Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2015/16:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Ja till svenskt deltagande i FN-insats i Mali (UFöU3)

Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas. Enligt beslutet ska Sverige fram till halvårsskiftet 2017 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Beslutet gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör formulera tydliga mål för det svenska deltagandet i FN-insatsen som gör det möjligt att i efterhand utvärdera den och se om målen uppfylldes.
  • Regeringen bör ta initiativ så att den medicinska evakueringsförmågan blir tillräcklig dygnet runt för den svenska styrkan i Mali.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivanden om att regeringen dels ska fastställa uppföljningsbara nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige gör inom ramen för Minusma, dels ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillgång till medicinsk evakuering inom ramen för insatsen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-21
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-05-03
Reservationer 2
bet 2015/16:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2016-04-21, 2016-04-14

Ja till svenskt deltagande i FN-insats i Mali (UFöU3)

Ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sveriges deltagande i FN-insatsen i Mali ska förlängas. Enligt förslaget ska Sverige fram till halvårsskiftet 2017 delta med en väpnad styrka på högst 470 personer i den pågående FN-insatsen i Mali. Förslaget gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör formulera tydliga mål för det svenska deltagandet i FN-insatsen som gör det möjligt att i efterhand utvärdera den och se om målen uppfylldes.
  • Regeringen bör ta initiativ så att den medicinska evakueringsförmågan blir tillräcklig dygnet runt för den svenska styrkan i Mali.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till utgången av juni månad 2017, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:119.

2. Mål och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om mål för och utvärdering av det svenska deltagandet i Minusma och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

3. Medicinsk evakueringsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om medicinsk evakueringsförmåga och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

4. Försvarsbudget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 269 39 0 41


5. Bistånd och humanitära insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)