Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2006

Beslut

Skärpta straffrättsliga regler mot förorening från fartyg (TU2)

Svenska domstolar ska kunna döma den som är ansvarig för ett olagligt utsläpp som har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet. En förutsättning är dock att fartyget frivilligt har anlöpt en svensk hamn när det rättsliga förfarandet inleds. Det införs även en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där brottet inte kan straffas med fängelse. En begränsning till bötesstraff gäller nämligen när brottet har begåtts på ett utländskt fartyg utanför svenskt inre vatten, såvida det inte är fråga om en allvarlig och uppsåtlig gärning som avser förorening i territorialhavet. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007 och grundar sig bland annat på ett EU-direktiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-07
Justering: 2006-11-09
Betänkande publicerat: 2006-11-10
Trycklov: 2006-11-10
Betänkande 2006/07:TU2

Skärpta straffrättsliga regler mot förorening från fartyg (TU2)

Svenska domstolar ska kunna döma den som är ansvarig för ett olagligt utsläpp som har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet. En förutsättning är dock att fartyget frivilligt har anlöpt en svensk hamn när det rättsliga förfarandet inleds. Det införs även en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där brottet inte kan straffas med fängelse. En begränsning till bötesstraff gäller nämligen när brottet har begåtts på ett utländskt fartyg utanför svenskt inre vatten, såvida det inte är fråga om en allvarlig och uppsåtlig gärning som avser förorening i territorialhavet. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007 och grundar sig bland annat på ett EU-direktiv. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-11-22
4

Beslut

Beslut: 2006-11-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:209.