Statsbudgeten för budgetåret 1997. (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård) m.m.

JoUs betänkande 1996/97:JoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Miljö- och naturvård (JoU2)

Riksdagen godkände regeringens sparförslag för miljövården på 11 miljoner kronor. Samtidigt skulle det genom om-priori-teringar eller ytterligare besparingar skapas utrymme för satsningar på vissa områden, som t ex biologisk mångfald.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-26
Betänkande 1996/97:JoU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-09
4

Beslut

Beslut: 1996-12-10

Protokoll med beslut