Finansutskottets betänkande 2007/088:FiU10

Statsbudget för 2008

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till vad som framförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar följande beslut:

Statsbudget för 2008

Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2008, försedd med talmannens underskrift, till regeringen.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 20 december 2007

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Pär Nuder (s), Ulf Sjösten (m), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Johan Pehrson (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd) och Mikaela Valtersson (mp).

1

20 07/08 : Fi U10

Statsbudget för budgetåret 2008

Utgifter

Tusental kronor

1 Rikets styrelse 10 937 659
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 105 694
3 Skatt, tull och exekution 9 175 600
4 Rättsväsendet 31 380 237
5 Internationell samverkan 1 654 966
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 43 880 510
7 Internationellt bistånd 27 702 071
8 Migration 6 145 413
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 50 754 889
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 117 999 388
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 42 948 000
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 66 696 808
13 Arbetsmarknad 61 760 699
14 Arbetsliv 1 195 617
15 Studiestöd 20 297 353
16 Utbildning och universitetsforskning 46 373 839
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 109 728
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande  
  samt konsumentpolitik 1 808 637
19 Regional utveckling 3 350 174
20 Allmän miljö- och naturvård 4 721 620
21 Energi 2 838 002
22 Kommunikationer 35 760 092
23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 17 432 385
24 Näringsliv 4 848 563
25 Allmänna bidrag till kommuner 64 519 511
26 Statsskuldsräntor m.m. 40 757 000
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 30 121 940
Summa utgiftsområden 766 276 395
Minskning av anslagsbehållningar 1 326 173
Summa utgifter 767 602 568
Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret,  
netto 12 653 000
Kassamässig korrigering 824 000
Summa 781 079 568
   

2

ST A T S B U D GE T F Ö R B U D GE T Å R ET 2 008 2 007/ 08: Fi U1 0

Inkomster m.m.

Tusental kronor

  Inkomsttyp  
1000 Skatter m.m. 809 325 339
2000 Inkomster av statens verksamhet 44 025 710
3000 Inkomster av försåld egendom 50 000 000
4000 Återbetalning av lån 1 890 214
5000 Kalkylmässiga inkomster 8 927 400
6000 Bidrag m.m. från EU 12 478 400
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -52 481 759
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på  
  skattekonto -2 583 000
Summa inkomster 871 582 303
Beräknat lånebehov -90 502 735
Summa 781 079 568
   

3

20 07/08 : Fi U10

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Enligt riksdagsordningen 4.6.2 är det finansutskottets uppgift att sammanställa statsbudgeten.

Finansutskottet redovisar i detta betänkande de beslut om statsbudgetens utgifter och inkomster för 2008 som fattats av riksdagen med anledning av budgetpropositionen. Förändringar i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen framgår av tabellen på s. 6.

Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2008 finns som bilaga till betänkandet.

4

2007 /08: Fi U10

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2008 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.

Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2008.

När det gäller statsbudgetens utgifter lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till

fördelning av utgifterna på utgiftsområden,

anslag inom respektive utgiftsområde,

beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året,

beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året samt

kassamässig korrigering.

Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2007/08:FiU1 (rskr. 2007/08:30). I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningarna, myndigheters m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, samt kassamässig korrigering.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag och detta blev också riksdagens beslut.

Fackutskottens förslag till anslagsfördelning på respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag med ett undantag. Inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad föreslog arbetsmarknadsutskottet en ökning av anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd på grund av de budgetmässiga effekterna av utskottets initiativ till en ändring av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. En motsvarande minskning föreslogs av anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (2007/08:AU1).

På grundval av riksdagens beslut om anslagen på respektive utgiftsområde har finansutskottet sammanställt statsbudgeten för 2008. Statsbudgetens avvikelser från budgetpropositionen för 2008 visas i tabellen nedan.

5

20 07/08 : Fi U10 UT SK O T T E T S Ö V E R V Ä GA N D E N

Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för 2008

Tusental kronor

    Utgiftsområde Regeringens Riksdagens Förändring
Bet.nr   Anslag förslag beslut  
  13 Arbetsmarknad      
AU1 22 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 28 831 200 29 486 200 + 655 000
    aktivitetsstöd (ram)      
AU1 22 3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och 5 503 336 4 848 336 - 655 000
    övriga kostnader (ram)      
        Summa ±0
Summa anslagsförslag     ±0

6

2007 /08: Fi U10

Specifikation av

statsbudgetens utgifter

och inkomster

för 2008

7

20 07/08 : Fi U10

BILAGA

Statsbudgetens utgiftsanslag 2008

2008   Tusental kronor
1 Rikets styrelse 10 937 659  
27 Mediepolitik 724 595  
1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag 6 460  
2 Presstöd, ramanslag 567 119  
3 Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag 125 456  
4 Radio- och TV-verket, ramanslag 14 485  
5 Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag 11 075  
32 Regional samhällsorganisation 2 372 268  
1 Länsstyrelserna m.m., ramanslag 2 372 268  
45 Samepolitik 32 104  
1 Sametinget, ramanslag 32 104  
46 Demokrati 97 050  
1 Allmänna val och demokrati, ramanslag 26 090  
2 Justitiekanslern, ramanslag 23 801  
3 Datainspektionen, ramanslag 32 154  
4 Svensk författningssamling, ramanslag 845  
5 Valmyndigheten, ramanslag 14 160  
47 Minoritetspolitik 14 437  
1 Åtgärder för nationella minoriteter, ramanslag 14 437  
90 Anslag som inte ingår i något politikområde 7 697 205  
1 Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag 109 530  
2 Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag 777 140  
3 Riksdagens förvaltningsanslag, ramanslag 629 954  
4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, ramanslag 63 387
5 Regeringskansliet m.m., ramanslag 5 933 787  
6 Stöd till politiska partier, ramanslag 170 200  
7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- 13 207  
  information, ramanslag    

