Statsbudgeten för budgetåret 1998 (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård)

JoUs betänkande 1997/98:JoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Anslag till miljö- och naturvård (JoU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet vid Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut förstärktes som en följd av den s.k. energiöverenskommelsen och ska finansieras via avgifter från kärnkraftföretagen. Den biologiska mångfalden ska prioriteras i regeringens miljöarbete. Det ska ske genom att medlen för investeringar i mark för naturvård och vård av sådan mark behålls oförändrade. För kalkning av försurade sjöar och vattendrag satsades 140 miljoner kronor. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvidga den s.k. kretsloppsmiljarden så att ytterligare 20 miljoner kronor från anslaget används för kalkning. Medlen till sanering och återställning av miljöskadade områden minskades. Vidare minskades medlen för bidrag till skoterleder. Besparingarna innebar en minskning med totalt 195 miljoner kronor. Huvuddelen, 135 miljoner kronor, drabbar miljö- och kretsloppsforskningen. Denna bör dock kunna kompenseras med medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-10-28
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:JoU2

Alla beredningar i utskottet

1997-10-28, 1997-10-23, 1997-10-21, 1997-10-16, 1997-10-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut