Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Sex tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU26)

Riksdagen riktade sex uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

I korthet handlar förslagen om följande frågor:

 • Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord.
 • Minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör höjas till fängelse i tre år.
 • Regeringen bör skyndsamt lämna ett förslag om en ny särskild brottsrubricering för inbrottsstöld med minimistraff fängelse i ett år.
 • Minimistraffet för grov stöld bör skärpas till fängelse i ett år.
 • Straffet för övergrepp i rättssak bör skärpas.
 • Som en åtgärd mot grov organiserad brottslighet bör regeringen återkomma med ett förslag om vistelseförbud.

Riksdagens tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 190 motioner om straffrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej övriga motioner, i första hand med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas kriminalisering av uppmaning till självmord, skärpt straff för våldtäkt av normalgraden, en särskild brottsrubricering och straffskala för inbrottsstöld, skärpt straff för grov stöld, skärpt straff för övergrepp i rättssak, vistelseförbud och förverkande av tillgångar från grovt kriminella. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 27 under punkt 32 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-29
Reservationer 53
Betänkande 2019/20:JuU26

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-05

Sju tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar sju uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

I korthet handlar förslagen om följande frågor:

 • Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord.
 • Minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör höjas till fängelse i tre år.
 • Regeringen bör skyndsamt lämna ett förslag om en ny särskild brottsrubricering för inbrottsstöld med minimistraff fängelse i ett år.
 • Minimistraffet för grov stöld bör skärpas till fängelse i ett år.
 • Straffet för övergrepp i rättssak bör skärpas.
 • Som en åtgärd mot grov organiserad brottslighet bör regeringen återkomma med ett förslag om vistelseförbud.
 • Lagstiftningen behöver ses över så att det i större utsträckning blir möjligt att förverka egendom från grovt kriminella personer med skulder. Regeringen bör därför sätta i gång en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av den här lagstiftningen med syfte att ge polisen större möjligheter att förverka tillgångar från kriminella.

Utskottets förslag om tillkännagivanden kom i samband med behandling av cirka 190 motionsyrkanden om straffrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej övriga motionsyrkanden, i första hand med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
58 förslagspunkter, 51 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta straff för våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22 och

2019/20:2944 av Edward Riedl (M).

Reservation 1 (SD)

2. Skärpta straff för vållande till annans död

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 2 (M)

3. Fridskränkningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21,

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 3 (M, SD, KD)

4. Barnfridskränkningsbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:985 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 39 och 51 samt

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


5. Störande billjudanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2381 av Carl-Oskar Bohlin (M).

6. Dataintrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 2.

7. Uppmaning att begå självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att kriminalisera att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 41 och

bifaller delvis motion

2019/20:2883 av Boriana Åberg (M).

Reservation 5 (S, V, L, MP)

8. Förtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2513 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2.

9. Våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet
anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden ska höjas till
fängelse i tre år och tillkännager detta för regeringen

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 26,

2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 1,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8,

2019/20:2942 av Edward Riedl (M),

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 42 i denna del.

Reservation 6 (S, V, L, MP)

10. Skärpta straff för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 25 och

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 13 i denna del.

Reservation 7 (SD)

11. Sexuellt ofredande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1312 av Louise Meijer (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 8 (M, C)

12. Hämndporr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD).

Reservation 9 (SD)

13. Sexköp utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2067 av Lawen Redar (S).

14. Inbrottsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, ska införas som en ny brottsrubricering i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 28,

2019/20:2392 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 10 (S, V, L, MP)

15. Grov stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skärpa minimistraffet för grov stöld till fängelse i ett år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 11 (S, V, MP)

16. Skärpta straff för organiserade stölder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:1983 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2197 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 2 och

2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

17. Tillträdesförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 29 och

2019/20:1344 av Jörgen Berglund (M).

Reservation 13 (M, SD, KD)

18. Försök till ringa stöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 14 (KD)

19. Rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 15 (M, L)

20. Djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:602 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 13,

2019/20:2192 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S),

2019/20:3057 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3217 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (SD)

21. Stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2922 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2925 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 och

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 17 (M, KD, L)

22. Skyddande av brottsling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

23. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2437 av Jan Ericson (M) yrkande 1.

24. Övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpt straff för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:2178 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 2 och

2019/20:2941 av Edward Riedl (M).

Reservation 18 (S, V, MP)

25. Övergrepp i rättssak mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 19 (L)

26. Vårdslöshet med hemlig uppgift m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2875 av Boriana Åberg (M) och

2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD).

27. Skärpta straff m.m. för brott kopplade till grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2623 av John Weinerhall (M) yrkandena 5-7,

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (KD, L)
Reservation 22 (C)

28. Rekrytering av unga till kriminalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 23 (L)

29. Vistelseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med ett förslag om vistelseförbud och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 24 (S, V, MP)

30. Deltagande i kriminell organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 25 (SD)

31. Ytterligare kriminalisering av förstadier till brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 26 (L)

32. Förverkande av tillgångar från grovt kriminella

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av förverkandelagstiftningen

i syfte att ge polisen utökade möjligheter att förverka egendom från
kriminella och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 16 och

bifaller delvis motion

2019/20:2892 av Boriana Åberg (M).

Reservation 27 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294


33. Narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

2019/20:2943 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 28 (M, C, KD)

34. Skärpt straff för smuggling av explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 29 (SD)

35. Vållande till annans död vid trafikbrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 30 (V)

36. Skärpta straff för rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


37. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:212 av Hans Eklind (KD),

2019/20:1483 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2269 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 32 (KD, L)

38. Noll promille

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1696 av Johnny Skalin (SD).

39. Uppvisande av körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2884 av Boriana Åberg (M).

40. Förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1694 av Johnny Skalin (SD).

41. Osant intygande vid förarprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2393 av Lars Beckman (M).

42. Skärpt straff för styrelseledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) yrkande 1.

43. Jaktbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:884 av Pål Jonson (M).

44. Preskriptionstider för sexualbrott och vissa andra allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:1495 av Lotta Olsson (M) yrkande 2,

2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 42 i denna del.

Reservation 33 (M, C, KD, L)
Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 22 10 294


45. Översyn av preskriptionsbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 35 (M)

46. Avskaffande av påföljdspreskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 36 (M, KD)

47. Försvårande omständigheter vid bedömning av brottets straffvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (KD)

48. Förmildrande omständigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6 samt

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (KD)

49. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1607 av Alireza Akhondi (C),

2019/20:1985 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 24 och 32.

Reservation 41 (M, C, KD)
Reservation 42 (SD)

50. Återfall i brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 43 (M)
Reservation 44 (SD)

51. Översyn av utgångspunkterna för straffvärdebedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 45 (SD)

52. Revidering av presumtion mot fängelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (KD)

53. Alternativ till fängelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:150 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 48 (V)

54. Livstidsstraff och förvaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:585 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 49 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


55. Påföljder vid narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:969 av Elin Lundgren (S),

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


56. Böter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:951 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:1432 av Patrik Lundqvist (S),

2019/20:2373 av David Josefsson (M),

2019/20:2678 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2842 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2847 av Boriana Åberg (M).

Reservation 52 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


57. Utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 53 (M, KD)

58. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.