringen.
I motion 1998/99:A722 av Lars Lindblad m.fl. (m)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
ombudsmannainstitutionen  (yrkande  2).  Enligt
motionärerna bör regeringen ges till känna att
samtliga ombudsmän bör lyda under riksdagen och inte
som i dag, vad gäller DO, BO, JämO och HO, under
regeringen.

Bakgrund

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under
riksdagen  som  utövar  en  del  av riksdagens
kontrollmakt. JO-ämbetet tillkom år 1809.  JO:s
verksamhet regleras allmänt i 12 kap. 6 och 8 §§
regeringsformen  samt  i  8  kap.  10  §
riksdagsordningen.  De  mer detaljerade reglerna
återfinns i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän. JO skall ha tillsyn över att
de som utövar offentlig makt efterlever lagar och
andra författningar samt i övrigt fullgör sina
åligganden. JO:s tillsyn bedrivs genom prövning av
klagomål från allmänheten samt genom inspektioner
och andra undersökningar som JO finner påkallade.
Samtliga övriga myndigheter med ombudsmannafunktion
-       Konsumentombudsmannen      (KO),
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering (DO), Barnombudsmannen (BO),
Handikappombudsmannen  (HO) och Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) -
lyder under regeringen. Deras verksamhet regleras av
en  förordning med instruktion  för  respektive
ombudsman.  För  KO:s  del  ingår  motsvarande
instruktion  i  förordningen  (1995:868)  med
instruktion för  Konsumentverket. KO är tillika
generaldirektör för Konsumentverket.
JämO:s, DO:s, BO:s, HO:s och HomO:s verksamheter
regleras   i   grundläggande   hänseende   i
jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:131) om
Ombudsmannen  mot etnisk  diskriminering,  lagen
(1993:335) om Barnombudsman, lagen (1994:749) om
Handikappombudsmannen respektive lagen (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
sexuell läggning, till vilka  förordningar  med
instruktion för respektive ombudsman är knutna.
JämO, DO, BO, HO och HomO utnämns av regeringen och
är  rapporteringsskyldiga till regeringen. Deras
uppgift kan närmast sägas vara att im-plementera
viss lagstiftning, genom t.ex.  rådgivning  och
upplysningsverksamhet, och att främja utvecklingen
på området, både nationellt och internationellt.
Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på
grund  av sexuell läggning  (SEDA)  lämnade  i
betänkandet Förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning (SOU 1997:175) bl.a.
föreslag  till en ny lag om diskriminering  i
arbetslivet på grund av sexuell läggning. Vidare
föreslog utredningen, bl.a. mot bakgrund av att
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) hade en
väl  inarbetad  organisation  med relativt lång
erfarenhet av diskrimineringsfrågor, att rådgivande
och processförande funktioner enligt den nya lagen
skulle omhändertas av DO.
I proposition 1997/98:180 behandlade regeringen
utredningens betänkande och föreslog lagen om förbud
mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning  och  tillskapandet  av  ett  nytt
ombudsmannainstitut. Regeringen uttalade när det
gällde förslaget om en ny ombudsman bl.a. följande:
Att det medför effektivitetsvinster om resurserna
för liknande uppgifter samordnas är uppenbart. En
sådan samordning mellan olika ombudsmannafunktioner
kan emellertid inte ske utan att dess effekter på de
olika funktionerna  analyseras. Regeringen avser
därför att under år 1999 ta initiativ till att ett
sådant arbete påbörjas med inriktning  att  en
sammanslagning  skall  ske  av bl.a. dessa två
ombudsmannainstitut till en gemensam myndighet. Till
dess att resultatet av en sådan analys föreligger
bör även den nu föreslagna ombudsmannen emellertid
utgöra en egen myndighet. Dock bör redan nu en
samordning ske så att den nya ombudsmannen samverkar
med DO i fråga om bl.a. lokaler, telefonväxel m.m.

Genom regeringsbeslut i november 1997 bemyndigade
regeringen  chefen  för Socialdepartementet  att
tillkalla en särskild utredare med uppgift att se
över   och   utvärdera  Handikappombudsmannens
verksamhet. Enligt direktiven (dir. 1997:131) skulle
utredaren bl.a. kartlägga likheter och olikheter
mellan Handikappombudsmannens verksamhet och den
verksamhet som bedrivs av andra ombudsmän och om det
finns  några  oklarheter  i  fördelningen  av
arbetsuppgifter   och  ansvarsområden   mellan
Handikappombudsmannen och andra ombudsmän.
Utredningen om översyn av handikappombudsmannen
överlämnade   i   maj   1999   betänkandet
Handikappombudsmannnens framtida förutsättningar och
arbetsuppgifter (SOU 1999:73). När det gäller en
samordning av ombudsmännens arbete har utredaren
uttalat bl.a:
Jag har kartlagt likheter och olikheter mellan
Handikappombudsmannens  verksamhet och  den  som
bedrivs av övriga ombudsmän. Mot den bakgrunden
reser jag frågan om inte alla ombudsmän borde slås
samman till ett gemensamt ombudsmannainstitut. Efter
att ha analyserat denna fråga avvisar jag en sådan
lösning, eftersom jag inte tror den skulle stärka
ombudsmännens  ställning.  Jag vill däremot att
samarbetet kan utvecklas genom  en  lokalmässig
samordning.   Jag   förordar  således  ingen
sammanslagning av de olika ombudsmännen. Däremot
föreslås en geografisk  samordning i gemensamma
lokaler, vilket ökar möjligheterna till samarbete.
Ombudsmännen kan själva ta ställning till om vissa
administrativa funktioner kan samordnas.

I mars 1998 beslutade regeringen att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av
Barnombudsmannens  verksamhet.  Utredningen  fick
enligt direktiven (dir. 1998:21) bl.a. i uppdrag att
gå igenom och belysa hur den speciella karaktären av
ombudsmannamyndighet  påverkat BO:s  arbete.  Av
särskild betydelse var därvid BO:s förmåga att agera
självständigt  i  förhållande  till  regeringen
samtidigt  som  BO är en myndighet underställd
regeringen, en myndighet som har att följa sin
instruktion, sitt regleringsbrev och de uppdrag
regeringen ger  den.  Utredaren  skulle  enligt
direktiven belysa de konflikter som denna situation
skulle kunna innebära för myndigheten, och om det
fanns några problem hur dessa i så fall skulle kunna
lösas. Fler och fler medborgargrupper har fått sin
egen ombudsman. Farhågor har framförts att detta
riskerar att tunna ut ombudsmannafunktionen och göra
den mindre verkningsfull. Den särskilde utredaren
skulle därför enligt direktiven beskriva likheter
och olikheter mellan BO:s roll och arbetssätt och
andra  statliga  ombudsmäns.  Om  det  finns
överlappningar mellan BO:s och andra ombudsmäns
roller och ansvarsområden skulle utredaren beskriva
dessa.
Utredningen,  som  antog namnet BO-utredningen,
överlämnade i maj 1999 betänkandet Barnombudsmannen
- företrädare för barn och ungdomar (SOU 1999:65)
till regeringen. När det gäller Barnombudsmannens
självständighet skriver utredningen bl.a:
Ett  viktigt  kriterium för  en  ombudsman  är
självständighet både i förhållande till regeringen
och till politiska partier, frivilligorganisationer
och andra. Det är dock viktigt att framhålla att en
statlig ombudsman aldrig kan bli helt fri. Lagen,
liksom  huvudmannens  rätt  att  besluta  om
ombudsmannens budget, sätter vissa  gränser för
ombudsmannens arbete.
Enligt utredningens uppfattning finns det två sätt
att öka ombudsmannens självständighet. Det ena är
att Barnombudsmannen lyder under riksdagen på samma
sätt som Justitieombudsmannen och det andra är att
Barnombudsmannen  förblir  en  myndighet  under
regeringen men ges så mycket självständighet som är
möjligt med ett oförändrat huvudmannaskap.
Om man enbart ser till frågan om självständighet i
förhållande  till regeringen är självfallet det
första alternativet att föredra. En sådan lösning
skulle  helt  frikoppla  Barnombudsmannen  från
regeringen, men väcker dock frågor av annat slag.
Ett  ändrat huvudmannaskap för  Barnombudsmannen
skulle  innebära  en  avvikelse  från  den
konstitutionella   ansvarsfördelningen   enligt
regeringsformen. En annan fråga som uppkommer med
ett förändrat huvudmannaskap är Barnombudsmannens
självständighet i förhållande till riksdagen. En del
av riksdagen eller riksdagen i dess helhet kan lika
väl som en regering ha önskemål om och synpunkter på
ombudsmannens verksamhet. För att uppnå  önskad
självständighet  måste  således denna garanteras
oavsett om huvudmannen är riksdag eller regering.
Genom  att  det  praktiska  genomförandet  av
barnkonventionens principer  är öppet för olika
politiska ställningstaganden kan Barnombudsmannen se
sig nödsakad att hålla en lägre profil än som är
möjligt som ett regeringsorgan.
Mot  denna bakgrund anser utredningen att ett
förändrat huvudmannaskap inte skulle innebära den
förstärkning av Barnombudsmannen som eftersträvas.
Regeringen bör därför även i fortsättningen vara
huvudman för Barnombudsmannen. Självständigheten bör
i stället ökas genom valet av författningsform och
ökade möjligheter för Barnombudsmannen att själv
bestämma sina arbetsuppgifter genom bland annat
begränsningar i användandet av regleringsbrev som
styrform.
Utredningen föreslår därför att Barnombudsmannens
alla uppgifter tydligt bör framgå av lag och inte av
instruktion. Det är alltså riksdagen som skall
bestämma mandatet och regeringen skall inte själv
kunna ändra på ombudsmannens uppdrag.
Både betänkandet från Utredningen om översyn av
handikappombudsmannen och  betänkandet  från BO-
utredningen är för närvarande ute på remiss. Efter
remisstiden, som går ut den 30 september 1999,
kommer förslagen att beredas i Regeringskansliet.

