Sveriges totalförsvar 1998

Försvarsutskottets betänkande 1997/98:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 1997

Beslut

Totalförsvarets budget (FöU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för totalförsvaret. Utgifterna för 1998 uppgår till ca 41,2 miljarder kronor. Av dessa ska ca 37,2 miljarder kronor gå till det militära försvaret. Inriktningen av Försvarsmakten under 1998 godkändes, vilket innebär att försvarsbeslutets mål för det militära försvarets organisation och verksamhet till år 2001 fullföljs. Riksdagens beslut innebar vidare att Försvarsmaktens skolverksamhet omstruktureras. Bl.a. ska försvarsmaktsgemensamma högskolor för officersutbildning organiseras i Halmstad, Solna och Östersund. Vidare organiseras Försvarsmaktens helikopterflottilj - som omfattar försvarets samtliga helikoptrar -i fyra divisioner. Regeringen fick i uppdrag att fortlöpande ge riksdagen särskilda redovisningar om utvecklingen av totalförsvarets ledningssystem.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-23
Justering: 1997-11-20
Betänkande 1997/98:FöU1

Alla beredningar i utskottet

1997-10-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-05
4

Beslut

Beslut: 1997-12-05

Protokoll med beslut