Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Ny svensk politik för global utveckling (UU3)

Sverige får en ny samlad politik för global utveckling. Målet med den nya politiken är att en rättvis och hållbar global utveckling ska genomsyra politikens samtliga områden så som handel, jordbruk, miljö, säkerhet och migration. Sverige ska fortsätta att bedriva ett effektivt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på de fattigaste länderna. Från och med 2004 kommer samarbetet med Central- och Östeuropa omfattas av samma mål som det övriga utvecklingssamarbetet. Regeringen ska varje år rapportera till riksdagen hur politiken genomförs och hur de politiska besluten har bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men riktade tre uppmaningar till regeringen: 1) Den utredning som ser över riktlinjerna för krigsmaterielexport ska överväga om demokrati ska vara ett villkor för att ett land ska komma i fråga för export. Utredningen ska även pröva om fattigdoms- och utvecklingsaspekter ska vägas in i bedömningen. 2) Regeringen bör regelbundet i en skrivelse redovisa de svenska prioriteringarna för riksdagen om Världsbanken, IMF och de regionala utvecklingsbankerna. 3) Det är angeläget att regeringen klargör var samordningsansvaret för den nya politiken för global utveckling ska ligga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om koordinering av politiken för global utveckling samt godkänner vad regeringen föreslår om en självständig utvärderingsfunktion. Delvis bifall till motionsyrkande om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt till motion om skrivelse om Världsbanken m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

118 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-20
Justering: 2003-12-02
Betänkande publicerat: 2003-12-09
Trycklov: 2003-12-09
Reservationer 41
Betänkande 2003/04:UU3

Alla beredningar i utskottet

2003-11-20, 2003-11-18, 2003-11-11, 2003-10-14

Ny svensk politik för global utveckling (UU3)

Sverige får en ny samlad politik för global utveckling. Målet med den nya politiken är att en rättvis och hållbar global utveckling ska genomsyra politikens samtliga områden så som handel, jordbruk, miljö, säkerhet och migration. Sverige ska fortsätta att bedriva ett effektivt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på de fattigaste länderna. Från och med 2004 kommer samarbetet med Central- och Östeuropa omfattas av samma mål som det övriga utvecklingssamarbetet. Regeringen ska varje år att rapportera till riksdagen hur politiken genomförs och hur de politiska besluten har bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men vill rikta tre uppmaningar till regeringen: 1) Den utredning som ser över riktlinjerna för krigsmaterielexport ska överväga om demokrati ska vara ett villkor för att ett land ska komma i fråga för export. Utredningen ska även pröva om fattigdoms- och utvecklingsaspekter ska vägas in i bedömningen. 2) Regeringen bör regelbundet i en skrivelse redovisa de svenska prioriteringarna för riksdagen om Världsbanken, IMF och de regionala utvecklingsbankerna. 3) Det är angeläget att regeringen klargör var samordningsansvaret för den nya politiken för global utveckling ska ligga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-16
4

Beslut

Beslut: 2003-12-16
43 förslagspunkter, 31 acklamationer, 12 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktningen av politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U11 yrkande 11 och 2003/04:U248 yrkande 11.

2. Mål för politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för politiken för global utveckling.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för politiken för global utveckling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:U274, 2002/03:U295 yrkande 5, 2003/04:U11 yrkande 12, 2003/04:U246 yrkande 2, 2003/04:U248 yrkande 12 och 2003/04:U261 yrkande 1.

3. Mål för svenskt utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för det internationella utvecklingssamarbete samt beslutar att nuvarande mål för det svenska utvecklingssamarbete skall upphöra att gälla.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för det internationella utvecklingssamarbete samt beslutar att nuvarande mål för det svenska utvecklingssamarbete skall upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 4 och avslår motionerna 2002/03:U260 yrkande 6, 2002/03:U284 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U294 yrkande 2, 2002/03:U295 yrkande 1, 2002/03:U313 yrkande 1, 2002/03:U315, 2002/03:U322 yrkande 9, 2003/04:U6 yrkande 28, 2003/04:U10 yrkande 1, 2003/04:U11 yrkande 1, 2003/04:U248 yrkande 1, 2003/04:U316 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:U348 yrkandena 1 och 23.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m04906
c21001
fp00426
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt227494231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Perspektiven i politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om perspektiv för politiken för global utveckling.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om perspektiv för politiken för global utveckling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2002/03:U228 yrkande 7, 2003/04:U7 yrkande 1, 2003/04:U10 yrkande 3 och 2003/04:U12 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c21001
fp04305
kd30003
v00255
mp15002
-0000
Totalt250432531

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Huvuddragen i politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner med de preciseringar utskottet gjort vad regeringen föreslår om riktlinjer för politiken för global utveckling och det internationella utvecklingssamarbetet.
Riksdagen godkänner med de preciseringar utskottet gjort vad regeringen föreslår om riktlinjer för politiken för global utveckling och det internationella utvecklingssamarbetet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkterna 2 och 5.