Utskottet har vid flera tillfällen behandlat förslag
i motioner om bl.a. förändringar av olika slag av
ombudsmannafunktionen samt om tillskapande av en
rättighetsombudsman (bet. 1992/93:KU2, 1995/96:KU5,
1996/97:KU24 och 1997/98:KU21). Utskottet har bl.a.
framhållit den särställning som Riksdagens ombudsmän
har. Enligt utskottet har det inte funnits anledning
att ifrågasätta JO:s ställning och  verksamhet.
Utskottet har vidare uttalat att det kan finnas
anledning att diskutera de ombudsmannaorgan som är
underställda  regeringen. Utskottet har i detta
sammanhang uttalat sin förståelse för de farhågor
som framförts om att ombudsmannafunktionen  kan
tunnas ut om alltför många olika ombudsmän inrättas
och att alltför  många specialiserade ombudsmän
medför risk för att vissa grupper kan falla mellan
de olika ombudsmännens verksamheter. Utskottet har
också utgått från att regeringen är medveten om
dessa   synpunkter  och  fortlöpande  prövar
organisationen av den verksamhet som de regeringen
underställda ombudsmännen bedriver.

Utskottets bedömning

Bland de offentliga ombudsmännen intar Riksdagens
ombudsmän (JO) en särställning. JO-institutionen
tillkom redan 1809 och har blivit en förebild för
liknande granskningsorgan i andra länder.
JO kontrollerar enligt 12 kap. 6 § regeringsformen
tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och
andra författningar. Tillsynsverksamheten utövas av
fyra, av riksdagen för fyra år i sänder, valda
ombudsmän:  en  chefsjustitieombudsman  och  tre
justitieombudsmän. Det åligger ombudsmännen särskilt
att övervaka efterlevnaden av regeringsformens bud
om saklighet och opartiskhet och om iakttagande av
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.
JO:s tillsyn omfattar bl.a. statliga och kommunala
myndigheter, tjänstemän och andra befattningshavare
vid dessa myndigheter samt annan som innehar tjänst
eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning,
såvitt avser denna myndighet. JO:s  uppgift är
således att i första hand vara en kontrollinstans
gentemot  myndigheterna.  Ärenden  kommer  under
prövning hos  JO  främst  genom  klagomål från
allmänheten men även genom JO:s egna iakttagelser
vid inspektioner hos domstolar och myndigheter eller
i andra sammanhang.
Utskottet, som liksom tidigare vill betona den
särställning som JO har, anser att det inte finns
någon anledning att ifrågasätta JO:s ställning och
uppgifter. Utskottet anser det inte heller vara
lämpligt att föra samman JO med övriga ombudsmän
till en gemensam institution och avstyrker därför
motion K299 yrkande 2.
Konstitutionsutskottet   har   tidigare  gjort
bedömningen att det kunde finnas anledning att
diskutera  de ombudsmannaorgan som lyder  under
regeringen. Utskottet har uttalat att det haft
förståelse för de farhågor som framförts om att
ombudsmannafunktionen kan tunnas ut om alltför många
olika ombudsmän inrättas och att alltför många
specialiserade  ombudsmän medför risk att vissa
grupper kan falla mellan de olika ombudsmännens
verksamheter.  Utskottet  har  utgått  från att
regeringen är medveten om dessa synpunkter och
fortlöpande prövar organisationen av den verksamhet
som  de  regeringen  underställda  ombudsmännen
bedriver.
Utskottet anser att frågorna  om  ombudsmännen
organisatoriskt bör samlas under riksdagen eller
samordnas på annat sätt är principiellt viktiga.
Betänkandena från dels Utredningen om översyn av
handikappombudsmannen,   dels   BO-utredningen
remissbehandlas för närvarande. Därefter  kommer
förslagen att beredas i Regeringskansliet. Utskottet
anser med hänsyn härtill att resultatet av detta
arbete inte bör föregripas. Utskottet avstyrker
därför motionerna K205, K288, K299 yrkande 1, K318,
K336 yrkandena 2 och 3 samt A722 yrkande 2.
I motion K209 framförs förslag om att inrätta en
ombudsman dit  personer  och organisationer som
drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig samt
att staten skall betala ut ersättning till personer
som lidit ekonomisk skada till följd av EU-beslut
och att medel till detta dras in från Sveriges
medlemsavgift till EU.
De möjligheter som i dag finns att vända sig till
JO och JK om någon anser att t.ex. en myndighet
handlat  fel  är  enligt  utskottets  bedömning
tillfyllest även när en svensk myndighets beslut är
en följd av EU-bestämmelser. Utskottet avstyrker
därför motion K209.

Justitiekanslerns roll

Motionen

I motion 1998/99:K271 av Ingvar Svensson m.fl.
hemställs  att  riksdagen  som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
utredning för att skapa en klar rollfördelning
mellan de olika uppgifter som i dag ingår  i
Justitiekanslerns uppdrag. Justitiekanslern (JK) är
dels regeringens advokat och utredare av olika
företeelser inom den statliga förvaltningen, dels
åklagare som beslutar om åtal mot domare i Högsta
domstolen  och Regeringsrätten,  dessutom  också
åklagare i vissa mål enligt tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa dubbla roller
är enligt motionärerna diskutabla. I en framtida
situation  kan  konflikter uppstå  genom  denna
rolldelning inom samma ämbete. En förändring och
uppdelning  av  JK:s  befogenheter  bör  enligt
motionärerna därför genomföras efter en noggrann
analys.

Bakgrund

Justitiekanslern (JK) lyder enligt 11 kap. 6 §
regeringsformen (RF) under regeringen.
JK har enligt lagen (1975:1339) tillsyn över att de
som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och
andra författningar samt i övrigt fullgör sina
åligganden. JK får enligt lagens 5 § som särskild
åklagare väcka åtal mot befattningshavare som har
begått brottslig gärning genom att åsidosätta vad
som åligger honom i tjänsten eller uppdraget. JK kan
enligt 12 kap. 8 § RF väcka åtal för brott i
utövningen av tjänst som ledamot av Högsta domstolen
eller Regeringsrätten. JK:s tillsyn omfattar dock
inte regeringen eller statsråd, eller riksdagens
myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid
riksdagens myndigheter.
Enligt 1 § förordningen (1975:1345) med instruktion
för Justitiekanslern är JK  regeringens  högste
ombudsman. Det åligger JK, enligt 2 §, att under
regeringen bevaka statens rätt. I mål som rör
statens rätt skall han, om det inte ankommer på
någon annan myndighet, föra eller låta föra statens
talan. JK skall tillhandagå regeringen med råd och
utredningar i juridiska angelägenheter.
Det åligger JK att vaka över tryckfriheten och
yttrandefriheten   enligt   bestämmelserna   i
tryckfrihetsförordningen             och
yttrandefrihetsgrundlagen.
Konstitutionsutskottet  behandlade  i  betänkande
1989/90:KU15 fyra motioner vari begärdes en översyn
av  Justitiekanslersämbetet.  Utskottet  anförde
följande:

JK-utredningen genomförde under mitten av 1970-talet
en genomgripande översyn av JK-ämbetet. Utredningen
uppmärksammade det spänningsförhållande som råder
mellan  JK:s tillsynsfunktion och uppgiften att
bevaka statens ekonomiska intressen. Bl.a. för att
undanröja detta spänningsförhållande föreslogs att
uppgiften att ta till vara statens intressen i
tvister skulle läggas hos en nyinrättad myndighet
benämnd statsadvokaten.
I samtliga motioner påkallas en översyn av JK-
ämbetet. Utskottet som i sammanhanget vill erinra om
att  upprepade  översyner  av  JO-institutionen
företagits under senare år anser att tiden nu är
inne för en ny översyn av JK-ämbetet. En sådan
översyn, som bör ske i den form regeringen finner
lämplig, bör särskilt vara inriktad på de konflikter
som kan uppkomma mellan JK:s olika arbetsuppgifter
och även innefatta överväganden rörande en renodling
av verksamheten. Vad utskottet  anfört bör ges
regeringen till känna.
Riksdagen följde utskottet.

