Studiesociala frågor

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Motioner om studiesociala frågor (UbU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om studiesociala frågor. Motionerna behandlar studiebidraget i studiehjälpen, studiestödet till elever i gymnasiesärskolan, timersättning vid sfi, möjligheten för anställda att få särskilt utbildningsbidrag, samordning av antagning och studiefinansiering inom Kunskapslyftet, personskadeförsäkring för studerande, behovet av en övergripande studiesocial utredning samt finansiering av vidareutbildning genom utbildningskonto.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Justering: 1999-04-15
Betänkande 1998/99:UbU8

Motioner om studiesociala frågor (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om studiesociala frågor. Motionerna behandlar studiebidraget i studiehjälpen, studiestödet till elever i gymnasiesärskolan, timersättning vid sfi, möjligheten för anställda att få särskilt utbildningsbidrag, samordning av antagning och studiefinansiering inom Kunskapslyftet, personskadeförsäkring för studerande, behovet av en övergripande studiesocial utredning samt finansiering av vidareutbildning genom utbildningskonto.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-29

Protokoll med beslut