Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Ny svensk politik för global utveckling (UU3)

Sverige får en ny samlad politik för global utveckling. Målet med den nya politiken är att en rättvis och hållbar global utveckling ska genomsyra politikens samtliga områden så som handel, jordbruk, miljö, säkerhet och migration. Sverige ska fortsätta att bedriva ett effektivt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på de fattigaste länderna. Från och med 2004 kommer samarbetet med Central- och Östeuropa omfattas av samma mål som det övriga utvecklingssamarbetet. Regeringen ska varje år rapportera till riksdagen hur politiken genomförs och hur de politiska besluten har bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men riktade tre uppmaningar till regeringen: 1) Den utredning som ser över riktlinjerna för krigsmaterielexport ska överväga om demokrati ska vara ett villkor för att ett land ska komma i fråga för export. Utredningen ska även pröva om fattigdoms- och utvecklingsaspekter ska vägas in i bedömningen. 2) Regeringen bör regelbundet i en skrivelse redovisa de svenska prioriteringarna för riksdagen om Världsbanken, IMF och de regionala utvecklingsbankerna. 3) Det är angeläget att regeringen klargör var samordningsansvaret för den nya politiken för global utveckling ska ligga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om koordinering av politiken för global utveckling samt godkänner vad regeringen föreslår om en självständig utvärderingsfunktion. Delvis bifall till motionsyrkande om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt till motion om skrivelse om Världsbanken m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-10-14, 2003-11-11, 2003-11-18, 2003-11-20

Ny svensk politik för global utveckling (UU3)

Sverige får en ny samlad politik för global utveckling. Målet med den nya politiken är att en rättvis och hållbar global utveckling ska genomsyra politikens samtliga områden så som handel, jordbruk, miljö, säkerhet och migration. Sverige ska fortsätta att bedriva ett effektivt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på de fattigaste länderna. Från och med 2004 kommer samarbetet med Central- och Östeuropa omfattas av samma mål som det övriga utvecklingssamarbetet. Regeringen ska varje år att rapportera till riksdagen hur politiken genomförs och hur de politiska besluten har bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men vill rikta tre uppmaningar till regeringen: 1) Den utredning som ser över riktlinjerna för krigsmaterielexport ska överväga om demokrati ska vara ett villkor för att ett land ska komma i fråga för export. Utredningen ska även pröva om fattigdoms- och utvecklingsaspekter ska vägas in i bedömningen. 2) Regeringen bör regelbundet i en skrivelse redovisa de svenska prioriteringarna för riksdagen om Världsbanken, IMF och de regionala utvecklingsbankerna. 3) Det är angeläget att regeringen klargör var samordningsansvaret för den nya politiken för global utveckling ska ligga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.