8

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 105 694    
01 Effektiv statsförvaltning 10 312 374    
1 Konjunkturinstitutet, ramanslag 49 955    
2 Ekonomistyrningsverket, ramanslag 103 915    
3 Statskontoret, ramanslag 56 579    
4 Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag 422    
5 Statistiska centralbyrån, ramanslag 476 901    
6 Kammarkollegiet, ramanslag 33 378    
7 Finanspolitiska rådet, ramanslag 5 975    
8 Verket för förvaltningsutveckling, ramanslag 55 916    
9 Arbetsgivarpolitiska frågor, ramanslag 2 443    
10 Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag 9 226 000    
11 E-legitimationer, ramanslag 10 890    
12 Bidragsfastigheter, ramanslag 290 000    
02 Finansiella system och tillsyn 508 495    
1 Finansinspektionen, ramanslag 208 632    
2 Riksgäldskontoret, ramanslag 289 787    
3 Bokföringsnämnden, ramanslag 8 276    
4 Vissa garanti- och medlemsavgifter, ramanslag 1 800    
90 Anslag som inte ingår i något politikområde 284 825    
1 Riksrevisionen, ramanslag 284 825    

9

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  3 Skatt, tull och exekution 9 175 600
  03 Skatt, tull och exekution 9 175 600
  1 Skatteverket, ramanslag 6 100 843
  2 Kronofogdemyndigheten, ramanslag 1 598 472
  3 Tullverket, ramanslag 1 476 285

10

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
4 Rättsväsendet 31 380 237    
04 Rättsväsendet 31 380 237    
1 Polisorganisationen, ramanslag 17 286 829    
2 Säkerhetspolisen, ramanslag 789 663    
3 Åklagarmyndigheten, ramanslag 959 609    
4 Ekobrottsmyndigheten, ramanslag 372 239    
5 Sveriges Domstolar, ramanslag 4 151 500    
6 Kriminalvården, ramanslag 6 117 658    
7 Brottsförebyggande rådet, ramanslag 58 962    
8 Rättsmedicinalverket, ramanslag 243 400    
9 Gentekniknämnden, ramanslag 3 921    
10 Brottsoffermyndigheten, ramanslag 29 927    
11 Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag 89 474    
12 Rättsliga biträden m.m., ramanslag 1 225 657    
13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., ramanslag 27 163    
14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag 3 578    
15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, ramanslag 7 157    
16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ramanslag 13 500    

11

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  5 Internationell samverkan 1 654 966
  05 Utrikes- och säkerhetspolitik 1 654 966
  1 Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag 1 110 654
  2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ramanslag 131 585
  3 Nordiskt samarbete, ramanslag 21 995
  4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kost- 3 826
    nader för rättsväsendet, ramanslag  
  5 Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag 26 840
  6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik 52 877
    och nedrustning, ramanslag  
  7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 22 240
    (SIPRI), ramanslag  
  8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI), ramanslag 12 411
  9 Svenska institutet, ramanslag 86 396
  10 Information om Sverige i utlandet, ramanslag 14 427
  11 Samarbete inom Östersjöregionen, ramanslag 171 715

12

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 43 880 510    
06 Försvar 39 794 078    
1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsat- 20 413 323    
  ser m.m., ramanslag      
2 Materiel och anläggningar, ramanslag 17 222 697    
3 Forskning och teknikutveckling, ramanslag 1 048 242    
4 Totalförsvarets pliktverk, ramanslag 168 489    
5 Officersutbildning, m.m., ramanslag 139 176    
6 Försvarets radioanstalt, ramanslag 562 459    
7 Totalförsvarets forskningsinstitut, ramanslag 61 971    
8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, 68 211    
  ramanslag      
9 Nämnder m.m., ramanslag 5 901    
10 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och export- 103 609    
  stöd m.m., ramanslag      
07 Samhällets krisberedskap 3 744 318    
1 Kustbevakningen, ramanslag 857 244    
2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, 39 850    
  ramanslag      
3 Ersättning för räddningstjänst m.m., ramanslag 21 080    
4 Samhällets skydd mot olyckor, ramanslag 669 002    
5 Krisberedskap, ramanslag 1 636 687    
6 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet, ram- 147 000    
  anslag      
7 Krisberedskapsmyndigheten, ramanslag 164 732    
8 Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag 30 723    
9 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst 178 000    
  enligt avtal, ramanslag      
34 Miljöpolitik 299 529    
1 Statens strålskyddsinstitut, ramanslag 122 624    
2 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag 102 780    
3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ramanslag 74 125    
38 Näringspolitik 42 585    
1 Elsäkerhetsverket, ramanslag 42 585    

13

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  7 Internationellt bistånd 27 702 071
  08 Internationellt utvecklingssamarbete 26 482 971
  1 Biståndsverksamhet, ramanslag 25 485 522
  2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), ram- 881 945
    anslag  
  3 Nordiska Afrikainstitutet, ramanslag 14 448
  4 Folke Bernadotteakademin, ramanslag 41 056
  5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete, ram- 40 000
    anslag  
  6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, 20 000
    ramanslag  
  49 Reformsamarbete i Östeuropa 1 219 100
  1 Reformsamarbete i Östeuropa, ramanslag 1 219 100

14

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
8 Migration 6 145 413    
12 Migrationspolitik 6 145 413    
1 Migrationsverket, ramanslag 2 150 627    
2 Ersättningar och bostadskostnader, ramanslag 2 590 000    
3 Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag 329 107    
4 Domstolsprövning i utlänningsärenden, ramanslag 468 204    
5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden, ram- 198 800    
  anslag      
6 Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag 143 255    
7 Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag 204 202    
8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och 61 218    
  flyktingar, ramanslag      

15

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 50 754 889
  13 Hälso- och sjukvårdspolitik 28 262 335
  1 Tandvårdsförmåner m.m., ramanslag 5 328 000
  2 Bidrag för läkemedelsförmånerna, ramanslag 21 000 000
  3 Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag 360 505
  4 Statens beredning för medicinsk utvärdering, ramanslag 41 001
  5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag 29 329
  6 Socialstyrelsen, ramanslag 549 288
  7 Läkemedelsförmånsnämnden, ramanslag 59 053
  8 Sjukvård i internationella förhållanden, ramanslag 395 159
  9 Bidrag till psykiatri, ramanslag 500 000
  14 Folkhälsa 1 291 002
  1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, ram- 145 607
    anslag  
  2 Bidrag till WHO, ramanslag 34 665
  3 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, ram- 18 581
    anslag  
  4 Statens folkhälsoinstitut, ramanslag 130 194
  5 Smittskyddsinstitutet, ramanslag 186 332
  6 Folkhälsopolitiska åtgärder, ramanslag 217 153
  7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag 258 257
  8 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden, ramanslag 213
  9 Insatser för vaccinberedskap, ramanslag 300 000
  15 Barnpolitik 37 828
  1 Barnombudsmannen, ramanslag 17 318
  2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, ramanslag 11 549
  3 Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättig- 8 961
    heter i Sverige, ramanslag  
  16 Handikappolitik 17 338 377
  1 Personligt ombud, ramanslag 109 460
  2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet, ramanslag 250 350
  3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, ramanslag 178 783
  4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, 130 205
    ramanslag  
  5 Bidrag till handikapporganisationer, ramanslag 183 660
  6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, ram- 23 659
    anslag  
  7 Bilstöd till personer med funktionshinder, ramanslag 235 000
  8 Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag 16 208 000
  9 Myndigheten för handikappolitisk samordning, ramanslag 19 260
  17 Äldrepolitik 2 388 137
  1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ramanslag 2 388 137

16

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
18 Socialtjänstpolitik 1 071 323    
1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ramanslag 258 481    
2 Statens institutionsstyrelse, ramanslag 779 842    
3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, ramanslag 33 000    
26 Forskningspolitik 365 887    
1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, 23 880    
  ramanslag      
2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning, 342 007    
  ramanslag      

17

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handi- 117 999 388
    kapp  
  19 Ersättning vid arbetsoförmåga 117 999 388
  1 Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag 29 735 081
  2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m., ramanslag 73 791 231
  3 Handikappersättningar, ramanslag 1 199 000
  4 Arbetsskadeersättningar m.m., ramanslag 5 547 000
  5 Ersättning för kroppsskador, ramanslag 57 700
  6 Försäkringskassan, ramanslag 6 669 376
  7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjuk- 1 000 000
    vård, ramanslag  

18

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 42 948 000    
20 Ekonomisk äldrepolitik 42 948 000    
1 Garantipension till ålderspension, ramanslag 19 609 000    
2 Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag 15 738 000    
3 Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag 7 177 000    
4 Äldreförsörjningsstöd, ramanslag 424 000    

19

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 66 696 808
  21 Ekonomisk familjepolitik 66 696 808
  1 Allmänna barnbidrag, ramanslag 23 387 000
  2 Föräldraförsäkring, ramanslag 29 426 124
  3 Underhållsstöd, ramanslag 2 090 000
  4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag 35 784
  5 Barnpension och efterlevandestöd till barn, ramanslag 1 007 000
  6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag 2 718 900
  7 Pensionsrätt för barnår, ramanslag 4 833 000
  8 Bostadsbidrag, ramanslag 3 199 000

20

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
13 Arbetsmarknad 61 760 699    
10 Integrationspolitik 5 944 955    
1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket, ramanslag 12 000    
2 Integrationsåtgärder, ramanslag 60 072    
3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag 5 743 103    
4 Hemutrustningslån, ramanslag 14 519    
5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag 41 932    
6 Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag 29 035    
7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell lägg- 8 406    
  ning (HomO), ramanslag      
8 Handikappombudsmannen, ramanslag 12 088    
9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av 23 800    
  tredjelandsmedborgare, ramanslag      
22 Arbetsmarknadspolitik 55 815 744    
1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, ramanslag 4 659 912    
2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ramanslag 29 486 200    
3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, ram- 4 848 336    
  anslag      
4 Lönebidrag och Samhall m.m., ramanslag 13 979 604    
5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ramanslag 121 209    
6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, ram- 461 261    
  anslag      
7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013, ram- 970 000    
  anslag      
8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag 26 278    
9 Bidrag till administration av grundbeloppet, ramanslag 49 541    
10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, ramanslag 7 703    
11 Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag 1 152 319    
12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ramanslag 53 381    

21

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  14 Arbetsliv 1 195 617
  23 Arbetslivspolitik 802 957
  1 Arbetsmiljöverket, ramanslag 592 983
  2 Arbetsdomstolen, ramanslag 25 280
  3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag 87
  4 Internationella arbetsorganisationen (ILO), ramanslag 24 222
  5 Medlingsinstitutet, ramanslag 52 985
  6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet, ramanslag 107 400
  24 Jämställdhetspolitik 392 660
  1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag 392 660

22

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
15 Studiestöd 20 297 353    
25 Utbildningspolitik 20 297 353    
1 Studiehjälp m.m., ramanslag 4 017 403    
2 Studiemedel m.m., ramanslag 11 224 595    
3 Studiemedelsräntor m.m., ramanslag 4 948 680    
4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 61 150    
  föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag      
5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag 29 500    
6 Bidrag vid vissa kortare studier, ramanslag 16 025    

23

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  16 Utbildning och universitetsforskning 46 373 839
  25 Utbildningspolitik 41 964 643
  1 Statens skolverk, ramanslag 510 448
  2 Myndigheten för skolutveckling, ramanslag 98 227
  3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skol- 779 338
    barnsomsorg, ramanslag  
  4 Specialpedagogiska institutet, ramanslag 369 892
  5 Specialskolemyndigheten, ramanslag 268 269
  6 Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag 305 959
  7 Sameskolstyrelsen, ramanslag 26 230
  8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m., ram- 3 660 000
    anslag  
  9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, 144 924
    skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola, ramanslag  
  10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag 92 575
  11 Fortbildning av lärare, ramanslag 697 087
  12 Nationellt centrum för flexibelt lärande, ramanslag 101 605
  13 Statligt stöd till vuxenutbildning, ramanslag 442 490
  14 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag 26 068
  15 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, ramanslag 1 100 251
  16 Utveckling av vuxenutbildning m.m., ramanslag 817
  17 Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 253 164
  18 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- 1 372 078
    anslag  
  19 Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 666 584
  20 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 1 368 013
  21 Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 631 859
  22 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- 1 108 767
    anslag  
  23 Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 533 061
  24 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- 1 167 963
    anslag  
  25 Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 126 455
  26 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 787 272
  27 Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag 1 231 054
  28 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- 560 804
    anslag  
  29 Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag 617 283
  30 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, ram- 892 107
    anslag  
  31 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag 969 222
  32 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning, 748 396
    ramanslag  
  33 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag 616 943
  34 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning, 278 487
    ramanslag  
  35 Karlstads universitet: Grundutbildning, ramanslag 525 720