6. Demokrati och god samhällsstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:122 punkterna 2 och 5 och avslår motionerna 2002/03:U201 yrkandena 2, 7 och 8, 2002/03:U261 yrkande 4, 2002/03:U263 yrkande 11, 2003/04:U9 yrkandena 8-11, 2003/04:U10 yrkande 2, 2003/04:U220 yrkande 1 och 2003/04:U227.

7. Respekten för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U228 yrkande 8, 2002/03:U262 yrkande 3, 2002/03:U294 yrkande 5, 2002/03:U322 yrkande 20, 2003/04:U6 yrkandena 1 och 3 och 2003/04:U9 yrkande 5.

Reservation 5 (m)

8. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U260 yrkandena 1 och 5, 2002/03:U294 yrkande 16, 2002/03:U313 yrkande 22, 2002/03:A242 yrkande 11, 2003/04:U5 yrkande 4, 2003/04:U9 yrkande 15, 2003/04:U10 yrkande 11 och 2003/04:U285 yrkande 8.

9. Nyttjandet av naturresurserna och omsorgen om miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U313 yrkande 9, 2003/04:U9 yrkande 14, 2003/04:U12 yrkande 10 och 2003/04:U254 yrkande 3.

10. Ekonomisk tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 14, 2002/03:U295 yrkande 14, 2002/03:U322 yrkande 3 och 2003/04:U12 yrkande 4.

Reservation 6 (m, fp)

11. Konflikthantering och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkande 8, 2002/03:U260 yrkande 3, 2003/04:U6 yrkandena 26 och 27, 2003/04:U7 yrkande 3 och 2003/04:U285 yrkande 1.

12. Globala gemensamma nyttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U6 yrkande 8 och 2003/04:U254 yrkande 8.

13. Samspelet mellan huvuddragen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U201 yrkande 1, 2002/03:U295 yrkandena 2 och 16, 2002/03:U322 yrkande 10, 2003/04:U11 yrkande 2 och 2003/04:U248 yrkande 2.

Reservation 7 (m)

14. Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört.
Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2003/04:U3 yrkande 3 och avslår motionerna 2002/03:U235 yrkande 3, 2002/03:U290 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U6 yrkandena 2 och 14, 2003/04:U7 yrkandena 2, 4 och 5, 2003/04:U10 yrkande 25, 2003/04:U11 yrkandena 3 och 4, 2003/04:U12 yrkandena 21 och 22, 2003/04:U261 yrkande 2 och 2003/04:Fö267 yrkande 1.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c21001
fp43005
kd30003
v02505
mp11132
-0000
Totalt28036330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Ekonomisk politik och handelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U262 yrkandena 5 och 8, 2002/03:U313 yrkande 19, 2003/04:U3 yrkande 1, 2003/04:U6 yrkandena 10 och 22, 2003/04:U7 yrkandena 7, 8, 14-16 och 18, 2003/04:U9 yrkande 20, 2003/04:U11 yrkande 8, 2003/04:U12 yrkandena 13, 16, 17, 19 och 20, 2003/04:U248 yrkande 8, 2003/04:U270, 2003/04:U348 yrkande 14 och 2003/04:U351 yrkande 2.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m20476
c20002
fp42015
kd10293
v00255
mp01502
-0000
Totalt2011510231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Näringspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkandena 16, 17 och 19, 2002/03:U296 yrkande 11, 2003/04:U6 yrkandena 9 och 11-13, 2003/04:U9 yrkande 12, 2003/04:U213 yrkande 4, 2003/04:U253 yrkande 2, 2003/04:U255 yrkande 7, 2003/04:U283, 2003/04:U296, 2003/04:U348 yrkandena 13, 15 och 16, 2003/04:U352 yrkande 8, 2003/04:MJ411 yrkande 6 och 2003/04:N334 yrkande 2.

Reservation 14 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c21001
fp43005
kd30003
v02505
mp01502
-0000
Totalt27940030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Miljöpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U6 yrkandena 6 och 7, 2003/04:U12 yrkande 2, 2003/04:U249 yrkande 6, 2003/04:U254 yrkande 9 och 2003/04:U348 yrkande 22.

18. Jordbruks- och fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U290 yrkande 4, 2002/03:U313 yrkandena 2 och 20, 2002/03:MJ428 yrkande 43, 2003/04:U7 yrkande 17, 2003/04:U9 yrkandena 16, 17 och 19, 2003/04:U10 yrkande 5, 2003/04:U12 yrkande 18, 2003/04:U261 yrkandena 4 och 5 och 2003/04:U271 yrkandena 1-4.

Reservation 15 (m, fp)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m00496
c21001
fp00435
kd30003
v25005
mp01502
-0000
Totalt212159230

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Politiken för social omsorg och folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U244, 2002/03:U260 yrkande 4, 2002/03:U284 yrkande 23, 2002/03:U290 yrkandena 7 och 14, 2002/03:U295 yrkandena 6 och 21, 2002/03:U313 yrkandena 12-15, 2002/03:So455 yrkande 2, 2003/04:U2 yrkande 2, 2003/04:U5 yrkande 3, 2003/04:U6 yrkandena 16 och 17, 2003/04:U7 yrkande 6, 2003/04:U9 yrkandena 25 och 26, 2003/04:U10 yrkande 12, 2003/04:U11 yrkande 6, 2003/04:U245 yrkandena 3, 4, 6, 7, 15 och 18, 2003/04:U248 yrkande 6, 2003/04:U251 yrkandena 1, 2, 4, 6 och 8, 2003/04:U261 yrkande 8, 2003/04:U305, 2003/04:U312 yrkandena 1, 4 och 5, 2003/04:U348 yrkandena 19 och 20 och 2003/04:So645 yrkande 5.

Reservation 17 (m, kd)

20. Kultur- och utbildningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U260 yrkande 2, 2003/04:U10 yrkandena 22 och 23 och 2003/04:U11 yrkande 7.

21. Rättsliga frågor, migrationspolitiken och konsumentpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 15, 2002/03:U294 yrkandena 14 och 20, 2002/03:U296 yrkande 9, 2002/03:U313 yrkande 26, 2003/04:U10 yrkande 18 och 2003/04:U213 yrkande 2.

22. Samstämmighet i svensk politik och i EU:s politik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U262 yrkande 7, 2002/03:U294 yrkande 22, 2003/04:U6 yrkandena 20 och 21, 2003/04:U7 yrkandena 11 och 12, 2003/04:U9 yrkande 32, 2003/04:U10 yrkande 6, 2003/04:U12 yrkande 3 och 2003/04:U348 yrkandena 6 och 32.

Reservation 18 (v)

23. Samarbetsländer och planeringsinstrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U295 yrkandena 8 och 15, 2003/04:U6 yrkande 30, 2003/04:U9 yrkande 29, 2003/04:U10 yrkande 4, 2003/04:U12 yrkande 8 och 2003/04:U348 yrkande 3.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (kd)
Reservation 21 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m00496
c00211
fp43005
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt219307030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Demokrati och god samhällsstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkande 22, 2002/03:U224 yrkande 2, 2002/03:U228 yrkandena 11 och 14, 2002/03:U284 yrkandena 7, 10 och 11, 2002/03:U290 yrkandena 6 och 12, 2002/03:U294 yrkande 4, 2002/03:U295 yrkande 9, 2002/03:U298 yrkande 1, 2002/03:U320, 2003/04:K418 yrkande 6, 2003/04:U4, 2003/04:U10 yrkandena 14, 15 och 21, 2003/04:U213 yrkande 3 i denna del, 2003/04:U241, 2003/04:U282 yrkandena 10 och 13, 2003/04:U337 yrkande 1 och 2003/04:U348 yrkandena 8, 10 och 11.

Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m48016
c21001
fp04305
kd00303
v25005
mp15002
-0000
Totalt245433130

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 8, 2002/03:U294 yrkande 15, 2002/03:U313 yrkande 22, 2002/03:U328 yrkande 15, 2002/03:A242 yrkande 11, 2003/04:U6 yrkande 5, 2003/04:U9 yrkande 13, 2003/04:U260, 2003/04:U348 yrkande 9, 2003/04:Sf403 yrkande 33 och 2003/04:A371 yrkande 9.

Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)

26. Bundet och obundet bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U3 yrkande 2, 2003/04:U6 yrkande 31, 2003/04:U9 yrkande 33 och 2003/04:U10 yrkande 24.

Reservation 26 (c)

27. Skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U263 yrkande 9, 2002/03:U313 yrkande 21, 2003/04:U6 yrkande 15, 2003/04:U7 yrkandena 19-22, 2003/04:U9 yrkande 23, 2003/04:U10 yrkande 17, 2003/04:U11 yrkande 9, 2003/04:U12 yrkandena 11 och 12, 2003/04:U248 yrkande 9, 2003/04:U261 yrkande 3 och 2003/04:U308 yrkandena 2-5.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (c)
Reservation 31 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m00496
c20191
fp04305
kd00303
v25005
mp00152
-0000
Totalt1634311330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Bistånd till jordbrukssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U290 yrkande 16, 2003/04:U9 yrkandena 18 och 30, 2003/04:U261 yrkande 6 och 2003/04:U271 yrkande 5.

29. Bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U235 yrkande 4, 2002/03:U294 yrkande 17, 2002/03:U314, 2003/04:U2 yrkande 1, 2003/04:U5 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U10 yrkande 13, 2003/04:U232 och 2003/04:U276 yrkande 4.

Reservation 32 (m)

30. Bistånd till insatser mot hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 24, 2002/03:U290 yrkande 8, 2002/03:U294 yrkande 18, 2002/03:U295 yrkandena 17-20, 2002/03:U313 yrkande 11, 2002/03:U327 yrkandena 3-6, 8 och 9, 2003/04:U6 yrkande 18, 2003/04:U9 yrkande 24, 2003/04:U11 yrkande 5, 2003/04:U228 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U245 yrkandena 1, 2, 8-14, 16 och 17, 2003/04:U246 yrkande 3, 2003/04:U248 yrkandena 5 och 7, 2003/04:U251 yrkandena 3, 5, 9 och 10, 2003/04:U261 yrkande 9, 2003/04:U295, 2003/04:U300 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U312 yrkande 3 och 2003/04:U348 yrkande 21.

Reservation 33 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m04906
c21001
fp43005
kd03003
v25005
mp14012
-0000
Totalt23979130

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Bistånd till funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 29, 2003/04:U6 yrkande 19, 2003/04:U8, 2003/04:U9 yrkande 6, 2003/04:U10 yrkande 16, 2003/04:U316 yrkande 3 och 2003/04:U348 yrkande 27.

32. Bistånd till kultur och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr371 yrkande 1, 2003/04:U297, 2003/04:U348 yrkande 18 och 2003/04:Kr391 yrkande 1.

33. Övriga bilaterala insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U220, 2002/03:U284 yrkande 20, 2002/03:U296 yrkande 7, 2003/04:U212 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U310 och 2003/04:U312 yrkande 16.

34. Samarbetet med Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det internationella utvecklingssamarbetet och sammanslagningen av samarbetet med Central- och Östeuropa och det allmänna internationella utvecklingssamarbetet.
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om det internationella utvecklingssamarbetet och sammanslagningen av samarbetet med Central- och Östeuropa och det allmänna internationella utvecklingssamarbetet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 3 och avslår motionerna 2002/03:U230, 2002/03:U237 yrkandena 6, 8-11, 13-16 och 18, 2002/03:U240 yrkandena 6-8, 2002/03:U246, 2002/03:U294 yrkandena 6 och 21, 2002/03:U316, 2002/03:U323 yrkande 28, 2003/04:U6 yrkande 29, 2003/04:U10 yrkande 26, 2003/04:U11 yrkande 16, 2003/04:U220 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:U249 yrkande 4.

Reservation 34 (m)
Reservation 35 (fp)
Reservation 36 (kd)

35. Samarbetet med övriga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U209, 2002/03:U257 yrkande 3, 2002/03:U266 yrkande 3, 2002/03:U273 yrkandena 7-9, 2002/03:U284 yrkande 9, 2002/03:U290 yrkande 3, 2002/03:U294 yrkande 7, 2002/03:U297 yrkandena 3 och 4, 2002/03:U304 yrkandena 4 och 5, 2002/03:U328 yrkande 18, 2003/04:U10 yrkande 20, 2003/04:U206, 2003/04:U217 yrkande 2, 2003/04:U225 yrkande 3, 2003/04:U244 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U263, 2003/04:U267 yrkandena 3 och 5 och 2003/04:U348 yrkande 12.

