Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2001

Beslut

Delmål och åtgärdsstrategier för svenska miljömål (MJU3)

Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Riksdagen beslutade våren 1999 om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och gav då regeringen i uppdrag att återkomma med förslag även om delmålen. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett särskilt förslag om delmål.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-10-18
Justering: 2001-11-01
Trycklov: 2001-11-14
Reservationer 89
Betänkande 2001/02:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2001-10-18, 2001-08-30

Delmål och åtgärdsstrategier för svenska miljömål (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutade om 1999 (se 1998/99:MJU6). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Riksdagen beslutade våren 1999 om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål och gav då regeringen i uppdrag att återkomma med förslag även om delmålen. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett särskilt förslag om delmål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-22
4

Beslut

Beslut: 2001-11-23
124 förslagspunkter, 58 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den nya miljömålsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att den nya miljömålsstrukturen skall ersätta de miljömål som riksdagen antagit inom ramen för miljöpolitiken före beslutet om proposition 1997/98:145 (bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183), (avsnitt 3.2).

2. Ett 16:e miljökvalitetsmål

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 4.

Reservation 1 (fp)

3. Allas delaktighet i ett regionalt och socialt samlat Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 40.

Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c0000
fp11005
kd35106
v300013
mp11005
-2000
Totalt26614069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skogsbrukets effekter på särskilt försurningskänsliga områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 5.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m168012
c12006
fp11005
kd36006
v300013
mp10006
-0000
Totalt20769073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Vattenkvaliteten i Stockholms skärgård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ406 yrkande 2.

6. Ny flora och fauna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ608 yrkande 3.

7. Kompetens för skötsel av samlingar på museer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ608 yrkande 2.

8. Taxonomisk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ608 yrkande 1.

9. Miljöövervakning och forskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ764 yrkande 13 och 2000/01: MJ796 yrkande 6.

Reservation 4 (m)

10. Miljögarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ838 yrkande 10.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c13005
fp11005
kd35007
v030013
mp0000
-2000
Totalt23841070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Det internationella miljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 1.

12. Miljöprövning av Europeiska unionens ekonomi

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ711 yrkande 12.

Reservation 6 (c)

13. Europeiska unionens sjätte miljöhandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ711 yrkande 11.

14. Sveriges ordförandeskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ838 yrkandena 1, 3 och 8.

15. Deponiskatter och förbränningsavgifter inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ805.

16. Europeiska miljöbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ838 yrkande 4.

17. Hållbar utveckling i samarbetet med kandidatländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U512 yrkande 11.

18. En tryggad vattenförsörjning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ711 yrkande 8.

Reservation 7 (c)

19. Miljöprogram för Barentsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ819.

20. Svensk klimatstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01:MJ45 yrkande 3, 2000/01:MJ46 yrkande 11 samt 2000/01: MJ711 yrkande 45 delvis.

Reservation 8 (c)
Reservation 9 (fp)

21. Försöksverksamheten med utsläppsreduktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ780 yrkande 2.

22. Koldioxidsänkor, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ780 yrkandena 3 och 5.

23. Delmål för miljökvalitetsmålet Frisk luft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-4.

24. Förnyelse av bilparken, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ45 yrkandena 4 och 6 samt 2000/01:MJ47 yrkande 2.

Reservation 10 (m)

25. Avgasfria bilar, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ46 yrkandena 35 och 36 samt 2000/01:MJ816.

Reservation 11 (c)

26. Delmål för miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-4.

27. Skogsbrukets anpassning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 13.

Reservation 12 (c)

28. Kalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01:MJ46 yrkande 12 samt 2000/01:MJ47 yrkande 1.

Reservation 13 (c)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c00135
fp00115
kd03507
v290113
mp11005
-2000
Totalt219352570

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Utsläpp av kväveoxider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ785.

30. Delmål för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö såvitt avser förorenade områden

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmål. Därmed avslås motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 7 och 2000/01:MJ46 yrkande 9.

Reservation 16 (m)

31. Saneringsarbetet i ett generationsperspektiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 8.

Reservation 17 (m)

32. Cancerframkallande ämnen, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

Reservation 18 (fp)

33. Utsläpp från krematorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ781.

34. Delmål för miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmål.

35. Uttunningen av ozonskiktet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis och 2000/01:MJ45 yrkande 9.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (fp)

36. Långtidsutredning och ozonskiktet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ711 yrkande 45 delvis.

37. Delmål för miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-3. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkande 10.

Reservation 21 (m)

38. Avvecklingen av kärnkraften

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 20.

Reservation 22 (c)

39. Kommunalt veto

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 21.

Reservation 23 (c)

40. Kärnsäkerheten i Östeuropa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

Reservation 24 (fp)

41. Information om riskerna med solariers UV-strålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 22.

42. Exponeringen från elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 23.

43. Delmål för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-5.

44. Delmål för fosfor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 17.

Reservation 25 (c)

45. Frivilliga överenskommelser, ekonomiska incitament m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 11.

Reservation 26 (m)

46. Förändring av EU:s jordbrukspolitik, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

Reservation 27 (fp)

47. Skogs- och jordbruksföretagens ansvar för miljöstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ37 yrkande 2.

48. Samordning av miljömålen och samförstånd mellan berörda intressen, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkandena 14 och 15.

Reservation 28 (c)

49. Delmål för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-6. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkandena 12 och 13.

Reservation 29 (m)

50. Inventering av uppdämda vattendrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ841 yrkande 9.

Reservation 30 (fp)

51. Introduktion av organismer som kan hota den biologiska mångfalden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 15.

Reservation 31 (m)

52. Strömmande vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ47 yrkande 4.

53. Skyddszoner för vattendrag och vattensystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 26.

54. Strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 29 och 2000/01: MJ46 yrkande 27.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (c)

55. Vättern

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ726 yrkandena 3-5.

Reservation 34 (fp)

56. Skyddet för havsöringförande bäckar och mindre laxåar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ789.

57. Delmål för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-4.

58. Avgift på utsläpp av förorenat vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

59. Delmål för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-8. Därmed avslås motionerna 2000/01:MJ45 yrkandena 16 och 17 samt 2000/01: MJ46 yrkandena 29 och 30.

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (c)

60. Marina reservat m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01: MJ413 yrkande 3 samt 2000/01:MJ418 yrkande 6.

Reservation 37 (fp)

61. Lokalisering av vindkraftverk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ38.

Reservation 38 (m)

62. Havsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01: MJ418 yrkande 7 och 2000/01:MJ798 yrkande 1.

Reservation 39 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c13005
fp0000
kd36006
v300013
mp11005
-1100
Totalt26812069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

63. Delmål för miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-5. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkande 18.

Reservation 40 (m)

64. Skydd av sumpskogar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ37 yrkande 4.

Reservation 41 (fp)

65. Skydd av våtmarker

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01: MJ788 och 2000/01:MJ841 yrkande 11.

Reservation 42 (fp)

66. Myggproblemet i Nedre Dalälvsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ769, 2000/01:MJ784, 2000/01: MJ793 och 2000/01:MJ804.

67. Delmål 1 för miljökvalitetsmålet Levande skogar

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmål 1. Därmed avslås motionerna 2000/01:MJ43 yrkande 1 och 2000/01:MJ45 yrkande 19.

Reservation 43 (m, c, kd)

68. Delmålen 2-4 för miljökvalitetsmålet Levande skogar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 2-4. Därmed avslås motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 22 samt 2000/01:MJ46 yrkandena 6 och 8.

Reservation 44 (m)
Reservation 45 (c)

69. Inriktningen för avsättningar för skydd av skogsmark, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ37 yrkande 5, 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis, 2000/01:MJ46 yrkande 4 och 2000/01:MJ765 yrkande 1.

Reservation 46 (m, c)

70. Konsekvensanalys och utvärdering av avsättningarna av skyddsvärd skogsmark

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 1.

Reservation 47 (c)

71. Avsättning av statlig mark, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkandena 20 och 21.

Reservation 48 (m)

72. Ekonomisk kompensation m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 14 och 2000/01: MJ46 yrkandena 2 och 3.

Reservation 49 (m, c, kd)

73. Ersättning för skador på skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 7.

74. Redovisning av skogsimpediment

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ43 yrkande 2 och 2000/01: MJ46 yrkande 5.

Reservation 50 (m, c, kd)

75. Åtgärdsprogram för hotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis och 2000/01:MJ749.

76. Skydd av Järvafältet och Igelbäckens dalgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ756.

77. Delmål för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-6. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkandena 23 och 24.

Reservation 51 (m)

78. Kulturlandskapets utformning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 1.

Reservation 52 (m)

79. Stöd till jordbruket för miljö- och kulturmiljöinsatser m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ46 yrkandena 16, 18 och 39 samt 2000/01:MJ47 yrkande 3.

Reservation 53 (c, kd)

80. Säkerställande av ängs- och hagmarker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ37 yrkande 6, 2000/01:MJ46 yrkande 19, 2000/01:MJ738, 2000/01:MJ776, 2000/01:MJ828, 2000/01: MJ835 och 2000/01:MJ840 yrkande 1.

Reservation 54 (c, kd)
Reservation 55 (fp)

81. Skydd av hotade växt- och djurarter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ37 yrkande 3, 2000/01:MJ234 yrkandena 1 och 2, 2000/01:MJ711 yrkande 22 samt 2000/01:MJ743 yrkandena 1, 2 och 4.

82. Skärpta straff för utrotningshotade växter och djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ815.

83. Aktionsplan för utrotning av jättebjörnlokan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ737.

84. Delmål för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-4. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkande 25.

Reservation 56 (m)

85. Samarbete mellan berörda myndigheter, den bofasta befolkningen och representanter för rennäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

86. Konsekvensanalys av regeringens förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 10.

Reservation 57 (c)

87. Resurser för inlösen av fjällnära skog

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis.

Reservation 58 (fp)

88. Världsarvet Laponia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:K342.

89. Delmål för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om delmålen 1-7. Därmed avslås motion 2000/01:MJ45 yrkande 27.

Reservation 59 (m)

90. Delmål för fosfor i avfall och avlopp

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 24.

Reservation 60 (c)

91. Grönområden m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ42, 2000/01:MJ45 yrkande 26 samt 2000/01:Bo223 yrkande 6.

Reservation 61 (m)

92. Målkonflikter m.m. avseende produktionsanläggningar för vindkraft

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ41 yrkande 1.

Reservation 62 (m)

93. Buller från markbunden trafik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ797 yrkande 3.

Reservation 63 (fp)

94. Gränsvärden för buller m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ41 yrkandena 2 och 3, 2000/01: MJ707, 2000/01:MJ797 yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:Bo509 yrkandena 3 och 4.

Reservation 64 (m)

95. Internationellt arbete med bullerfrågorna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ797 yrkande 5.

Reservation 65 (fp)

96. Lagstiftning mot buller

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis och 2000/01:MJ797 yrkande 4.

Reservation 66 (fp)

97. Kretsloppsförsäkringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 2 delvis och 2000/01:MJ765 yrkande 2.

Reservation 67 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070024
m700011
c13005
fp0000
kd36006
v300013
mp11005
-2000
Totalt26911069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

98. Energieffektivisering i byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 28 och 2000/01:MJ46 yrkande 25.

Reservation 68 (m)
Reservation 69 (c)

99. Strategier för att uppnå miljökvalitetsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om vägledande strategier för att uppnå miljökvalitetsmålen, (avsnitt 21.1).

100. Introduktion av miljövänliga drivmedel, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ44 yrkande 3 delvis, 2000/01:MJ46 yrkandena 33 och 34 samt 2000/01:U513 yrkande 14.

Reservation 70 (m)
Reservation 71 (c)

101. Miljöstyrande avgifter, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 3 delvis och 2000/01: MJ46 yrkande 31.

Reservation 72 (fp)

102. Samlat verksansvar för infrastrukturen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 32.

Reservation 73 (c)

103. Skatt på flygbränsle

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 37.

Reservation 74 (c)

104. Satsning på miljövänlig teknik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 32.

Reservation 75 (m)

105. Bunkerbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ780 yrkande 4.

106. Bunkerolja av miljöklass 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ779.

107. Utsläpp från entreprenadmaskiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ825.

108. Handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ39, 2000/01:MJ44 yrkande 3 delvis, 2000/01:MJ45 yrkande 31 och 2000/01:U512 yrkande 3 delvis.

Reservation 76 (m)
Reservation 77 (kd)
Reservation 78 (fp)

109. Klimatstrategi inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:U512 yrkande 3 delvis och 2000/01:MJ762 yrkandena 1 och 3.

Reservation 79 (kd)

110. Grön skatteväxling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ45 yrkande 30 och 2000/01: MJ47 yrkande 5.

Reservation 80 (m)
Reservation 81 (kd)

111. Strategier för kemikalieanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 3 delvis.

112. Strategi för ökat funktionstänkande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 38.

Reservation 82 (c)

113. Strategier för restaurering av vattendrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 28.

Reservation 83 (c)

114. Trä i byggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ40.

115. Miljöbalken m.fl. lagar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ37 yrkande 1.

Reservation 84 (fp)

116. Tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ48.

Reservation 85 (m)

117. Regler för naturvårdsförrättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ770.

118. Information och uppföljning gällande miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ44 yrkande 5.

119. Naturvårdsverkets ansvar för samordning m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 33.

Reservation 86 (m)

120. Anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 34:2 Miljöövervakning m.m. för år 2001 används för uppföljning och rapportering av miljökvalitetsmålen i enlighet med vad regeringen har anfört (avsnitt 23.3).

121. Konflikter kring miljökvalitetsmålen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ46 yrkande 41.

Reservation 87 (c, kd)

122. Länsstyrelsernas resurser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 34.

Reservation 88 (m)

123. Beräkning av miljöskador

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ45 yrkande 2.

Reservation 89 (m)

124. Internationella överenskommelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner a) protokollet av den 1 december 1999 angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (avsnitt 26), b) 1999 års justeringar och ändringar av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (avsnitt 27).