24

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
36 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning, ram- 175 196    
  anslag      
37 Växjö universitet: Grundutbildning, ramanslag 456 438    
38 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 164 173    
39 Örebro universitet: Grundutbildning, ramanslag 606 870    
40 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 182 698    
41 Mittuniversitetet: Grundutbildning, ramanslag 514 930    
42 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 173 236    
43 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning, ramanslag 239 837    
44 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning, 75 592    
  ramanslag      
45 Malmö högskola: Grundutbildning, ramanslag 799 194    
46 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag 88 487    
47 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag 438 625    
48 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning, ram- 77 635    
  anslag      
49 Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag 577 798    
50 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning, ram- 62 326    
  anslag      
51 Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag 48 007    
52 Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag 79 348    
53 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning, ramanslag 48 725    
54 Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag 386 556    
55 Högskolan Dalarna: Grundutbildning, ramanslag 363 438    
56 Högskolan på Gotland: Grundutbildning, ramanslag 120 477    
57 Högskolan i Gävle: Grundutbildning, ramanslag 393 979    
58 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag 309 536    
59 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag 326 601    
60 Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag 299 165    
61 Högskolan Väst: Grundutbildning, ramanslag 291 702    
62 Konstfack: Grundutbildning, ramanslag 123 847    
63 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag 56 646    
64 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ram- 129 436    
  anslag      
65 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag 17 459    
66 Södertörns högskola: Grundutbildning, ramanslag 327 709    
67 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag 28 110    
68 Försvarshögskolan: Grundutbildning, ramanslag 11 800    
69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m., 2 235 373    
  ramanslag      
70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ram- 488 463    
  anslag      
71 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högsko- 396 316    
  lor, ramanslag      
72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag 2 035 846    
73 Högskoleverket, ramanslag 166 548    
74 Verket för högskoleservice, ramanslag 17 050    
75 Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag 399 127    
76 Överklagandenämnden för studiestöd, ramanslag 12 359    
77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, ram- 50 587    
  anslag      

25

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 44 159
    ramanslag  
  79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag 32 431
  80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forsk- 11 396
    ning, ramanslag  
  26 Forskningspolitik 4 409 196
  1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, ram- 3 592 881
    anslag  
  2 Vetenskapsrådet: Förvaltning, ramanslag 109 885
  3 Rymdforskning, ramanslag 169 385
  4 Institutet för rymdfysik, ramanslag 45 716
  5 Kungl. biblioteket, ramanslag 258 863
  6 Polarforskningssekretariatet, ramanslag 31 949
  7 Sunet, ramanslag 40 408
  8 Centrala etikprövningsnämnden, ramanslag 4 267
  9 Regionala etikprövningsnämnder, ramanslag 41 749
  10 Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag 114 093

26

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 109 728    
02 Finansiella system och tillsyn 43 649    
1 Lotteriinspektionen, ramanslag 43 649    
25 Utbildningspolitik 3 202 405    
1 Bidrag till folkbildningen, ramanslag 3 106 957    
2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, ram-      
  anslag 79 772    
3 Bidrag till kontakttolkutbildning, ramanslag 15 676    
26 Forskningspolitik 47 002    
1 Statens ljud- och bildarkiv, ramanslag 47 002    
27 Mediepolitik 33 575    
1 Statens biografbyrå, ramanslag 10 031    
2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, ram-      
  anslag 21 031    
3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen      
  och till europeiskt mediesamarbete, ramanslag 466    
4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, ram-      
  anslag 2 047    
28 Kulturpolitik 6 123 174    
1 Statens kulturråd, ramanslag 47 948    
2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internat-      
  ionellt kulturutbyte och samarbete, ramanslag 208 588    
3 Nationella uppdrag, ramanslag 1 952    
4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpo-      
  litiska medel, ramanslag 158 353    

5Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter och Drottningholms slottsteater, ram-

  anslag 926 071
6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala 755 586
  teater-, dans- och musikinstitutioner, ramanslag  
7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, ramanslag 148 703
8 Bidrag till biblioteksverksamhet, ramanslag 47 653
9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter, ramanslag 124 182
10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, ramanslag 75 000
11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag 70 104
12 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,  
  ramanslag 15 686
13 Institutet för språk- och folkminnen, ramanslag 45 356
14 Statens konstråd, ramanslag 7 441
15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag 36 626
16 Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag 1 950
17 Främjande av hemslöjden, ramanslag 22 124
18 Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag 27 673
19 Konstnärsnämnden, ramanslag 14 524

27

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  20 Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag 305 231
  21 Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag 319 197
  22 Bidrag till regional arkivverksamhet, ramanslag 6 158
  23 Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag 4 422
  24 Riksantikvarieämbetet, ramanslag 222 561
  25 Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag 256 718
  26 Kyrkoantikvarisk ersättning, ramanslag 395 000
  27 Centrala museer: Myndigheter, ramanslag 885 267
  28 Centrala museer: Stiftelser, ramanslag 219 928
  29 Bidrag till regionala museer, ramanslag 155 470
  30 Bidrag till vissa museer, ramanslag 55 521
  31 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag 9 898
  32 Riksutställningar, ramanslag 53 030
  33 Forum för levande historia, ramanslag 43 238
  34 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål, 80
    ramanslag  
  35 Filmstöd, ramanslag 309 324
  36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ram- 36 662
    anslag  
  37 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, ramanslag 4 717
  38 Stöd till trossamfund, ramanslag 50 232
  39 Skapande skola, ramanslag 55 000
  29 Ungdomspolitik 110 725
  1 Ungdomsstyrelsen, ramanslag 23 370
  2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, 87 355
    ramanslag  
  30 Folkrörelsepolitik 549 198
  1 Stöd till idrotten, ramanslag 445 551
  2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, ramanslag 32 326
  3 Bidrag för kvinnors organisering, ramanslag 31 411
  4 Stöd till friluftsorganisationer, ramanslag 24 910
  5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer, ramanslag 15 000

28

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 1 808 637    
  byggande samt konsumentpolitik      
31 Bostadspolitik 1 626 917    
1 Boverket, ramanslag 197 351    
2 Räntebidrag m.m., ramanslag 735 476    
3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag 16 857    
4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag 32 802    
5 Statens geotekniska institut, ramanslag 30 401    
6 Lantmäteriverket, ramanslag 419 453    
7 Statens va-nämnd, ramanslag 8 077    
8 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag, ramanslag 70 000    
9 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad, ramanslag 100 000    
10 Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag 16 500    
40 Konsumentpolitik 181 720    
1 Marknadsdomstolen, ramanslag 9 125    
2 Konsumentverket, ramanslag 111 270    
3 Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag 24 600    
4 Fastighetsmäklarnämnden, ramanslag 14 831    
5 Åtgärder på konsumentområdet, ramanslag 17 520    
6 Bidrag till miljömärkning av produkter, ramanslag 4 374    

29

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  19 Regional utveckling 3 350 174
  33 Regional tillväxtpolitik 3 350 174
  1 Regionala tillväxtåtgärder, ramanslag 1 495 837
  2 Landsbygdslån, ramanslag 750
  3 Transportbidrag, ramanslag 448 864
  4 Glesbygdsverket, ramanslag 26 723
  5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, 428 000
    ramanslag  
  6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013, 950 000
    ramanslag  

30

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
20 Allmän miljö- och naturvård 4 721 620    
26 Forskningspolitik 446 466    
1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg- 43 562    
  gande: Förvaltningskostnader, ramanslag      
2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg- 402 904    
  gande: Forskning, ramanslag      
34 Miljöpolitik 4 275 154    
1 Naturvårdsverket, ramanslag 339 054    
2 Miljöövervakning m.m., ramanslag 302 856    
3 Åtgärder för biologisk mångfald, ramanslag 1 913 297    
4 Sanering och återställning av förorenade områden, ramanslag 455 023    
5 Miljöforskning, ramanslag 86 864    
6 Kemikalieinspektionen, ramanslag 135 590    
7 Internationellt miljösamarbete, ramanslag 72 993    
8 Stockholms internationella miljöinstitut, ramanslag 11 928    
9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, ramanslag 254 699    
10 Stöd till klimatinvesteringar, ramanslag 392 750    
11 Miljöbilspremie, ramanslag 100 000    
12 Havsmiljö, ramanslag 100 000    
13 Insatser för internationella klimatinvesteringar, ramanslag 50 100    
14 Internationellt miljö- och säkerhetssamarbete med Ryssland, 60 000    
  ramanslag      

31

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  21 Energi 2 838 002
  35 Energipolitik 2 838 002
  1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader, ramanslag 133 264
  2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m., 140 000
    ramanslag  
  3 Insatser för uthållig energianvändning, ramanslag 120 000
  4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft, ramanslag 70 000
  5 Energiforskning, ramanslag 874 899
  6 Statlig prisgaranti elcertifikat, ramanslag 19 520
  7 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcks- 242 100
    verket, ramanslag  
  8 Planeringsstöd för vindkraft m.m., ramanslag 50 000
  9 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, ramanslag 700 000
  10 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme, ramanslag 330 000
  11 Stöd för installation av solvärme, ramanslag 27 000
  12 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus, 50 000
    ramanslag  
  13 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader, ram- 81 219
    anslag  

32

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
22 Kommunikationer 35 760 092    
36 Transportpolitik 35 208 054    
1 Vägverket: Administration, ramanslag 1 005 895    
2 Väghållning och statsbidrag, ramanslag 17 700 663    
3 Banverket: Administration, ramanslag 670 813    
4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter, ramanslag 13 670 557    
5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nät- 248 500    
  verk, ramanslag      
6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m., ramanslag 211 224    
7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m., ramanslag 62 284    
8 Sjöfartsregistret, ramanslag 5 980    
9 Rederinämnden: Administration, ramanslag 1 453    
10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser, ramanslag 80 613    
11 Rikstrafiken: Administration, ramanslag 27 358    
12 Trafikavtal, ramanslag 986 000    
13 Viss internationell verksamhet, ramanslag 2 985    
14 Statens väg- och transportforskningsinstitut, ramanslag 38 378    
15 Statens institut för kommunikationsanalys, ramanslag 54 492    
16 Järnvägsstyrelsen, ramanslag 60 859    
17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m., 380 000    
  ramanslag      
37 IT, elektronisk kommunikation och post 552 038    
1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myn- 36 779    
  dighetsuppgifter, ramanslag      
2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, ram- 144 749    
  anslag      
3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice 280 000    
  m.m., ramanslag      
4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., ramanslag 15 510    
5 Samförläggning och kanalisation m.m., ramanslag 75 000    

33

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande 17 432 385
    näringar  
  25 Utbildningspolitik 1 436 915
  1 Sveriges lantbruksuniversitet, ramanslag 1 436 915
  26 Forskningspolitik 323 686
  1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyg- 321 709
    gande: Forskning och samfinansierad forskning, ramanslag  
  2 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, ramanslag 1 977
  41 Skogspolitik 716 205
  1 Skogsstyrelsen, ramanslag 328 971
  2 Insatser för skogsbruket, ramanslag 379 873
  3 Internationellt skogssamarbete, ramanslag 1 397
  4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervak- 5 964
    ning, ramanslag  
  42 Djurpolitik 438 990
  1 Statens veterinärmedicinska anstalt, ramanslag 105 414
  2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, ramanslag 98 544
  3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, ramanslag 19 708
  4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag 124 349
  5 Ersättningar för viltskador m.m, ramanslag 90 975
  43 Livsmedelspolitik 8 929 703
  1 Statens jordbruksverk, ramanslag 415 988
  2 Bekämpande av växtsjukdomar, ramanslag 3 000
  3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m., ramanslag 6 874 798
  4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, ram- 1 007 504
    anslag  
  5 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m., ramanslag 75 472
  6 Fiskeriverket, ramanslag 137 192
  7 Strukturstöd till fisket m.m., ramanslag 28 000
  8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., 70 000
    ramanslag  
  9 Fiskevård, ramanslag 26 832
  10 Livsmedelsverket, ramanslag 181 551
  11 Livsmedelsekonomiska institutet, ramanslag 10 308
  12 Livsmedelsstatistik, ramanslag 23 356
  13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG- 7 356
    budgeten, ramanslag  
  14 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, ramanslag 31 480
  15 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m., ramanslag 36 866
  44 Landsbygdspolitik 5 540 168
  1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, ramanslag 3 018 431
  2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö 2 491 262
    och struktur, ramanslag  

34

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, ramanslag 24 830    
4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., ramanslag 4 116    
5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., ramanslag 1 529    
45 Samepolitik 46 718    
1 Främjande av rennäringen m.m., ramanslag 46 718    