Regeringen tillsatte i december 1991 en särskild
utredare med uppdrag att se över Justitiekanslerns
arbetsuppgifter m.m.
Utredningen som antog namnet 1991 års JK-utredning
lämnade  i  april  1993  sitt  betänkande,
Justitiekanslern, En översyn av JK:s arbetsuppgifter
m.m. (SOU 1993:37). När det gäller frågan  om
"konfliktsituationer" anförde utredningen bl.a:
För JK:s verksamhet i dess helhet gäller - liksom
för  alla  andra  förvaltnings-myndigheter  -
regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet
(1 kap. 9 § RF). Ett strikt iakttagande av detta
överordnade krav även när JK skall bevaka i och för
sig motstående intressen utesluter konflikter i
egentlig mening. Erfarenheten visar emellertid att -
i brist  på  en  mera  inträngande  analys  -
föreställningar  uppkommer  att  JK inte alltid
samtidigt  kan  fullgöra  uppgifter inom  olika
ansvarsområden. Sådana föreställningar kan dessvärre
skada JK:s anseende och i ett vidare perspektiv
inverka menligt på hans funktion. Det är oftast när
JK:s  tillsynsuppgift  är inblandad  som  denna
komplikation uppträder. Som en i och för sig olustig
eftergift åt i själva verket ogrundade misstankar
föreslår utredningen att JK generellt skall kunna
underlåta att fullgöra en tillsynsuppgift om den kan
uppfattas som svårförenlig med en annan uppgift som
åvilar honom.

Utredningens  betänkande  föranledde inte  några
åtgärder från regeringens sida.

Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter
har i ett beslut den 6 juli 1998, Application No.
18781/91 Roy E. Gasper ./. Sverige, avvisat Gaspers
klagomål. Kommissionen  fann  samtliga  klagomål
uppenbart ogrundade. Gasper hade inför kommissionen
anfört bl.a. att de domstolar som hade prövat hans
skadeståndstalan mot svenska staten inte uppfyllde
kravet  på oavhängighet och opartiskhet  enligt
artikel 6 i Europakonventionen. Skälet härtill var
enligt Gasper att staten företräddes i processen av
Justitiekanslern som tidigare hade avslagit hans
begäran om skadestånd och som utövar tillsyn över
domstolar och domarna. Kommissionen erinrar i sitt
beslut om de bestämmelser i den svenska grundlagen
som är avsedda att garantera domstolarnas samt
Justitiekanslerns och andra förvaltningsmyndigheters
självständighet  och  opartiskhet.  Kommissionen
konstaterar bl.a. att Justitiekanslern inte får
lägga sig i domstolarnas dömande verksamhet och att
domarna inte behöver befara att de skall åtalas av
Justitiekanslern till följd av att de har avgjort
ett fall till statens nackdel samt att de inte
behöver befara att bli avsatta. Kommissionen finner
att enbart den omständigheten att Justitiekanslern
har den dubbla uppgiften att bevaka statens rätt och
att utöva tillsyn över domstolarna och domarna inte
i sig kan anses ge upphov till berättigade farhågor
angående domstolarnas oavhängighet och opartiskhet.

Utskottets bedömning

Enligt 1 kap 9 § regeringsformen skall domstolar
samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör
uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt
iaktta saklighet och opartiskhet. Utskottet anser
inte att Justitiekanslerns olika uppgifter medför
att det finns anledning att befara att dessa inte
utförs med iakttagande av saklighet och opartiskhet.
Utskottet är inte heller berett att föreslå en
utredning  med  uppgift  att  bl.a.  analysera
Justitiekanslerns olika  befogenheter.  Utskottet
avstyrker därför motionen.

Alkoholfri representation

Motionerna

I motion 1998/99:K278 av Fanny Rizell och Tuve
Skånberg (kd) hemställs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
en policy för alkoholfri representation för statlig
förvaltning och för riksdagen. Enligt motionärerna
finns det bland allmänheten en irritation över att
politiker, på det som faktiskt är deras arbetstid,
dricker  alkohol  på skattebetalarnas bekostnad.
Bruket av offentliga medel i form av statlig och
kommunal representation med alkohol har därför med
rätta kritiserats. Alkoholkonsumtion är i dag inte
accepterad  på  någon  arbetsplats,  och  bör
naturligtvis inte vara det i stat och kommun heller.
Motionärerna  föreslår  en  policy  där  all
representation under arbetstid är helt alkoholfri,
och representation  vid  övriga  tillfällen  är
spritfri.
I motion 1998/99:K329 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om alkoholfri
representation. Missbruket av alkohol är ett av de
största samhällsproblemen i Sverige. Riksdagen bör
enligt  motionärerna vara en föregångare i det
offentliga  livet  med  att  införa  alkoholfri
representation i alla de sammanhang där riksdagen
står som värd. Riksdagen bör också rekommendera
statliga och kommunala  bolag,  myndigheter och
förvaltningar att helt avstå från eller kraftigt
minska tillgången på alkohol vid representation.
I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
begärs att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna dels vad i motionen anförts om att all
representation  i riksdagen  och  den  statliga
förvaltningen skall vara alkoholfri (yrkande 12),
dels, i den händelse föregående yrkande faller, att
representation under arbetstid skall vara alkoholfri
(yrkande 13). Arbetslivet är ett område som enligt
motionärerna bör vara alkoholfritt. Det finns säkert
en bred uppslutning bland allmänheten att statliga
och  kommunala medel inte skall  användas  för
alkoholinköp. Detta är ett viktigt skäl för en
alkoholfri  offentlig  representation,  men  det
viktigaste är att det är ett konkret sätt för stat,
landsting och kommun att visa solidaritet med dem
som har eller riskerar att få alkoholproblem. Som
ett första steg och som ett föredöme för övrig
offentlig verksamhet bör därför all representation i
riksdagen  och  den statliga förvaltningen vara
alkoholfri. Är det ett för stort steg föreslår
motionärerna att åtminstone representation under
arbetstid skall vara alkoholfri.

Bakgrund

Socialutskottet har avstyrkt motioner med krav på
att  all  offentlig representation  skall  vara
alkoholfri (bet. 1990/91:SoU23). Socialutskottets
uppfattning var  att stat och kommun bör visa
återhållsamhet med alkoholservering vid offentlig
representation. Utskottet utgick från att så skedde
utan att riksdagen tog något initiativ i saken,
varför  motionerna  avstyrktes.  I  betänkande
1995/96:SoU3 fann utskottet ingen anledning att
frångå riksdagens tidigare ställningstagande.
Även konstitutionsutskottet har tidigare behandlat
motioner med yrkanden om alkoholfri representation.
Utskottet har i likhet med socialutskottet inte
funnit   anledning   att  frångå  riksdagens
ställningstagande   (betänkandena   1992/93:KU3,
1992/93:KU18,    1994/95:KU12,    1995/96:KU5,
1996/97:KU24 och 1997/98:KU21). Riksdagen följde
utskotten.

Utskottets bedömning

Utskottet vidhåller  uppfattningen att stat och
kommun bör visa återhållsamhet med alkoholservering
vid offentlig representation och utgår från att så
sker utan att riksdagen tar något initiativ i saken.
Utskottet avstyrker därför motionerna.

Medborgarkontor

Motionen

I motion 1998/99:K305 av Lars Wegendal m.fl. (s)
hemställs  att riksdagen som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
aktivt   påskynda  processen   att   inrätta
medborgarkontor i varje kommun. Ur medborgarnas
synvinkel måste det på alla sätt vara en fördel att
möta  en  samlad  offentlig  service  i  ett
medborgarkontor. Med teknikens hjälp borde man även
kunna utveckla tanken så att även medborgarna i
mindre kommuner, och framför allt i dessa kommuners
glesbygd, kan få del av den offentliga servicen. I
glesbygdsskolorna skulle biblioteken kunna få en
central roll som lokala medborgarkontor. Regeringen
bör  enligt   motionärerna   uppta  konkreta
överläggningar  med  de  statliga  verken  och
företrädare  för  kommunerna  med  mål att ett
medborgarkontor inrättas i varje kommun.

Bakgrund

Lagen  (1994:686)  om  försöksverksamhet  med
medborgarkontor trädde i kraft den 1 juli 1994
(prop.  1993/94:187,  bet.  1993/94:KU39,  rskr.
1993/94:392). Ett medborgarkontor har beskrivits som
en inrättning - en plats för offentlig verksamhet -
där lokala förvaltningsmyndigheter samverkar för att
ge service till medborgarna. En grundläggande tanke
med  medborgarkontor  är  att  de  skall kunna
organiseras utifrån de lokala behov som kan finnas.
Med stöd av försökslagen kunde en kommun träffa
avtal,  s.k. samverkansavtal,  med  en  statlig
myndighet, en allmän försäkringskassa eller ett
landsting  om  att  åt  dessa  utföra  sådana
förvaltningsuppgifter   som   inte   innebär
myndighetsutövning.  Samtidigt fick kommunen  en
befogenhet att lämna kommunen ett sådant uppdrag.
De uppgifter som kunde bli aktuella genom ett
samverkansavtal var  service  och rådgivning av
enklare och mer rutinbetonat slag, allt från att ge
information  eller  tillhandahålla  blanketter,
broschyrer och annat material till att ge enklare
råd samt att vara behjälplig vid ifyllandet av
ansökningar.
Ett samverkansavtal måste vara skriftligt och ha
godkänts av regeringen.
I proposition 1996/97:90 föreslog regeringen en lag
om  försöksverksamhet   med   samtjänst  vid
medborgarkontor. Syftet med försöksverksamheten var
att få ytterligare kunskaper om och erfarenheter av
hur ett organiserat samarbete över myndighetsgränser
kunde utformas. Utvidgningen innebar att statliga
myndigheter,  en  allmän  försäkringskassa,  ett
landsting eller en kommun inom  ramen för ett
samverkansavtal skulle få använda varandras personal
till att utföra enklare förvaltningsuppgifter som
innefattar myndighetsutövning  eller  som kräver
tillgång till personregister.
Regeringen  understryker  i  propositionen  att
verksamheten  har  karaktär  av försök och att
försöksverksamhet  ingår  som ett betydelsefullt
moment i utredningsmetodiken. Det handlar enligt
regeringen om att vinna erfarenheter i praktisk
verksamhet för att efter utvärdering komma fram till
en  permanent  ordning.  Regeringen  betonade
utvärderingens  betydelse och framhöll  att  en
arbetsgrupp tillsatts i Inrikesdepartementet för att
följa  och  stödja arbetet  med  att  utveckla
medborgarkontor och andra former av kontakter mellan
medborgarna och offentliga organ.
Konstitutionsutskottet  tillstyrkte i betänkande
1996/97:KU9  regeringens förslag  till  lag  om
försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor.
Lagen trädde i kraft den 1 juli 1997 och gäller till
utgången av juli 2002.
Arbetsgruppen  för  att  följa  och  stödja
utvecklingsarbetet med medborgarkontor och andra
kontakter  mellan  medborgare  och  myndigheter
avlämnade i maj 1999 rapporten Medborgarkontor i
utveckling  (Ds 1999:26). I rapporten redovisar
arbetsgruppen bakgrund, nuläge och möjligheter till
en fortsatt utveckling av medborgarkontor och andra
former  av  kontakter  mellan  medborgare  och
myndigheter. Av de undersökningar som arbetsgruppen
har genomfört framgår att det i dag finns ett
hundratal medborgarkontor i en fjärdedel av landets
kommuner. Därtill kommer att frågan utreds i många
kommuner. Sammanlagt har ca 40 procent av kommunerna
tagit upp frågan om att inrätta medborgarkontor.
Arbetsgruppens  bedömning  är  att  konceptet
"medborgarkontor" nu har blivit så etablerat i
medborgarnas  och myndigheternas medvetande  att
utvecklingsarbetet  bör  kunna  gå  in  i  en
fördjupningsfas. Arbetsgruppen föreslår bl.a. att
medborgare och företag i det enskilda ärendet bara
skall behöva ta kontakt med en myndighet, att det i
varje kommun eller centralort bör finnas någon form
av lokal kontakt- eller servicepunkt som är lätt att
nå per telefon eller genom besök, att dessa kontakt-
och  servicepunkter  skall  kunna ge  en  bred
information om service som tillhandahålls inte bara
av kommunen utan också av försäkringskassan samt av
statliga och landstingskommunala organ samt att
länsstyrelserna  ges en aktiv roll och att de
medverkar  till  en  samordnad  service  vid
medborgarkontoren för att få till stånd en bättre
tvärsektoriell serviceplanering mellan statliga och
kommunala verksamheter. Arbetsgruppens bedömning när
det gäller tillämpningen av samtjänstavtal är att
dagens  lagstiftning  är  alltför begränsad. Om
integrerade medborgarkontor skall kunna skapas med
reella  uppgifter  fordras  att ökade rättsliga
möjligheter öppnas för detta. Arbetsgruppen föreslår
därför att möjligheterna att lägga nya uppgifter på
medborgarkontor bör vidgas väsentligt. Arbetsgruppen
föreslår att utredningsuppdraget bör förlängas till
halvårsskiftet 2002 då försöksverksamheten upphör.

Enligt   vad   utskottet   inhämtat   från
Justitiedepartementet har rapporten skickats till
bl.a. samtliga kommuner samt vissa myndigheter som
har möjlighet att fram till den 1 november 1999
lämna synpunkter på rapporten.

Utskottets bedömning

Försöksverksamheten   med   samtjänst   vid
medborgarkontor kommer att pågå till utgången av
juli 2002. Arbetsgruppen för att följa och stödja
utvecklingsarbetet med medborgarkontor avlämnade i
maj i år sin rapport Medborgarkontor i utveckling.
Rapporten  har  remitterats till bl.a. samtliga
kommuner för synpunkter. Utskottet anser inte att
resultatet   av   försöksverksamheten   eller
arbetsgruppens uppföljning  skall föregripas och
avstyrker därför motionen.

Förvaltningsmyndigheternas service

Motionerna

I motion 1998/99:K304 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
hemställs  att  riksdagen  som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
införandet av en s.k. dröjsmålstalan. I en rättsstat
är det enligt motionärerna viktigt att medel står
till buds som garanterar den enskilde medborgarens
rätt till en säker och snabb handläggning av ett
ärende. En förstärkning av den enskildes ställning
gentemot den  offentliga  förvaltningen föreslås
därför genom införandet av en s.k. dröjsmålstalan.
En sådan talan ger den enskilde en möjlighet att i
domstol få prövat om ett förvaltningsärende onödigt
uppehålls hos den myndighet som har att fatta beslut
i ärendet. Fri- och rättighetskommittén presenterade
1994  i  ett  betänkande,  Domstolsprövning  av
förvaltningsärenden (SOU 1994:117), ett förslag vad
gäller dröjsmålstalan.  Enligt  motionärerna bör
dröjsmålstalan införas enligt utredningens förslag.
I motion 1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran
Hägglund  (m,  kd) hemställs att riksdagen hos
regeringen begär förslag om försöksverksamhet med
punktlighetsmål i myndighetsutövningen i enlighet
med vad som anförts i motionen (yrkande 18). Många
företag tvingas enligt motionärerna vänta länge på
att få ärenden avgjorda hos offentliga myndigheter.
Det är ofta svårt att få besked om hur lång tid
handläggningen beräknas ta och väntan i ovisshet
upplevs svårare än när tiden är utmätt. Att sätta
upp  punktlighetsmål  för  handläggningen  kan
emellertid vara ett sätt att skapa medvetenhet om
orsakerna till fördröjningar i handläggningen. Ett
sätt  att  skapa  ökad  tydlighet  kan  enligt
motionärerna vara att den myndighet som inte klarar
sitt punktlighetsmål reducerar avgiften för den
sökande. Ett tiotal myndigheter bör under ett års
tid ges i uppdrag att arbeta med punktlighetsmål,
varefter verksamheten bör utvärderas. Utvärderingen
bör  särskilt  analysera  om  förvaltningslagens
bestämmelser kan kompletteras med krav om punktlig
handläggning.
I motion 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. (c)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till  sådan  ändring  i  förvaltningslagen  att
medborgarna får ett korrekt bemötande (yrkande 11).
Behovet av ett värdigt bemötande av medborgarna
gäller alla myndigheter som t.ex. försäkringskassor,
arbetsförmedlingar och taxeringsmyndigheter där inte
minst arbetslösa och invandrare ofta känner sig
kränkta. I förvaltningslagen finns angivet vilka
rättigheter medborgarna har i fråga om att ta del av
handlingar, information m.m. Det motionärerna saknar
i detta sammanhang är riktlinjer för bemötande av
medborgarna. I förvaltningslagen bör införas ett
tillägg angående bemötandefrågor. Detta bör ges
regeringen till känna.
I motion 1998/99:Ju709 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp)  begärs att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
homokompetens hos nyckelgrupper i offentlig sektor
(yrkande 12). Kunskap och insikt om homosexualitet
och homosexuellas  livsvillkor är homokompetens.
Sådan kompetens finns  hos enstaka anställda i
offentlig sektor. Homokompetensen behöver enligt
motionärerna höjas, särskilt hos vissa nyckelgrupper
inom den offentliga sektorn. Det gäller främst
rättsväsendet, utbildningsväsendet och hälso- och
sjukvården.

Bakgrund

Enligt 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) skall den
offentliga makten utövas  med respekt för alla
människors  lika  värde och för  den  enskilda
människans frihet och värdighet. Enligt 1 kap. 9 §
RF skall domstolar samt förvaltnings-myndigheter och
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga
förvaltningen i sin verksamhet beakta allas likhet
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Enligt  4 § förvaltningslagen (FL) skall varje
myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör
myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas
i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till
frågans art, den enskildes behov av hjälp och
myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall
besvaras så snart som möjligt.
Varje ärende där någon enskild är part skall,
enligt 7 § FL, handläggas så enkelt, snabbt och
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Vid  handläggningen  skall  myndigheten  beakta
möjligheten att själv inhämta  upplysningar och
yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs.
Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten
underlätta för den enskilde att ha med den att göra.
Riksdagens ombudsmän (JO) skall enligt 12 kap. 4 §
regeringsformen utöva tillsyn över tillämpningen i
offentlig  verksamhet  av  lagar  och  andra
författningar.
Av justitieombudsmännens ämbetsberättelser framgår
att JO i sin verksamhet i förekommande fall framför
kritik  mot  olika  myndigheter  för  långsam
handläggning av särskilda ärenden.
Justitiekanslern (JK) har enligt lagen (1975:1339)
tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet
efterlever lagar och andra författningar samt i
övrigt  fullgör sina åligganden.  Enligt  9  §
förordningen  (1975:1345)  med  instruktion  för
Justitiekanslern   skall   JK   granska   de
ärendeförteckningar  som myndigheterna lämnar JK
enligt särskilda föreskrifter.
Enligt 30 § verksförordningen (1995:1322) skall en
myndighet senast den 1 mars varje år lämna JK en
förteckning över de ärenden som kommit in till
myndigheten före den 1 juli föregående år men som
inte avgjorts vid årets utgång.
I december 1991 tillsatte regeringen en kommitté med
uppdrag att utreda frågan om grundlagsskydd för
äganderätten m.m. samt frågan om vidgade möjligheter
till domstolskontroll. Kommittén, som antog namnet
Fri- och rättighetskommittén, avlämnade i augusti
1994  slutbetänkandet   Domstols-prövning   av
förvaltningsärenden  (SOU  1994:117).  Kommittén
föreslog bl.a. att en generell möjlighet till talan
mot den offentliga förvaltningens underlåtenhet att
avgöra ärenden borde införas i svensk rätt. Detta
var enligt kommittén av vikt för att den svenska
rättsordningen väl skall ansluta sig  till den
europeiska standarden vad gäller domstolsprövning av
förvaltningsärenden.  Det  innebär  också  en
förstärkning av den enskildes rättsskydd gentemot
förvaltningen. Den enskilde  är nämligen enligt
kommittén ofta tvungen att invänta ett tillstånd
från det offentliga för att kunna sätta igång med
näringsverksamhet, byggnation eller andra projekt.
En långsam behandling i förvaltningsorganen kan
skapa inte bara en otrygghet för den enskilde utan
även ekonomiska förluster då investeringar och andra
projekteringar kan vara svåra att planera. Detta
talar enligt kommittén för att den enskilde bör vara
tillförsäkrad att ärendehandläggningen inte drar ut
på tiden genom en möjlighet att föra talan mot
dröjsmål hos en myndighet.

