Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Riksdagen riktar tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott till regeringen (JuU16)

Riksdagen riktade åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Livstidsstraff bör bli normalstraffet för mord och därför användas i betydligt större utsträckning än i dag. Den lagändring som gjordes 2014 i detta syfte har inte fått avsedd effekt. Riksdagen anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett nytt lagförslag som säkerställer detta.
 • Riksdagen vill också att regeringen ser över lagstiftningen om kränkande fotografering. Riksdagen framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde.
 • Riksdagen anser att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Riksdagen anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa.
 • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
 • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
 • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
 • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
 • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att livstidsstraffet för mord bör användas i betydligt större utsträckning än tidigare och vara normalstraffet i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i majoritet av fallen, att bestämmelsen om kränkande fotografering bör utvärderas i syfte att säkerställa att den omfattar alla situationer som den rimligtvis borde omfatta, att när det gäller våldtäkt bör det införas en lagstiftning som tydligare än i dag baserar sig på frivilligt deltagande och ett oaktsamhetsbrott, att det bör införas ett nytt brott - grovt sexuellt ofredande, straffen för brott mot person bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på omständigheter som är knutna till gärningspersonen, bättre straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, tillträdesförbud till butiker, tillträdesförbud till simhallar och andra anläggningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

111 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-05-31
Reservationer 42
Betänkande 2016/17:JuU16

Alla beredningar i utskottet

2017-03-23, 2017-02-16

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

 • Livstidsstraff bör bli normalstraffet för mord och därför användas i betydligt större utsträckning än i dag. Den lagändring som gjordes 2014 i detta syfte har inte fått avsedd effekt. Justitieutskottet anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett nytt lagförslag som säkerställer detta.
 • Justitieutskottet vill också att regeringen ser över lagstiftningen om kränkande fotografering. Utskottet framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde.
 • Justitieutskottet anser att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Utskottet anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa.
 • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
 • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
 • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
 • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
 • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
46 förslagspunkter, 43 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Korruption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2790 av Emanuel Öz (S).

2. Penningförfalskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2618 av Carl Schlyter (MP) yrkande 2.

3. Livstids fängelsestraff för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att livstidsstraffet för mord bör användas i betydligt större utsträckning än tidigare och vara normalstraffet i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i en majoritet av fallen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2288 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 1 (S, MP, V)

4. Skärpt straff för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1745 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 1 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 240 37 1 71


5. Hot mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:441 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1732 av Birgitta Ohlsson (L),

2016/17:1972 av Hans Rothenberg (M),

2016/17:2297 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) och

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 19.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

6. Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

7. Äktenskapstvång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1249 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2372 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 9 och

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 48.

8. Kränkningar på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

9. Kränkande fotografering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att bestämmelsen om kränkande fotografering bör utvärderas i syfte att säkerställa att den omfattar alla situationer som den rimligtvis borde omfatta och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 35 och

avslår motion

2016/17:1965 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (S, MP, V)

10. Våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att man när det gäller våldtäkt bör införa dels en lagstiftning som tydligare än i dag baseras på frivilligt deltagande, dels ett oaktsamhetsbrott, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:510 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:1134 av Yasmine Larsson (S),

2016/17:2627 av Annika Qarlsson (C) yrkande 1,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19,

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 28 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 6 och 7.

Reservation 9 (S, MP, V)

11. Skärpta straff för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1343 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1,

2016/17:2126 av Edward Riedl (M),

2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:3255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2016/17:3340 av Sofia Fölster (M) yrkande 2.

Reservation 10 (SD, KD)

12. Grovt sexuellt ofredande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om grovt sexuellt ofredande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 22 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 11 (S, MP, V)

13. Virtuella våldtäkter och s.k. hämndporr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 31 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

14. Köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1365 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 15.

Reservation 13 (SD)

15. Sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1766 av Adam Marttinen (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2586 av Jeff Ahl (SD).

Reservation 14 (SD)

16. Utvärdering av domar om våldtäktsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

17. Uppvigling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 15 (M, C)

18. Borttagande av s.k. straffrabatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:419 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1715 av Lars Hjälmered (M) och

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.1.

Reservation 16 (SD)

19. Straffvärdesbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffvärdesbedömning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 17 (S, MP, V)

20. Försvårande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2432 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 18 (SD)

21. Förmildrande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 1 35 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 145 133 0 71


22. Nödvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2306 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD).

Reservation 20 (SD)

23. Vård och behandling inom påföljdssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 21 (M, C, L, KD)

24. Straffrättsligt skydd för blåljuspersonal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 7-9,

2016/17:1080 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10-13,

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:2466 av Mikael Oscarsson (KD),

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 25,

2016/17:3238 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-3 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14,

bifaller delvis motionerna

2016/17:443 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:685 av Maria Malmer Stenergard och Annicka Engblom (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:728 av Sotiris Delis (M),

2016/17:1936 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 10 och

2016/17:2701 av Lars Eriksson m.fl. (S) samt

avslår motion

2016/17:2582 av Jeff Ahl (SD) yrkande 1.

Reservation 22 (S, MP, V)

25. Straffmätning vid hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:2177 av Boriana Åberg (M),

2016/17:3002 av Robert Hannah m.fl. (L) och

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 23 (M, C, L, KD)

26. Särreglering av hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:391 av Annicka Engblom m.fl. (M),

2016/17:3255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 24 (KD)

27. Medgärningsmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2340 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 241 37 0 71


28. Flykt från polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 24.

Reservation 26 (SD)

29. Utöka antalet EU-brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 27 (L)

30. Straffskalor vid resor i terrorismsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1 och

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (L)

31. Kriminalisering i förfältet till resor i terrorismsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 30 (SD, L)

32. Resa till medborgarskapsland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 5.

Reservation 31 (SD)

33. Propaganda för terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4.

Reservation 32 (SD)

34. Utökning av brottskatalog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 33 (L)

35. Kriminalisering av medverkan i stödfunktioner till terroristverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 43 och 44,

2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17 och

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 34 (M, KD)
Reservation 35 (SD, C)
Reservation 36 (L)

36. Landsförräderi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:394 av Patrick Reslow (M),

2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2016/17:2020 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L).

Reservation 37 (L, KD)

37. Kapacitet att utreda terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 38 (M)

38. Drograttfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M).

39. Översyn av knivlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:423 av Sten Bergheden (M) och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 39 (M, C)

40. Olovlig körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2066 av Edward Riedl (M).

41. Icke-medicinskt bruk av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3.

42. Tillträdesförbud till butiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillträdesförbud till butiker och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:1180 av Johan Hedin (C) yrkande 2 och

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7 och

bifaller delvis motion

2016/17:702 av Lena Asplund (M).

Reservation 40 (S, MP, V)

43. Tillträdesförbud till simhallar och andra anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillträdesförbud till simhallar och andra anläggningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 41 (S, MP, V)

44. Smuggling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M),

2016/17:1571 av Jan Ericson (M) och

2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M).

45. Överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2326 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 42 (SD)

46. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.