35

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  24 Näringsliv 4 848 563
  26 Forskningspolitik 1 945 288
  1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader, ram- 135 322
    anslag  
  2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, ram- 1 809 966
    anslag  
  38 Näringspolitik 2 465 134
  1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader, 334 323
    ramanslag  
  2 Näringslivsutveckling m.m., ramanslag 579 146
  3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader, 77 308
    ramanslag  
  4 Turistfrämjande, ramanslag 99 763
  5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersöknings- 170 946
    verksamhet m.m., ramanslag  
  6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning, 5 364
    ramanslag  
  7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagring- 11 868
    sanläggningar, m.m., ramanslag  
  8 Patentbesvärsrätten, ramanslag 15 666
  9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer, ramanslag 7 952
  10 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m., ramanslag 42 357
  11 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, ramanslag 23 268
  12 Rymdverksamhet, ramanslag 616 382
  13 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, ramanslag 5 327
  14 Konkurrensverket, ramanslag 98 151
  15 Konkurrensforskning, ramanslag 6 773
  16 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av 14 910
    kanalen, ramanslag  
  17 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt 129 850
    ägda företag m.m., ramanslag  
  18 Kapitalinsatser i statliga bolag, ramanslag 1 000
  19 Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag 5 780
  20 Finansiering av rättegångskostnader, ramanslag 20 000
  21 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft, ramanslag 199 000
  39 Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande 438 141
  1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighets- 20 710
    verksamhet, ramanslag  
  2 Kommerskollegium, ramanslag 67 121
  3 Exportfrämjande verksamhet, ramanslag 248 836
  4 Investeringsfrämjande, ramanslag 56 264
  5 Avgifter till internationella handelsorganisationer, ramanslag 15 417
  6 Bidrag till standardiseringen, ramanslag 29 793

36

  ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0
         
2008   Tusental kronor  
25 Allmänna bidrag till kommuner 64 519 511    
48 Allmänna bidrag till kommuner 64 519 511    
1 Kommunalekonomisk utjämning, ramanslag 62 497 991    
2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader, ramanslag 2 013 470    
3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska      
  området, ramanslag 8 050    

37

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008  
       
  2008   Tusental kronor
  26 Statsskuldsräntor m.m. 40 757 000
  92 Statsskuldsräntor m.m. 40 757 000
  1 Räntor på statsskulden, ramanslag 40 587 000
  2 Oförutsedda utgifter, ramanslag 10 000
  3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplå- 160 000
    ning och skuldförvaltning, ramanslag  

38

ST A T S B U D GE T E N S U T GI F T S A N S L A G 2 008 B I L A GA 2 007/ 08:Fi U1 0

2008   Tusental kronor
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 30 121 940
93 Avgiften till Europeiska gemenskapen 30 121 940
1 Avgiften till Europeiska gemenskapen, ramanslag 30 121 940
SUMMA ANSLAG 766 276 395
     

39

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 2008  
    Statsbudgetens inkomster 2008  
          Tusenal kronor
    Skatt på arbete   910 533 917
  1100 Direkta skatter på arbete 503 465 423
  1110 Inkomstskatter 558 639 771
      1111 Statlig inkomstskatt 50 644 815
      1115 Kommunal inkomstskatt 507 994 956
  1120 Allmän pensionsavgift 85 705 232
      1121 Allmän pensionsavgift 85 705 232
  1130 Artistskatt   77 707
      1131 Artistskatt 77 707
  1140 Skattereduktioner -140 957 288
      1141 Allmän pensionsavgift -85 705 232
      1149 Bredband 0
      1151 Sjöinkomst -77 596
      1152 Stormskador 0
      1153 Jobbavdrag -53 874 460
      1154 Hemtjänster -1 300 000
  1200 Indirekta skatter på arbete 407 068 494
  1210 Arbetsgivaravgifter 407 605 976
      1211 Sjukförsäkringsavgift 96 722 461
      1212 Föräldraförsäkringsavgift 27 599 146
      1213 Arbetsskadeavgift 8 530 645
      1214 Ålderspensionsavgift 128 980 054
      1215 Efterlevandepensionsavgift 21 326 613
      1216 Arbetsmarknadsavgift 13 429 214
      1217 Allmän löneavgift 93 962 546
      1218 Ofördelade avgifter 0
      1219 Nedsatta avgifter 17 055 297
  1240 Egenavgifter   12 968 679
      1241 Sjukförsäkringsavgift 3 110 557
      1242 Föräldraförsäkringsavgift 942 700
      1243 Arbetsskadeavgift 292 035
      1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 479 588
      1245 Efterlevandepensionsavgift 728 811
      1246 Arbetsmarknadsavgift 223 719
      1247 Allmän löneavgift 3 191 269
      1248 Ofördelade avgifter 0
  1260 Avgifter till pensionssystemet -25 649 948
      1261 Avgifter till pensionssystemet -25 649 948

40

    ST A T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 200 8 B I L A GA 200 7/08 : Fi U10
      Tusenal kronor  
1270 Särskild löneskatt 32 183 042  
  1271 Pensionskostnader, företag 23 959 603  
  1272 Pensionskostnader, staten 2 970 488  
  1273 Förvärvsinkomster 3 436 259  
  1274 Egenföretagare 1 816 692  
  1275 Övrigt 0  
1280 Nedsättningar -21 153 034  
  1281 Sjöfartsstöd -1 947 987  
  1282 Arbetsgivaravgifter -17 055 297  
  1283 Egenavgifter, generell nedsättning 0  
  1284 Egenavgifter, regional nedsättning -92 749  
  1285 Nystartjobb -2 057 000  
1290 Tjänstegruppliv 1 113 778  
  1291 Tjänstegruppliv 1 113 778  
1300 Skatt på kapital 190 736 229  
1310 Skatt på kapital, hushåll 27 721 132  
  1311 Skatt på kapital 48 666 261  
  1312 Skattereduktion kapital -21 204 158  
  1313 Expansionsmedelsskatt 259 029  
  1314 Skattereduktion riskkapital 0  
1320 Skatt på företagsvinster 108 884 612  
  1321 Skatt på företagsvinster 108 884 612  
  1322 Skattereduktioner 0  
1330 Kupongskatt   5 044 167  
  1331 Kupongskatt 5 044 167  
1340 Avkastningsskatt 16 647 813  
  1341 Avkastningsskatt, hushåll 157 496  
  1342 Avkastningsskatt, företag 16 261 874  
  1343 Avkastningsskatt på individuellt pensions-    
    sparande 228 443  
1350 Fastighetsskatt 22 494 083  
  1351 Fastighetsskatt, hushåll 409 888  
  1352 Fastighetsskatt, företag 10 024 196  
  1353 Kommunal fastighetsavgift, hushåll 9 224 650  
  1354 Kommunal fastighetsavgift, företag 2 835 350  
1360 Stämpelskatt   9 944 422  
  1361 Stämpelskatt 9 944 422  
1380 Arvs- och gåvoskatt 0  
  1381 Arvsskatt 0  
  1382 Gåvoskatt 0  