I  proposition  1995/96:133  Några  frågor  om
rättsprövning m.m. övervägde regeringen om det i
svensk rätt borde införas en generell möjlighet till
s.k. dröjsmålstalan i förvaltningsärenden som avser
myndighetsutövning   mot   enskild.   Av  de
remissinstanser  som  yttrat sig över Fri- och
rättighetskommitténs förslag avstyrkte de flesta
kommitténs förslag. Regeringen gjorde bl.a. följande
bedömning:

En grundläggande förutsättning för att införa en
rätt till dröjsmålstalan är att det verkligen finns
ett behov av ett sådant institut. Såsom flera av
remissinstanserna har påpekat, har vi i Sverige
medel mot långsam handläggning, främst genom JO:s
och JK:s tillsynsverksamhet. Kommitténs redogörelse
för  vissa  tillsynsärenden  hos  JO,  JK  och
konstitutionsutskottet visar i och för sig att det
ibland    förekommer   oacceptabelt   långa
handläggningstider hos förvaltningsmyndigheterna och
även hos regeringen. Därav kan man dock inte dra den
slutsatsen att långsam ärendehandläggning är ett
omfattande   problem.   I  de  fall  långa
handläggningstider förekommer är det inte klarlagt
vad  detta  i  allmänhet  beror  på.  Är  hög
arbetsbelastning hos myndigheterna huvudorsaken, är
det tveksamt om handläggningstiderna totalt sett
blir  kortare,  om  det  ges  en  rätt  till
dröjsmålstalan. Det skulle tvärtom kunna resultera i
längre    handläggningstider    både    hos
förvaltningsmyndigheterna och hos de länsrätter som
skall pröva dröjsmålstalan. Det kan inte heller
uteslutas att bestämda handläggningstider och en
rätt till dröjsmålstalan skulle kunna få en negativ
inverkan på noggrannheten i ärendehandläggningen.
Det är även osäkert vilka kostnadseffekter ett
införande av en generell rätt till dröjsmålstalan
skulle få.
Med hänsyn till det negativa remissutfallet och mot
bakgrund av det  anförda  anser regeringen att
kommitténs förslag om dröjsmålstalan  inte  bör
genomföras.
I proposition 1997/98:136 Statlig förvaltning i
medborgarnas tjänst lade regeringen fram riktlinjer
för regeringens fortsatta arbete med att utveckla
den statliga förvaltningen. Regeringens  mål är
enligt   propositionen   att   den   svenska
statsförvaltningen, med höga krav på rättssäkerhet,
effektivitet och demokrati, skall vara tillgänglig
och tillmötesgående och därigenom vinna medborgarnas
fulla  förtroende. Statsförvaltningen  skall  ge
näringslivet goda arbets- och tillväxtförhållanden
samt vara framgångsrik  och  respekterad i det
internationella samarbetet. I propositionen angav
regeringen fyra riktlinjer för de kommande årens
utvecklingsverksamhet: 1. Den statliga verksamheten
skall renodlas genom fortsatta omstruktureringar och
omprövningar  av det offentliga  åtagandet,  2.
kompetens och kvalitet skall utvecklas, varvid det
statliga kommittéväsendet särskilt uppmärksammas, 3.
resultatstyrningen  skall vidareutvecklas,  bl.a.
genom uppföljning av produktivitetsutvecklingen i
statsförvaltningen, som  årligen  redovisas  för
riksdagen, och 4. informationsförsörjningen skall
effektiviseras, vilket bl.a. skall ta sig uttrycket
att samhällets basinformation  (grunddata)  görs
tillgänglig till rimliga kostnader och likvärdiga
villkor för alla.
Inom  ramen  för  kvalitetsarbetet  inrättade
regeringen en särskild myndighet, Statens kvalitets-
och kompetensråd. Myndighetens verksamhet startade
den 1 januari 1999 och är enligt förordningen
(1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets-
och kompetensråd en central förvaltningsmyndighet
med uppgift att i medborgarnas intresse stödja och
stimulera  arbetet med  kvalitetsutveckling  och
kompetensförsörjning   inom   den   statliga
förvaltningen. Rådet skall stödja myndigheterna att
utöva  sitt  ansvar för kvalitetsutveckling och
kompetensförsörjning.
Konstitutionsutskottet   behandlade  regeringens
förslag samt motioner som väckts bl.a. med anledning
av propositionen i betänkande 1997/98:KU31.
Med anledning av en motion i vilken det föreslogs
att det i förvaltningslagen borde införas riktlinjer
beträffande myndigheternas bemötande av medborgarna
anförde utskottet att det enligt utskottets mening
torde vara mer effektivt att inom förvaltningen
motverka felaktigt bemötande av allmänheten genom
utbildningsinsatser och andra liknande åtgärder än
genom  att  göra ändringar i förvaltningslagen.
Utskottet avstyrkte motionen.

Utskottets bedömning

Enligt utskottet har det inte visat sig föreligga
ett generellt behov av att införa en rätt till
dröjsmålstalan eller ett system med punktlighetsmål
vid  myndighetsutövning. I de  fall  det  ändå
förekommer  långsam  handläggning  finns, enligt
utskottet, möjligheten att JO eller JK  i sin
tillsynsverksamhet  granskar  denna.  Utskottet
avstyrker motionerna K304 och N326 yrkande 18.
Utskottet anser att det är viktigt att medborgarna
får ett korrekt bemötande i sina kontakter med bl.a.
myndigheter. Utskottet har tidigare behandlat en
motion  i  vilken  det  föreslogs att  det  i
förvaltningslagen  skulle  införas  riktlinjer
beträffande myndigheternas bemötande av medborgarna.
Utskottet gjorde då den bedömningen att det torde
vara mer effektivt att inom förvaltningen motverka
felaktigt  bemötande  av  allmänheten  genom
utbildningsinsatser och andra liknande åtgärder än
genom  att göra ändringar i  förvaltningslagen.
Utskottet som vidhåller denna bedömning avstyrker
motion So314 yrkande 11.
Regeringen lade i propositionen Statlig förvaltning
i  medborgarnas  tjänst  fram  riktlinjer  för
regeringens fortsatta arbete med att utveckla den
statliga  förvaltningen. Regeringen  angav  fyra
riktlinjer   för   de   kommande   årens
utvecklingsverksamhet, bl.a. skall kompetens och
kvalitet utvecklas. Inom ramen för kvalitetsarbetet
inrättade regeringen en särskild myndighet, Statens
kvalitets- och kompetensråd, som skall vara central
förvaltningsmyndighet med uppgift att i medborgarnas
intresse  stödja  och  stimulera  arbetet  med
kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning inom
den statliga förvaltningen. Rådet, som startade sin
verksamhet  i  januari i år, skall stödja och
stimulera myndigheterna  i  deras  arbete  med
kvalitetsutveckling   och  kompetensförsörjning.
Utskottet  som  utgår  från  att  myndigheterna
prioriterar utbildnings- och fortbildningsinsatser
utifrån respektive myndighets behov avstyrker motion
Ju709 yrkande 12.

