Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar)

JoUs betänkande 1996/97:JoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1996

Beslut

Jord- och skogsbruk (JoU1)

Riksdagen godkände regeringens sparförslag för jord- och skogsbruket och fiskerinäringen på 223 miljoner kronor. Men samtidigt skapades ett utrymme för reformer som uppgick till knappt 820 miljoner kronor. Det skedde genom överföringar från andra utgiftsområden, tillskott från EG:s budget och ytterligare medel till miljöersättningsprogrammet. Insatserna för att utveckla det konventionella jordbruket mot en ekologiskt hållbar produktion kunde därmed öka. Dessutom infördes ett nytt investeringsstöd till jordbrukssektorn, och det satsades ytterligare på energiskog. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag om hur angelägna fiskevårdsinsatser ska finansieras. Riksdagen konstaterade att det finns behov av insatser och att ytterligare resurser bör användas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:JoU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-16
4

Beslut

Beslut: 1996-12-17

Protokoll med beslut