41

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 2008  
          Tusenal kronor
  1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 424 099 528
  1410 Mervärdesskatt 307 238 074
      1411 Mervärdesskatt 307 838 074
      1412 Skattelättnad för vissa byggtjänster -600 000
  1420 Skatt på alkohol och tobak 22 504 002
      1421 Skatt på tobak 11 331 849
      1422 Skatt på etylalkohol 4 151 402
      1423 Skatt på vin 3 682 597
      1424 Skatt på mellanklassprodukter 184 175
      1425 Skatt på öl 3 153 032
      1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 946
    1430–1450 Skatt på energi och miljö 72 536 080
  1430 Energiskatt   40 101 488
      1431 Skatt på elektrisk kraft 19 281 460
      1432 Energiskatt bensin 14 898 209
      1433 Energiskatt oljeprodukter 5 827 387
      1434 Energiskatt övrigt 94 432
  1440 Koldioxidskatt 26 960 380
      1441 Koldioxidskatt bensin 11 943 979
      1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 13 673 064
      1443 Koldioxidskatt övrigt 1 343 337
  1450 Övriga skatter på energi och miljö 5 474 212
      1451 Svavelskatt 79 746
      1452 Skatt på råtallolja 16 625
      1453 Särskild skatt mot försurning 55 769
      1454 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 380 085
      1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 3 968 099
      1456 Avfallsskatt 645 582
      1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 67 000
      1458 Övriga skatter 261 306
  1470 Skatt på vägtrafik 15 626 230
      1471 Fordonsskatt 11 063 230
      1472 Vägavgifter 747 400
      1473 Trängselskatt 740 000
      1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 3 075 600
  1480 Övriga skatter 6 195 142
      1481 Systembolaget AB:s överskott 200 000
      1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 3 800 000
      1483 Skatt på spel 27 665
      1484 Lotteriskatt 1 233 857
      1485 Lotteriavgifter 35 500
      1486 Skatt på annonser och reklam 630 321
      1487 Koncessionsavgifter på televisionens område 30 000
      1488 Lokalradioavgifter 131 000
      1489 Avgifter till Granskningsnämnden 6 800
      1491 Avgifter för telekommunikation 100 000
      1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0

42

    ST A T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 200 8 B I L A GA 200 7/08 : Fi U10
      Tusenal kronor  
1500 Skatt på import 6 307 294  
  1511 Tullmedel 5 566 332  
  1512 Jordbrukstullar och sockeravgifter 260 712  
  1513 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för    
    sockersektorn 480 250  
1600 Restförda och övriga skatter -2 370 848  
1610 Restförda skatter -6 141 227  
  1611 Restförda skatter, hushåll -2 117 495  
  1612 Restförda skatter, företag -4 023 732  
1620 Övriga skatter, hushåll 2 203 999  
  1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår -100 000  
  1622 Omprövningar äldre taxeringsår 500 000  
  1623 Anstånd -100 000  
  1624 Övriga skatter 1 570 838  
  1625 Skattetillägg 281 127  
  1626 Förseningsavgifter 52 034  
1630 Övriga skatter företag -258 113  
  1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår -1 000 000  
  1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400 000  
  1633 Anstånd -1 000 000  
  1634 Övriga skatter 315 146  
  1635 Skattetillägg 868 648  
  1636 Förseningsavgifter 158 093  
1640 Intäkter som förs till fonder 1 824 493  
  1641 Insättningsgarantiavgifter 521 822  
  1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 648 011  
  1643 Bilskrotningsavgifter 0  
  1644 Batteriavgifter 84 275  
  1645 Kväveoxidavgifter 570 385  
Totala skatteintäkter   1 529 306 120  
       
1700 Avgående poster, skatter till EU -7 663 304  
1710 EU-skatter   -7 663 304  
  1711 EU-skatter -7 663 304  
Offentliga sektorns skatteintäkter 1 521 642 816  
       
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -698 259 482  
1810 Skatter till andra sektorer -698 259 482  
  1811 Kommunala inkomstskatter -520 054 956  
  1812 Avgifter till AP-fonder -178 204 525  

43

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 2008  
          Tusenal kronor
    Statens skatteintäkter   823 383 335
  1900 Periodiseringar -14 057 996
  1910 Uppbördsförskjutningar -3 900 422
      1911 Uppbördsförskjutningar -3 900 422
  1920 Betalningsförskjutningar -10 109 838
      1921 Kommuner och landsting -1 801 202
      1922 Ålderpensionssystemet -1 294 076
      1923 Företag och hushåll -3 371 773
      1924 Kyrkosamfund -503 094
      1925 EU -3 139 693
  1930 Anstånd   -47 736
      1931 Anstånd -47 736
  1000 Statens skatteinkomster 809 325 339
         
  2100 Rörelseöverskott: 3 235 800
  2110 Affärsverkens inlevererade överskott: 525 000
      2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 115 000
      2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade  
        utdelning och inleverans av motsvarighet till  
        statlig skatt 399 000
      2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 11 000
  2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott: 10 800
      2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets  
        garantiverksamhet 5 800
      2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 5 000
  2130 Riksbankens inlevererade överskott: 2 700 000
      2131 Riksbankens inlevererade överskott 2 700 000
  2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning: 301 000
  2210 Överskott av fastighetsförvaltning: 301 000
      2215 Inlevererat överskott av statens fastighets-  
        förvaltning 301 000
  2300 Ränteinkomster: 6 774 700
  2320 Räntor på näringslån: 1 600
      2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 500
      2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
      2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 100
      2323 Räntor på övriga näringslån 0
      2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 1 000