Länsdemokrati

Motionen

I motion 1998/99:K309 av Agne Hansson (c) begärs att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om återföring av besluten
över de statliga sektororganens organisation och
lokalisering till länsmyndigheter (yrkande 1), om en
länsdemokratireform  (yrkande  2)  och  om  en
omstrukturering    av    den    statliga
sektorsorganisationen   (yrkande   3).   Den
regionalisering som pågår inom flera sektorsorgan
håller enligt motionären på att tömma stora delar av
landet på kompetens och service. Länen håller på att
suddas ut. Lokaliseringar av huvudkontor flyttas
från  många  länsresidens. Besluten  som  angår
länsmedborgarna fjärmas från dem och flyttas utanför
länets gränser till avlägsna tjänsterum. Närhet till
service försvinner. Kompetens och arbetstillfällen
går förlorade. Den länsdemokratireform som startats
och  där  försöksverksamhet pågår är mot denna
bakgrund ytterst  angelägen.  Försöksverksamheten
innebär att mer av länets egna angelägenheter läggs
direkt under länsmedborgarens eget inflytande och
kontroll   i   regionparlamentet.   De   nya
regionparlamenten kan i framtiden bli de organ på
länsnivå där verksamheten i länen kan samordnas. All
statlig verksamhet bör samordnas och förankras på
länsnivå. Samtliga statliga sektorsorgans regionala
organisation bör upphöra, struktureras om, bantas
och läggas in under de nuvarande länsstyrelserna.
När länsdemokratin införts bör det vara generell
regel. Regeringen bör närmare utreda en  sådan
organisationsmodell och återkomma till riksdagen med
förslag i linje med vad som sägs i motionen.
I motion 1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson
m.fl. (fp) begärs att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
regionalt självstyre (yrkande 9). Den nuvarande
arbetsfördelningen mellan länsstyrelse och landsting
är på flera områden otydlig och svårbegriplig för
medborgarna. Ett vidgat regionalt självstyre innebär
att folkvalda organ får ett ökat direkt inflytande.
Möjligheterna till granskning och öppen  debatt
stärks genom det regionala parlamentariska arbetet.
Medborgarna får genom detta ökad insyn, bättre
möjligheter att utkräva politiskt ansvar och därmed
ökad  makt. Regeringen  borde  besluta  föreslå
försöksverksamhet   med   vidgat   regionalt
självstyrelseansvar i Stockholms län.

Bakgrund

En  parlamentarisk  kommitté,  Regionberedningen,
lämnade i mars 1995 sitt betänkande Regional framtid
(SOU 1995:27). Beredningen föreslog bl.a. att det
regionala utvecklingsansvaret skulle föras över från
länsstyrelserna   till  landstingen.  I  den
efterföljande propositionen (prop. 1996/97:36) Den
regionala samhällsorganisationen föreslog regeringen
en försöksverksamhet i Kalmar, Gotlands, Skåne och
Jämtlands län med syfte att utveckla former för en
bättre demokratisk  förankring av det regionala
utvecklingsarbetet. Riksdagen antog förslaget (bet.
1996/97:KU4). Försöksverksamheten skall pågå till
utgången av år 2002.
Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning, som trädde i
kraft den 1 juli 1997, förs ansvaret för det
sektorsövergripande arbetet med att utarbeta en
strategi för länets långsiktiga utveckling från
länsstyrelsen till ett regionalt självstyrelseorgan.
Även  vissa  andra  statliga  uppgifter,  som
användningen av vissa regionalpolitiska medel och
andra utvecklingsmedel samt beslut om en långsiktig
plan för den regionala transportstrukturen  och
fördelningen  av  statsbidrag  till  regionala
kulturinstitutioner,     överförs     till
självstyrelseorganet. I Kalmar län och Skåne län
utgörs  självstyrelseorganet av regionförbund, i
vilka samtliga kommuner och landsting skall vara
medlemmar. I Skåne gällde detta endast till utgången
av år 1998, varefter det nybildade landstinget
övertog ansvaret. I Gotlands län ansvarar Gotlands
kommun för  det regionala självsstyrelseorganets
uppgifter. I enlighet med förslag i proposition
1996/97:108 skall en försöksverksamhet med ändrad
regional  ansvarsfördelning inledas från den  1
januari 1999 även i det nya Västra Götalands län som
bildats den 1 januari 1998.
Regeringen tillsatte våren 1997 en kommitté med
uppgift   att   följa  upp  och  utvärdera
försöksverksamheten (dir. 1997:80). Kommittén, som
antagit  namnet  Parlamentariska  regionkommittén
(PARK), skall redovisa sina överväganden och förslag
senast den 1 oktober 2000. I den del av uppdraget
som avser generella överväganden om den statliga
länsfövaltningens struktur och uppgifter skall en
delredovisning ske den 1 oktober 1998. I detta
sammanhang  skall  kommittén  enligt  direktiven
särskilt uppmärksamma de problem, inte minst för
länsstyrelserna,  som  följer  av att det inom
förvaltningen  finns ett stort antal  regionala
indelningar, vilket bl.a. påverkat möjligheterna att
samordna  och  samutnyttja  statliga  resurser.
Kommittén bör också överväga hur samverkan mellan
länsstyrelsen och andra statliga myndigheter bör
utvecklas.  Kommittén skall även utforma  vissa
förslag om den statliga länsförvaltningens framtida
struktur och uppgifter.
Den parlamentariska  regionkommittén har i ett
delbetänkande, Regional frihet och statligt ansvar -
en principdiskussion (SOU 1998:166), bl.a. behandlat
vissa  generella problemställningar  som  enligt
kommittén kan vara av betydelse för den framtida
statliga regionala förvaltningen. Syftet är att
genom en principiell diskussion om de för kommittén
centrala frågeställningarna skapa en plattform för
kommande ställningstaganden.
Den statliga regionala förvaltningsstrukturen har
också uppmärksammats i den förvaltningspolitiska
kommissionens slutbetänkande (SOU 1997:57).

Konstitutionsutskottet  behandlade  i  betänkande
1997/98:KU4 några motioner med förslag till åtgärder
som  i  olika avseenden var ägnade att stärka
demokratin  på  den  regionala nivån. Utskottet
hänvisade till att det fram till år 2002 pågår en
försöksverksamhet i tre län med en sådan inriktning
som förespråkades i motionerna, samt att ett fjärde
län, Västra Götalands län, skulle komma att inlemmas
i försöksverksamheten. Med hänvisning till detta
samt  till  att  regeringen  också tillsatt en
parlamentarisk kommitté med uppgift att utvärdera
denna  försöksverksamhet  avstyrkte  utskottet
motionerna.
Utskottet behandlade i betänkande 1997/98:KU21 ett
antal motioner som tog upp frågan om de statliga
myndigheternas  regionala organisation  i  olika
hänseenden. Utskottet konstaterade att de frågor som
aktualiserades  i motionerna  var  föremål  för
beredning inom Regeringskansliet med utgångspunkt i
den förvaltningspolitiska kommissionens överväganden
samt att frågorna dessutom var föremål för utredning
inom PARK som har till uppgift att bl.a. lämna
förslag om den framtida regionala organisationen och
uppgiftsfördelningen mellan statliga och kommunala
myndigheter. Mot denna bakgrund var utskottet inte
berett att ta något initiativ av det slag som
förespråkats i motionerna som därför avstyrktes.

Utskottets bedömning

Utskottet har tidigare avstyrkt motioner liknande de
nu aktuella med hänvisning till bl.a. det uppdrag
som  PARK fått. Kommittén skall redovisa  sina
överväganden och förslag senast den 1 oktober 2000.
Utskottet vill  inte  föregripa  resultatet  av
kommitténs arbete och avstyrker därför motionerna.

Information från myndigheter

Motionen

I motion 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till en utredning som skall se över hur man gradvis
kan lösgöra information fritt och utan kostnad över
nätet (yrkande 2). Svensk demokrati står enligt
motionärerna  inför  stora  problem.  En  ökad
genomlysning av vad riksdag, regering, statliga verk
och kommuner egentligen sysslar med skulle med all
säkerhet bidra till att återställa allmänhetens, och
inte minst skolelevers, förtroende för de politiska
institutionerna.  En  utredning  bör  enligt
motionärerna se över hur man gradvis kan lösgöra mer
information fritt och utan kostnad över Internet.
Glädjande nog, enligt motionärerna, är riksdagens
egen informationssatsning ett föredöme.

Bakgrund

I regeringens skrivelse 1997/98:19 Utvecklingen i
informationssamhället framhålls att Sverige är ett
av världens ledande och mest utvecklade länder vad
gäller såväl tillgången till som användningen av
avancerad informations- och kommunikationsteknik.
Förutom  väl  utbyggda  nät  för  tele-  och
datakommunikation  växer  också  användningen av
Internet mycket snabbt. Under de senaste åren har
informationsspridningen  från  svenska offentliga
databaser ökat snabbt. Denna spridning sker bl.a.
genom den s.k. webben. Webben (World Wide Web, www)
är  ett  informationssystem   som   använder
standardiserade programspråk, vilket gör det lätt
att hämta information från olika källor över hela
världen. Webbtekniken skapades ursprungligen för att
underlätta kunskapsutbyte mellan forskare. Tekniken
har dock utvecklats så att privatpersoner, företag,
myndigheter och andra kan publicera information på
s.k. hemsidor. Enligt regeringen har IT-utvecklingen
uppmärksammats och behandlats av statsmakterna på
flera sätt. I januari 1995 tillsatte regeringen IT-
kommissionen,  som  skall  ge regeringen råd i
övergripande  och  strategiska  frågor  inom
informationsteknikens  område.  I  propositionen
Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknik (prop. 1995/96:125), den s.k. IT-
propositionen, lämnade regeringen förslag till mål
för  en  övergripande  nationell  IT-strategi.
Regeringen har därvid förespråkat tre prioriterade
statliga områden - rättsordningen, utbildningen och
samhällets informationsförsörjning - samt redovisat
ett handlingsprogram för att bredda och utveckla IT-
användningen.  Riksdagen  har  sedan i huvudsak
beslutat i enlighet med propositionen. Vad gäller
området  för  samhällets  informationsförsörjning
angavs i propositionen att målet är att utforma en
infrastruktur  som ger hög tillgänglighet  till
basinformation  som   är  tillväxtbefrämjande.
Regeringen noterade också att  Sverige  vid en
internationell jämförelse ligger långt framme när
det gäller utvecklingen av grundläggande offentliga
databaser.

I november 1996 beslutade regeringen att tillsätta
en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift
att lämna förslag till ett nytt rättsdatasystem i
Sverige. Bakgrunden var bl.a. att IT-kommissionen
skrivit  till  regeringen och föreslagit  vissa
åtgärder  för  att förbättra  den  elektroniska
spridningen av rättsinformation. I rapporten Ett
offentligt rättsinformationssystem  (Ds  1998:10)
föreslår arbetsgruppen olika åtgärder ägnade att
skapa goda betingelser för utvecklingen av ett nytt
rättsdatasystem. Bland annat föreslås att staten
skall svara för en kontinuerlig grundservice på
rättsinformationens  område   med  hjälp  av
informationsteknik.
Regeringen presenterade i skrivelsen 1998/99:17 Ett
nytt offentligt rättsinformationssystem översiktligt
sin syn på denna fråga. Regeringen anser att staten
skall svara för en kontinuerlig grundservice på
rättsinformationens  område   med  hjälp  av
informationsteknik. Denna grundservice skall rikta
sig  till  både allmänheten och den offentliga
förvaltningen. Ansvaret skall omfatta de offentliga
rättskällorna och sträcka sig från lagarna och deras
förarbeten  samt  de  statliga  myndigheternas
föreskrifter till domstolarnas och myndigheternas
rättspraxis. Staten skall enligt regeringen ha ett
ansvar för att rättsinformationen finns elektroniskt
tillgänglig på ett överskådligt och enhetligt sätt.
En viktig utgångspunkt är att större delen av
rättsinformationen  skall  tillhandahållas  utan
avgifter. Varje offentligt organ som ger ut viss
rättsinformation skall ansvara för att den sprids
elektroniskt, att den är korrekt och att den är
aktuell. Det betyder att informationen kommer att
finnas i ett stort antal databaser runt om i landet.
Innehållet i systemet skall dock med teknikens hjälp
finnas tillgängligt för användarna på ett enhetligt
och samlat sätt. All information i systemet skall
finnas tillgänglig via en gemensam ingångssida på
Internet. Det nya rättsinformationssystemet kommer
att  kräva  långtgående  samordning  mellan  de
deltagande myndigheterna. Regeringskansliet skall
tills vidare vara ansvarigt för samordningen. Enligt
regeringen  bör   grundläggande  regler  för
rättsinformationssystemet, frågor om dess innehåll,
ansvar och samordning meddelas i en ny förordning.
I rättsinformationsförordningen (1999:175) regleras
formerna för rättsinformationssystemet. I syfte att
tillförsäkra  den  offentliga förvaltningen  och
enskilda   tillgång   till    grundläggande
rättsinformation i elektronisk form skall det enligt
1 § finnas ett offentligt rättsinformationssystem.
Rättsinformationssystemet skall föras med hjälp av
informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett
allmänt nätverk. Innehållet skall vara tillgängligt
på ett enhetligt sätt. Det finns för närvarande en
prototyp  till  en webbplats på Internet under
adressen www.lagrummet.gov.se.
Riksdagens databaser, Rixlex, finns sedan den 1
juli 1996 tillgängliga gratis. Rixlex innehåller
bl.a. propositioner i fulltext fr.o.m. riksmötet
1993/94.
Riksdagen har också en s.k. hemsida på Internet. På
denna  finns information under  bl.a.  följande
rubriker: Debatt & beslut, De folkvalda, Så arbetar
riksdagen, Riksdagen informerar, EU och Rixlex. Det
finns också s.k. genvägar från riksdagens hemsida
till  bl.a.  Pressmeddelanden, Aktuella ärenden,
Beslut i korthet, Temasidor, Sverige Direkt och
Lagrummet. Under 1997 etablerades Sverige Direkt,
den  offentliga  sektorns gemensamma  webbplats.
Sverige Direkt syftar till att ge medborgarna en
ökad service genom en gemensam ingång till den
offentliga sektorns information på Internet.

Utskottets bedömning

Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är
viktigt, bl.a. för demokratin, med information om
vad riksdag, regering, statliga verk och kommuner
sysslar med samt att denna information med dagens
teknik bör vara fritt tillgänglig över "nätet".
Av utskottets redovisning ovan framgår att Sverige
är ett av världens ledande och mest utvecklade
länder vad  gäller  såväl  tillgången till som
användningen  av  avancerad  informations-  och
kommunikationsteknik. I Sverige finns ett offentligt
rättsinformationssystem under utarbetande. Systemet
innebär att staten skall svara för en kontinuerlig
grundservice på rättsinformationens område med hjälp
av informationsteknik. Denna grundservice  skall
rikta sig till både allmänheten och den offentliga
förvaltningen. Riksdagens databaser, Rixlex, finns
tillgängliga gratis. Riksdagen har också en s.k.
hemsida på Internet från vilken man kan nå bl.a.
Sverige Direkt som syftar till att ge medborgarna en
ökad service genom en gemensam ingång till den
offentliga sektorns information på Internet.
Utskottet anser, med hänsyn till den utveckling som
pågår på informations- och kommunikationsteknikens
område, att det inte är påkallat med en utredning i
enlighet  med yrkandet i motionen, som  därför
avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande ombudsmannaorganisationen
att riksdagen avslår motionerna, 1998/99:K205, 1998/99:K209,
1998/99:K288,   1998/99:K299,  1998/99:K318,
1998/99:K336 yrkandena 2 och 3 och 1998/99:A722
yrkande 2,
res. 1 (kd, fp)
res. 2 (mp)
2. beträffande Justitiekanslerns roll
att riksdagen avslår motion 1998/99:K271,
res. 3 (kd)
3. beträffande alkoholfri representation
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K278, 1998/99:K329
och 1998/99:So306 yrkandena 12 och 13,
res. 4 (mp)
4. beträffande medborgarkontor
att riksdagen avslår motion 1998/99:K305,
5. beträffande förvaltningsmyndigheternas
service
att  riksdagen  avslår  motionerna  1998/99:K304  och
1998/99:N326 yrkande 18,
res. 5 (m, fp)
res. 6 (kd)
6. beträffande myndigheternas bemötande
att riksdagen avslår motion 1998/99:So314 yrkande 11,
res. 7 (c)
7. beträffande homokompetens
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju709 yrkande 12,
res. 8 (v, fp, mp)
8. beträffande länsdemokrati
att  riksdagen  avslår  motionerna  1998/99:K309  och
1998/99:N338 yrkande 9,
9.   beträffande   information  från
myndigheter
att riksdagen avslår motion 1998/99:T803 yrkande 2.

Stockholm den 16 september 1999

På konstitutionsutskottets vägnar
Per Unckel
I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Göran
Magnusson (s), Pär Axel Sahlberg (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar Svensson
(kd), Jerry Martinger (m), Inger René (m), Kerstin
Kristiansson  (s),  Tommy Waidelich  (s),  Mats
Einarsson (v), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c),
Helena Bargholtz (fp) och Britt-Marie Lindkvist (s).

Reservationer

1. Ombudsmannaorganisationen (mom. 1)

Ingvar Svensson (kd), Björn von der Esch (kd) och
Helena Bargholtz (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9
börjar med "Konstitutionsutskottet har" och på s. 9
slutar med "yrkande 2." bort ha följande lydelse:
De ombudsmän som tillkommit efter JO har inte fått
samma fristående ställning under riksdagen som JO
har. De sorterar i stället under regeringen. Dessa
ombudsmän  förordnas  av  regeringen.  Alla  är
självständiga myndigheter utom Konsumentombudsmannen
som  är  inordnad under Konsumentverket. Enligt
utskottet bör alla ombudsmän utses av riksdagen.
Ämbeten  under  regeringen  kan misstänkas  för
beroendeställning. Med alltfler ombudsmän riskerar
vi  enligt  utskottet att få en splittring av
resurser. Förutom en mer fristående ställning för
ombudsmännen  borde  enligt  utskottet  själva
organisationen förändras. Det skulle vara flera
fördelar  med  att  skapa  ett  sammanhållet
ombudsmannaämbete med ett antal rättighetsombudsmän
som var och en har specialkompetens och ansvar inom
ett antal områden. Ämbetet bör lämpligen kallas
Rättighetsombudsmannen.  Förslagen  bör  enligt
utskottet  bli  föremål  för  en parlamentarisk
utredning. Med avslag på motionerna K205, K288, K299
yrkande 1, K336 yrkandena 2 och 3, A722 yrkande 2
samt med bifall till motion K318 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande ombudsmannaorganisationen
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K205, 1998/99:
K209, 1998/99:K288, 1998/99:K299, 1998/99:K336
yrkanden 2 och 3 och 1998/99:A722 yrkande 2 samt
med bifall till motion 1998/99:K318 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

