Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2011

Beslut

Stopp för försäljning av statligt ägda bolag (NU7)

Riksdagen beslutade att stoppa försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Riksdagen hade tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men nu återkallade riksdagen den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar riksdagen att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet. Riksdagen talade också om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till två motioner, en från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man sa också delvis ja till en motion från Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner om statliga företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Riksrevisionens styrelses redogörelse läggs till handlingarna. Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB och de övriga bemyndiganden rörande försäljning av detta bolag som riksdagen samtidigt lämnade (bet. 2006/07:NU16 förslagspunkterna 3 a-d, rskr. 2006/07:217); Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2008 om att regeringen får minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i det sammanslagna bolaget Posten Norden AB (bet. 2007/08:NU13, rskr. 2007/08:253); Återkallande av det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2001 avseende dåvarande Telia AB (bet. 2000/01:NU11, rskr. 2000/01:272) och de bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 avseende Telia Sonera AB (bet. 2006/07:16 förslagspunkterna 2 a-c, rskr. 2006/07:217) och tillkännagivande om accessnätet. Bifall till motionerna 2010/11:Fi230 yrkande 14 och 2010/11:N1 yrkande 1. Bifall delvis 2010/11:T505 yrkande 4. Tillkännagivande om att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag. Bifall till motion 2010/11:N1 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har bifallit utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-02-10, 2011-02-17

Stopp för försäljning av statligt ägda bolag (NU7)

Försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera ska stoppas. Riksdagen har tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men enligt näringsutskottets förslag ska riksdagen nu återkalla den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar utskottet att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför ska riksdagen ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet.

Riksdagen ska också tala om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas.

Utskottets förslag betyder att man säger ja till två motioner, en från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man säger också delvis ja till en motion från Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.