Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2011

Beslut

Lagförslag för skärpt exportkontroll av vapen till icke-demokratier (UU3)

För att genomföra ett EU-direktiv och en EU-ståndpunkt föreslår regeringen ändringar i lagen om krigsmateriel. Förslagen innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta så kallat tekniskt bistånd, som till exempel krigsmateriel. Tekniskt bistånd kommer enligt förslaget därmed omfattas av tillståndskrav. Samtidigt berättar regeringen om den svenska kontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2010 i en skrivelse. I skrivelsen finns även en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2010 och en beskrivning av samarbetet på området inom EU och i andra internationella forum. Riksdagen säger ja till regeringens förslag . Utskottet föreslår också att skrivelsen om strategisk exportkontroll med detta avslutas. Men mycket har skett internationellt sedan den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftning antogs. EU-samarbetet har också utvecklats. Riksdagen ber därför regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion om en ny krigsmateriellagstiftning, politik för global utveckling (PGU), ett demokratikriterium. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-10
Justering: 2011-05-12
Betänkande publicerat: 2011-05-13
Trycklov: 2011-05-13
Reservationer 12
Betänkande 2010/11:UU3

Alla beredningar i utskottet

2011-05-10, 2011-04-28, 2011-04-14

Lagförslag för skärpt exportkontroll av vapen till icke-demokratier (UU3)

För att genomföra ett EU-direktiv och en EU-ståndpunkt föreslår regeringen ändringar i lagen om krigsmateriel. Förslagen innebär att lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta så kallat tekniskt bistånd, som till exempel krigsmateriel. Tekniskt bistånd kommer enligt förslaget därmed omfattas av tillståndskrav. Samtidigt berättar regeringen om den svenska kontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2010 i en skrivelse. I skrivelsen finns även en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2010 och en beskrivning av samarbetet på området inom EU och i andra internationella forum.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag . Utskottet föreslår också att skrivelsen om strategisk exportkontroll med detta avslutas. Men mycket har skett internationellt sedan den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftning antogs. EU-samarbetet har också utvecklats. Utskottet föreslår därför att riksdagen ber regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater

Lagändringarna föreslås börja gälla den 30 juni 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-19
4

Beslut

Beslut: 2011-05-19
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U9 yrkande 6, 2010/11:U10 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U12 yrkandena 8-10, 2010/11:U212 och 2010/11:U220 yrkande 6.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940117
M890018
MP00178
FP22002
C19004
SD02000
V00172
KD17002
Totalt241203553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. European Defence Agency, EU:s uppförandekod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U10 yrkande 3, 2010/11:U220 yrkande 11 och 2010/11:U298 yrkande 2.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M890018
MP00178
FP22002
C19004
SD02000
V00172
KD17002
Totalt243203452

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Små och lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U221 yrkandena 1-3.

Reservation 7 (MP, V)

4. Direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U12 yrkandena 6 och 11, 2010/11:U15 yrkandena 6 och 8 samt 2010/11:U220 yrkande 1.

Reservation 8 (MP, V)

5. Enskilda länder och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U9 yrkande 4, 2010/11:U258 yrkande 6 och 2010/11:U319 yrkande 4.

Reservation 9 (MP, V)

6. En ny krigsmateriellagstiftning, politik för global utveckling (PGU), ett demokratikriterium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2010/11:U306 yrkande 44 och avslår motionerna 2010/11:U9 yrkandena 1-3 och 5, 2010/11:U11, 2010/11:U12 yrkandena 1-5 och 7, 2010/11:U13, 2010/11:U14, 2010/11:U15 yrkandena 1-5 och 7, 2010/11:U220 yrkandena 2-5 och 7-10, 2010/11:U276 och 2010/11:U298 yrkande 3.

Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M890018
MP00178
FP22002
C19004
SD02000
V00172
KD17002
Totalt243203452

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:112.

8. Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:114 till handlingarna.