44

    ST A T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 200 8 B I L A GA 200 7/08 : Fi U10
      Tusenal kronor  
2340 Räntor på studielån: 5 021 000  
  2341 Ränteinkomter på statens lån för universitets-    
    studier och garantilån för studerande 0  
  2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 65 000  
  2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 4 956 000  
2390 Övriga ränteinkomster: 1 752 100  
  2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets    
    rationalisering 100  
  2392 Räntor på intressemedel 0  
  2394 Övriga ränteinkomster 37 000  
  2397 Räntor på skattekonto m.m., netto 1 715 000  
2400 Inkomster av statens aktier 19 000 000  
2410 Inkomster av statens aktier: 19 000 000  
  2411 Inkomster av statens aktier 19 000 000  
2500 Offentligrättsliga avgifter: 13 014 210  
  2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 670 000  
  2522 Avgifter för granskning av filmer och video- 10 000  
    gram    
  2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 10 025 000  
  2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0  
  2527 Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-    
    tillverkning 28 000  
  2528 Avgifter vid bergsstaten 12 000  
  2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 84 700  
  2531 Avgifter för registrering i föreningsm.fl.    
    register 1 700  
  2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 980 000  
  2534 Avgifter för körkort och motorfordon 25 500  
  2535 Avgifter för statliga garantier 0  
  2537 Miljöskyddsavgifter 121 000  
  2539 Täktavgift 18 000  
  2541 Avgifter vid Tullverket 20 400  
  2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 8 500  
  2544 Avgifter vid Folkhälsoinstitutet 4 000  
  2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 191 000  
  2551 Avgifter från kärnkraftverken 253 800  
  2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 375 000  
  2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklar-    
    nämnden 15 610  
  2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgälds-    
    kontoret 7 000  
  2558 Avgifter för årlig revision 120 000  
  2559 Avgifter för etikprövning av forskning 23 000  
  2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 20 000  

45

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 2008  
          Tusenal kronor
  2600 Försäljningsinkomster: 174 000
      2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 54 000
      2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
      2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 120 000
  2700 Böter m.m.:   1 076 000
      2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 96 000
      2712 Bötesmedel 925 000
      2713 Vattenföroreningsavgift m.m. 20 000
      2714 Sanktionsavgifter m.m. 20 000
      2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 15 000
  2800 Övriga inkomster av statens verksamhet: 450 000
      2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 450 000
  2000 Inkomster av statens verksamhet: 44 025 710
         
  3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner: 0
  3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader  
      och maskiner: 0
      3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0
  3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 0
      3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
  3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 50 000 000
      3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
      3312 Övriga inkomster av försåld egendom 50 000 000
  3000 Inkomster av försåld egendom: 50 000 000
         
  4100 Återbetalning av näringslån: 15 714
  4120 Återbetalning av jordbrukslån: 6 000
      4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 6 000
  4130 Återbetalning av övriga näringslån: 9 714
      4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
      4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 2 000
      4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammar-  
        kollegiet 714
      4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens  
        jordbruksverk 0
      4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga  
        garantier 0
      4139 Återbetalning av lokaliseringslån 7 000

46

    ST A T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 200 8 B I L A GA 200 7/08 : Fi U10
      Tusenal kronor  
4300 Återbetalning av studielån: 1 814 500  
  4311 Återbetalning av statens lån för universitets-    
    studier 0  
  4312 Återbetalning av allmänna studielån 500  
  4313 Återbetalning av studiemedel 1 814 000  
4500 Återbetalning av övriga lån: 60 000  
  4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0  
  4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 20 000  
  4526 Återbetalning av övriga lån 40 000  
4000 Återbetalning av lån: 1 890 214  
       
5100 Avskrivningar och amorteringar: 507 400  
       
5120 Avskrivningar på fastigheter: 503 000  
  5121 Amortering på statskapital 503 000  
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader: 4 400  
  5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplement-    
    kostnader 4 400  
5200 Statliga pensionsavgifter: 8 420 000  
  5211 Statliga pensionsavgifter 8 420 000  
5000 Kalkylmässiga inkomster: 8 927 400  
       
6100 Bidrag från EG:s jordbruksfond: 10 065 500  
6110 Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion: 9 956 500  
  6111 Gårdsstöd 6 411 000  
  6112 Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999 0  
  6113 Övriga interventioner 135 000  
  6114 Exportbidrag 350 000  
  6115 Djurbidrag 322 000  
  6116 Offentlig lagring 10 000  
  6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder    
    perioden 2000–2006 -5 500  
  6118 EU:s landsbygdsfond 2007–2013 2 728 000  
  6119 Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds    
    garantisektion 6 000  
6120 Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion: 109 000  
  6121 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till    
    jordbrukssektorn m.m. perioden 1995–1999 0  
  6122 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till    
    jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–2006 109 000  

47

20 07/08 : Fi U10 B I L A GA STA T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 2008  
          Tusenal kronor
  6200 Bidrag från EG:s fiskefond: 156 000
      6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995–1999 0
      6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000–2006 126 000
      6213 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007–2013 30 000
  6300 Bidrag från EG:s regionalfond: 700 000
      6311 Bidrag från EG:s regionalfond perioden  
        1995–1999 0
      6312 Bidrag från EG:s regionalfond perioden  
        2000–2006 375 000
      6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden  
        2007–2013 325 000
  6400 Bidrag från EG:s socialfond: 1 065 000
      6411 Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995–1999 0
      6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 700 000
      6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007–2013 365 000
  6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk: 279 900
      6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 279 900
  6900 Övriga bidrag från EG: 212 000
      6911 Övriga bidrag från EG 8 000
      6912 Stöd till sockernäringen 204 000
  6000 Bidrag m.m. från EU: 12 478 400
         
  7100 Tillkommande skatter 12 594 539
  7110 EU-skatter   10 802 996
      7111 Momsbaserad EU-avgift 4 474 830
      7112 Tullmedel 5 542 567
      7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 259 599
      7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för  
        sockersektorn 526 000
  7120 Kommunala utjämningsavgifter 1 791 543
      7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 1 791 543
  7200 Avräkningar -65 076 298
  7210 Intäkter som förs till fonder -1 824 493
      7211 Intäkter som förs till fonder -1 824 493
  7220 Kompensation för mervärdesskatt -63 251 805
      7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndig-  
        heter -22 016 356
      7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner -41 235 449

48

ST A T S B U D GE T E N S I N K O M S T E R 200 8 B I L A GA 200 7/08 : Fi U10

      Tusenal kronor
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skatte-  
  systemet   -52 481 759
     
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto -2 583 000
  8111 Anställningsstöd -2 523 000
  8114 Stöd till bredbandsinstallation -20 000
  8123 Jämställdhetsbonus -40 000
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på  
  skattekonto -2 583 000
     
9000 Löpande redovisade skatter m.m. 0
   
Summa inkomster 871 582 303

Anm. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

Tryck: Elanders, Vällingby 2007 49