Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003(prop. 2002/03:100)

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Förlängd sjuklöneperiod tungt inslag i vårens tilläggsbudget (FiU21)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändrade utgiftsramar samt ändrade och nya anslag i tilläggsbudgeten för 2003, förutom på en punkt som gäller bostadsbidrag. Nya beräkningar visar att regeringens förslag till regeländringar om bostadsbidrag inledningsvis inte ger de besparingar som regeringen tänkt sig. Riksdagen avslog därför regeringens förslag på denna punkt. Riksdagen godkände en förlängd sjuklöneperiod. Det innebär att arbetsgivarna ska betala ut sjuklön i 21 dagar i stället för som hittills i 14 dagar. Samtidigt införs ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med få anställda. Sjukpenningen för arbetslösa ska vidare inte få överstiga den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen beslutade om en annan lösning än den regeringen föreslagit. Maximalt utbetalas 521 kronor per dag från och med den 1 juli 2003. Riksdagen godkände också regeringens förslag att förbättra kapitalstrukturen i statliga företag. Samtidigt gjordes ett tillkännagivande till regeringen om att riksdagen i varje enskilt fall ska besluta om finansiella omstruktureringar inom de statliga bolagen. Riksdagens roll i dessa frågor förtydligas jämfört med regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på proposition 2002/03:100 punkt 16. Delvis bifall på punkterna 10, 11, 37 och 40. Bifall på punkterna 9, 12-15, 17-36, 38, 39, 41 och 42. Avslag på förslag 2002/03:RR13 samt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 10 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-20
Justering: 2003-05-27
Betänkande publicerat: 2003-06-03
Trycklov: 2003-06-05
Reservationer 8
Betänkande 2002/03:FIU21

Alla beredningar i utskottet

2003-05-20, 2003-05-15, 2003-05-08

Förlängd sjuklöneperiod tungt inslag i vårens tilläggsbudget (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade utgiftsramar samt ändrade och nya anslag i tilläggsbudgeten för 2003, förutom på en punkt som gäller bostadsbidrag. Nya beräkningar visar att regeringens förslag till regeländringar om bostadsbidrag inledningsvis inte ger de besparingar som regeringen tänkt sig. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag på denna punkt. Riksdagen föreslås godkänna en förlängd sjuklöneperiod. Det innebär att arbetsgivarna ska betala ut sjuklön i 21 dagar i stället för som hittills i 14 dagar. Samtidigt föreslås att det införs ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med få anställda. Sjukpenningen för arbetslösa ska vidare inte få överstiga den högsta dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen. Här föreslår finansutskottet att riksdagen beslutar om en annan lösning än den regeringen föreslagit. Maximalt utbetalas 521 kronor per dag från och med den 1 juli 2003. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag att förbättra kapitalstrukturen i statliga företag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att riksdagen i varje enskilt fall ska besluta om finansiella omstruktureringar inom de statliga bolagen. Riksdagens roll i dessa frågor förtydligas jämfört med regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-11
4

Beslut

Beslut: 2003-06-11
30 förslagspunkter, 27 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kapital för omstrukturering av statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2002/03:100 punkt 37 och avslår motionerna 2002/03:Fi18 yrkande 2 och 2002/03:Fi23 yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m14707
c01903
fp04206
kd00294
v24006
mp14003
-0000
Totalt1711082941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Omfinansiering av kapitaltillskott till Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 38.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

3. Vidgat uppdrag för Vasallen AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 39.

4. Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 17.

5. Statens fastighetsverk (ny investeringsplan)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 18.

6. Försäljning av fastighet i Paris, Frankrike

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 19.

7. Riksrevisionen (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 41.

8. Lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 9.

9. Försvarets materielverk (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 20.

10. Biståndsverksamhet (bemyndigande angående ekonomiska förpliktelser)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 21.

11. Biståndsverksamhet (bemyndigande angående lån från Europeiska investeringsbanken)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 22.

12. Biståndsverksamhet (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 23.

13. Integrationsåtgärder (motionsförslag)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi20.

14. Mottagande av asylsökande (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 24.

15. Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 12 och avslår motion 2002/03:Fi23 yrkande 2.

Reservation 4 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m260227
c01903
fp40026
kd02904
v24006
mp14003
-0000
Totalt236482441

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Lag om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshets-försäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 13.

17. Lag om ändring i lagen (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshets-kassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 14.

18. Arbetslivsinstitutet (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 26.

19. Medel för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 27.

20. Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 28.

21. Väghållning och statsbidrag (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 30.

22. Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (bemyndigande angående tunnlar genom Hallandsås)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 31.

23. Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (bemyndigande angående Botniabanan)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 32.

24. Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR13 och motionerna 2002/03:Fö3, 2002/03:Fö4 yrkandena 1-3 och 2002/03:Fö269.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

25. Finansiering av Citytunneln i Malmö (motionsförslag)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi22 yrkandena 1-3.

26. Centrala försöksdjursnämnden (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 33.

27. Statens jordbruksverk (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 34.

28. Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (bemyndigande)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 35 och avslår motion 2002/03:Fi17 yrkande 10.

Reservation 7 (c, kd)

29. Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. (anslagsvillkor)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 36 och avslår motion 2002/03:Fi17 yrkande 11.

30. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkterna 15, 25, 29 och 42, bifaller delvis proposition 2002/03:100 punkterna 10, 11 och 40 och avslår proposition 2002/03:100 punkt 16 och motionerna 2002/03:Fi17 yrkandena 8, 9 och 12, 2002/03:Fi18 yrkande 1, 2002/03:Fi19 yrkandena 1-5 och 2002/03:Fi21 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m210277
c01804
fp130296
kd10284
v24006
mp14003
-0000
Totalt205188442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag