Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige m.m.

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1999

Beslut

Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU6)

Riksdagen godkände regeringens strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Strategin innebär att barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom Regeringskansliet som berör barn. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som berör barn. I strategin ingår också att se över Barnombudsmannens verksamhet och organisation i syfte att stärka dess roll vid genomförandet av barnkonventionen. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om en ändring i socialtjänstlagens bestämmelse om placering av barn utanför hemmet. Vid placering av barn ska i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att studier snarast bör genomföras om hur små barn påverkas vid växelvis boende hos föräldrarna efter en skilsmässa eller separation. Det bör också utredas hur föräldrar bäst kan informeras och stödjas så att barnets behov får styra hur boendet och umgänget utformas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-11
Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:SoU6

Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Strategin innebär att barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom Regeringskansliet som berör barn. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som berör barn. I strategin ingår också att se över Barnombudsmannens verksamhet och organisation i syfte att stärka dess roll vid genomförandet av barnkonventionen. Ett enigt utskott föreslår, med anledning av motionsförslag, en ändring i socialtjänstlagens bestämmelse om placering av barn utanför hemmet. Vid placering av barn ska i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Ett enigt utskott föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att studier snarast bör genomföras om hur små barn påverkas vid växelvis boende hos föräldrarna efter en skilsmässa eller separation. Det bör också utredas hur föräldrar bäst kan informeras och stödjas så att barnets behov får styra hur boendet och umgänget utformas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-26
4

Beslut

Beslut: 1999-03-26

Protokoll med beslut