Reservation 37 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c21001
fp04305
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt27643030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. EU:s utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U228 yrkande 22, 2002/03:U281 yrkandena 3 och 4, 2002/03:U313 yrkande 30, 2003/04:K416 yrkande 38, 2003/04:U9 yrkande 31, 2003/04:U10 yrkande 9, 2003/04:U249 yrkande 5 och 2003/04:U282 yrkande 22.

37. Skrivelse om Världsbanken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört.
Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2003/04:U284.

38. Samarbetet med FN, Världsbanken och andra internationella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 6, 2002/03:U298 yrkande 5, 2002/03:U308, 2003/04:Fi251 yrkande 5, 2003/04:U6 yrkande 24, 2003/04:U7 yrkandena 23-25, 2003/04:U9 yrkandena 21 och 22, 2003/04:U12 yrkandena 14, 15 och 23, 2003/04:U223, 2003/04:U308 yrkandena 1, 7, 10-14, 19 och 20, 2003/04:U315 yrkandena 1-3, 2003/04:U330 yrkandena 1-4, 2003/04:U352 yrkande 6 och 2003/04:N340 yrkandena 1 och 20.

Reservation 38 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m49006
c02101
fp43005
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt29821030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Åtaganden om biståndsvolymen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U10 yrkande 8, 2003/04:U11 yrkande 15, 2003/04:U12 yrkande 24 och 2003/04:U248 yrkande 15.

Reservation 39 (m)

40. Enskilda organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U207 yrkande 1, 2002/03:U284 yrkandena 5 och 28, 2002/03:U290 yrkande 11, 2002/03:U294 yrkande 3, 2002/03:U295 yrkande 12, 2002/03:U313 yrkande 28, 2003/04:U6 yrkande 25, 2003/04:U9 yrkande 28, 2003/04:U10 yrkandena 10 och 19, 2003/04:U11 yrkande 13, 2003/04:U12 yrkande 7, 2003/04:U248 yrkande 13 och 2003/04:U348 yrkandena 7 och 25.

41. Offentliga aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkandena 12 och 13, 2002/03:U290 yrkande 13, 2002/03:U294 yrkande 8, 2002/03:U313 yrkande 27, 2003/04:U1, 2003/04:U6 yrkande 4, 2003/04:U12 yrkande 9, 2003/04:U261 yrkande 10 och 2003/04:U322 yrkande 1.

42. Resultatuppföljning och resultatskrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner med de preciseringar som utskottet gjort vad regeringen föreslår om att genomförandet av politiken för global utveckling årligen redovisas till riksdagen i form av en resultatskrivelse.
Riksdagen godkänner med de preciseringar som utskottet gjort vad regeringen föreslår om att genomförandet av politiken för global utveckling årligen redovisas till riksdagen i form av en resultatskrivelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 6, bifaller delvis motionerna 2003/04:U3 yrkande 4 och 2003/04:U9 yrkandena 2 och 4 och avslår motionerna 2003/04:U12 yrkande 5 och 2003/04:U348 yrkande 4.

43. Utvärderingsansvar samt koordinering av politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager vad utskottet anfört om koordinering av politiken för global utveckling samt godkänner vad regeringen föreslår om en självständig utvärderingsfunktion.
Riksdagen tillkännager vad utskottet anfört om koordinering av politiken för global utveckling samt godkänner vad regeringen föreslår om en självständig utvärderingsfunktion.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:122 punkt 7 och avslår motionerna 2002/03:U256 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U284 yrkandena 3 och 4, 2002/03:U295 yrkande 13, 2002/03:U322 yrkandena 11 och 12, 2003/04:U6 yrkandena 23 och 32-36, 2003/04:U7 yrkandena 9, 10, 13 och 26-28, 2003/04:U9 yrkandena 1, 3, 7 och 27, 2003/04:U10 yrkande 7, 2003/04:U11 yrkandena 10 och 14, 2003/04:U12 yrkande 6, 2003/04:U213 yrkande 1, 2003/04:U248 yrkandena 10 och 14, 2003/04:U318 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U322 yrkande 2 och 2003/04:U348 yrkande 5.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (c)