2. Ombudsmannaorganisationen (mom. 1)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8
börjar med "Bland de offentliga" och på s. 9 slutar
med "yrkande 2" bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottet  bör  Konsumentombudsmannen,
Jämställdhetsombudsmannen,     Barnombudsmannen,
Handikappombudsmannen              och
Diskrimineringsombudsmannen sortera under riksdagen.
Positiva  resultat  skulle  uppnås  om samtliga
ombudsmannafunktioner  ställs  under  riksdagens
ansvar.  Bland  annat  skulle  ombudsmännens
självständighet  och oberoende  garanteras.  Den
enskildes och olika  gruppers  rättigheter  och
rättssäkerhet skulle också stärkas. Utskottet anser
att frågan om en gemensam ombudsman för mänskliga
rättigheter  bör utredas. En gemensam ombudsman
skulle ge en annan dignitet och slagkraft till
ämbetet och vara ett  sätt att återfå förtroendet
från allmänhet och drabbade grupper. Den lämpligaste
formen för den föreslagna ombudsmannen skulle vara
att JO lades samman med övriga ombudsmän till en
gemensam institution under riksdagen. Med bifall
till motion  K299 yrkande 1 bör riksdagen hos
regeringen begära förslag till sådan ändring i
lagstiftningen att samtliga ombudsmän sorterar under
riksdagen. Med bifall till motionens yrkande 2 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna
vad utskottet anfört om en gemensam ombudsman för
mänskliga rättigheter och att det vore lämpligt att
JO lades samman med övriga  ombudsmän till en
gemensam institution.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande ombudsmannaorganisationen
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K205, 1998/99:
K209, 1998/99:K288, 1998/99:K318, 1998/99:K336
yrkanden 2 och 3 och 1998/99:A722 yrkande 2 samt
med bifall till motion 1998/99:K299 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

3. Justitiekanslerns roll (mom. 2)

Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd)
anser

dels att utskottets yttrande på s. 11 bort ha
följande lydelse:
Justitiekanslern är dels regeringens advokat och
utredare av olika företeelser inom den statliga
förvaltningen, dels åklagare som beslutar om åtal
mot domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten.
Justitiekanslern är också åklagare i vissa mål
enligt     tryckfrihetsförordningen     och
yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt utskottet är dessa
dubbla roller diskutabla. Konflikter kan uppstå
genom denna rolldelning  inom samma ämbete. En
förändring  och uppdelning av  Justitiekanslerns
befogenheter bör därför genomföras efter en noggrann
analys. Enligt utskottet bör en utredning tillsättas
för att skapa en klar rollfördelning mellan de olika
uppgifter som  i dag ingår i Justitiekanslerns
uppdrag. Med bifall till motion K271 bör riksdagen
som sin mening ge regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande Justitiekanslerns roll
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K271 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

4. Alkoholfri representation (mom. 3)

Per Lager (mp) anser

dels att utskottets yttrande som på s. 12 börjar med
"Utskottet vidhåller" och på s. 13 slutar med
"därför motionerna." bort ha följande lydelse:
Arbetslivet är ett område som enligt utskottet bör
vara alkoholfritt.  Statliga  medel  skall inte
användas för alkoholinköp. Detta är enligt utskottet
ett  viktigt  skäl för en alkoholfri offentlig
representation. Det viktigaste skälet är emellertid
att det är ett konkret sätt för stat, landsting och
kommun att visa solidaritet med dem som har eller
riskerar att få alkoholproblem. Som ett föredöme för
övrig  offentlig  verksamhet  bör  därför  all
representation  i  riksdagen  och  den statliga
förvaltningen vara alkoholfri. Med anledning av
motionerna K278 och K329 samt med bifall till motion
So306 yrkandena 12 och 13 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande alkoholfri representation
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:K278 och
1998/99:K329  samt  med  bifall till motion
1998/99:So306 yrkandena 12 och 13 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

5. Förvaltningsmyndigheternas service
(mom. 5)

Per Unckel (m), Jerry Martinger (m), Inger René (m),
Nils Fredrik Aurelius (m) och Helena Bargholtz (fp)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18
börjar  med "Enligt utskottet" och slutar  med
"yrkande 18." bort ha följande lydelse:
Många företag tvingas enligt utskottet att vänta
länge på att få ärenden avgjorda hos offentliga
myndigheter. Det är ofta svårt att få besked om hur
lång tid handläggningen beräknas ta. Att sätta upp
punktlighetsmål  för  handläggningen  kan enligt
utskottet vara ett sätt att skapa medvetenhet om
orsakerna till fördröjningar i handläggningen. Ett
tiotal myndigheter bör enligt utskottet under ett
års  tid  ges  i  uppdrag  att  arbeta  med
punktlighetsmål,  varefter   verksamheten  bör
utvärderas. Med avslag på motion K304 och med bifall
till motion N326 yrkande 18, anser utskottet att
regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
om  försöksverksamhet  med  punktlighetsmål  i
myndighetsutövningen.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5.  beträffande  förvaltningsmyndigheternas
service
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:K304 och med bifall
till motion  1998/99:N326  yrkande  18  hos
regeringen begär förslag i enlighet med vad
utskottet anfört,

6. Förvaltningsmyndigheternas service
(mom. 5)

Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18
börjar med "Enligt utskottet" slutar med "yrkande
18." bort ha följande lydelse:
Många företag tvingas enligt utskottet att vänta
länge på att få ärenden avgjorda hos offentliga
myndigheter. Det är ofta svårt att få besked om hur
lång tid handläggningen beräknas ta. Att sätta upp
punktlighetsmål  för  handläggningen kan  enligt
utskottet vara ett sätt att skapa medvetenhet om
orsakerna till fördröjningar i handläggningen. Ett
tiotal myndigheter bör enligt utskottet under ett
års  tid  ges  i  uppdrag  att  arbeta  med
punktlighetsmål,  varefter   verksamheten  bör
utvärderas.
I en rättsstat är det enligt utskottet viktigt att
medel står till buds som garanterar den enskilde
medborgarens  rätt  till en  säker  och  snabb
handläggning av ett ärende.  Utskottet föreslår
därför införande av s.k. dröjsmålstalan. En sådan
talan ger den enskilde en möjlighet att i domstol få
prövat om ett förvaltningsärende onödigt uppehålls
hos den myndighet som har att fatta beslut i
ärendet. Fri- och rättighetskommittén presenterade
1994 ett förslag vad gäller dröjsmålstalan. Enligt
utskottet  bör  dröjsmålstalan  införas  enligt
utredningens förslag. Med bifall till motionerna
K304 och N326 yrkande 18 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört
ovan.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5.  beträffande  förvaltningsmyndigheternas
service
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:304 och
1998/99:
N326 yrkande 18 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

7. Myndigheternas bemötande (mom. 6)

Åsa Torstensson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18
börjar med "Utskottet anser att" och slutar med
"yrkande 11." bort ha följande lydelse:
I förvaltningslagen finns angivet vilka rättigheter
medborgarna har i fråga om att ta del av handlingar,
information m.m. Det som saknas är enligt utskottet
riktlinjer för bemötande av medborgarna. Behovet av
ett värdigt bemötande av medborgarna gäller alla
myndigheter   som   t.ex.   försäkringskassor,
arbetsförmedlingar  och  taxeringsmyndigheter.  I
förvaltningslagen bör därför införas ett tillägg
angående bemötandefrågor. Med bifall till motion
So314 yrkande 11 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen detta till känna.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande myndigheternas bemötande
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:So314 yrkande 11
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

8. Homokompetens (mom. 7)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v), Per Lager
(mp) och Helena Bargholtz (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18
börjar med "Regeringen lade" och som på s. 19 slutar
med "yrkande 12." bort ha följande lydelse:
Otaliga  undersökningar visar  att  homo-  och
bisexuella är en grupp som löper större risk att
utsättas för brott än andra medborgare i samhället.
I dag känner många homosexuella tvekan inför att ta
kontakt med rättsväsendet när de utsatts för brott
eftersom de är rädda för ett negativt bemötande.
Bristande kunskaper om homosexuellas situation kan
också  leda  till  en  sämre  kvalitet  på
brottsutredningar,  eftersom  rättsväsendet  inte
alltid förmår att tolka de speciella omständigheter
som kan föreligga i brott riktade mot homosexuella.
En ökad homokompetens hos rättsväsendets myndigheter
kan,  enligt  utskottet,  stärka  homosexuellas
rättssäkerhet och öka benägenheten att anmäla brott
mot homosexuella samt att fullfölja en anmälan om
brott. Med bifall till motion Ju709 yrkande 12 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen detta till
känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande homokompetens
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Ju709 yrkande 12
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
Särskilt yttrande

Alkoholfri representation

Göran Magnusson (s) anför:
Alkoholmissbruk är ett stort samhällsproblem. När
det gäller representation i offentlig regi anser jag
därför  att målsättningen  bör  vara  att  all
representation  skall vara alkoholfri. Utskottet
vidhåller i sin bedömning uppfattningen att stat och
kommun bör visa återhållsamhet med alkoholservering
vid offentlig representation och utgår från att så
sker utan att riksdagen tar något initiativ i saken.
Jag delar i och för sig denna uppfattning men anser
att Sveriges riksdag för egen del borde kunna föregå
med  gott  exempel  genom  att  inte  servera
alkoholdrycker vid representation.