Statsbudgeten för budgetåret 1998 utgiftsområde 23

JoUs betänkande 1997/98:JoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Anslag till fiske och jord- och skogsbruk (JoU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Beslutet innebar bl.a. att miljöersättningsprogrammet, för miljöanpassningen av jordbruket, utökades med 700 miljoner kronor. Bl.a. ska ett program för resurshushållande jordbruk inrättas. Vidare fick fiskevården 20 miljoner kronor för ökade åtgärder. Antalet helårsplatser vid Sveriges lantbruksuniversitets utbildningar ökades med 450 platser.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-28
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:JoU1

Beredningar i utskottet

1997-10-23, 1997-10-21, 1997-10-16, 1997-10-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut