Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Motioner om straffrätt (JuU22)

Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år. Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med lagförslag i dessa frågor. Riksdagen sade också ja till en reservation från de borgerliga och Miljöpartiet som innebär att regeringen ska utreda vilka konsekvenser sexköpslagen fått. Riksdagen sade nej till övriga motioner om straffrätt, som lämnades in främst under den allmänna motionstiden 2004 och 2005, med hänvisning till bland annat att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 13, reservation 16 under punkt 18, reservation 31 under punkt 35, reservation 33 under punkt 37 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om straffrätt (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag som rör straffrätt. Motionerna lämnades främst in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005 och handlar bland annat om brott, påföljder för brott och preskription. Utskottet hänvisar bland annat till att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete. M, fp, kd, c och mp har lämnat in gemensamma reservationer som innehåller bland annat följande förslag. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år. Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag i dessa frågor, föreslår partierna. De vill dessutom att regeringen utreder vilka konsekvenser sexköpslagen fått. De borgerliga och mp är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.