Tilläggsbudget 1 för 2006 (prop. 2005/06:100)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Höjd ersättning till ungdomar som deltar i kommunala ungdomsprogram (FiU21)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag på tilläggsbudget för 2006 men med ett tillägg. Ersättningen till ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning som deltar i kommunala ungdomsprogram ska höjas så att den uppgår till i genomsnitt 1050 kronor efter skatt. Ersättningen kommer därmed upp till samma nivå som det höjda studiebidraget för gymnasieelever. Syftet med kommunala ungdomsprogram är att de ska leda till arbete eller utbildning för arbetslösa ungdomar som inte fyllt 20 år. Totalt 5 007 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006. Bland annat kommer studiemedlen att höjas retroaktivt från den 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån. Bostadstillägget för pensionärer kommer också att höjas, från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till ett tak på 4850 kronor i månaden. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 april 2006. Riksdagen gjorde också ett uttalande som rör myndigheter som beslutat om utgifter för kommande år utan riksdagens godkännande. Myndigheter får inte ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgiftsökningar utan att riksdagen har gett sitt godkännande. Riksdagen vill understryka att detta är oacceptabelt och uppmanar regeringen att snabbt redovisa för riksdagen vad som görs för att komma till rätta med problemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 6-7, 10 och 12-38 samt utskottsinitiativ FiU4 om tillkännagivande med anledning av överskridanden av myndigheters bemyndiganderamar. Delvis bifall till punkterna 9 och 39 Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-18
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 7
bet 2005/06:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2006-05-18, 2006-05-11

Höjd ersättning till ungdomar som deltar i kommunala ungdomsprogram (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på tilläggsbudget för 2006 men med ett tillägg. Utskottet vill höja ersättningen till ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning som deltar i kommunala ungdomsprogram så att den uppgår till i genomsnitt 1050 kronor efter skatt. Ersättningen kommer därmed upp till samma nivå som det höjda studiebidraget för gymnasieelever. Syftet med kommunala ungdomsprogram är att de ska leda till arbete eller utbildning för arbetslösa ungdomar som inte fyllt 20 år. Totalt föreslås att 5 007 miljoner kronor netto skjuts till statsbudgeten för 2006. Bland annat ska studiemedlen höjas retroaktivt från den 1 juli 2006 med 300 kronor i månaden, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån. Bostadstillägget för pensionärer ska också höjas, från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till ett tak på 4850 kronor i månaden. Höjningen ska gälla retroaktivt från den 1 april 2006. Utskottet vill också att riksdagen gör ett uttalande som rör myndigheter som beslutat om utgifter för kommande år utan riksdagens godkännande. Myndigheter får inte ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgiftsökningar utan att riksdagen har gett sitt godkännande. Riksdagen bör understryka att detta är oacceptabelt och uppmana regeringen att snabbt redovisa vad som görs för att komma till rätta med problemet, anser utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
31 förslagspunkter, 31 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagssparande på anslaget 90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad riksdagsstyrelsen förordar om anslagssparande på det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 12.

2. Markbyte med Stockholms kommun och användning av medel från Djurgårdsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om markbyte i Stockholms kommun, dispositionsrätten till Djurgårdsvarvet och användning av medel från Djurgårdsfonden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 13.

3. Försäljning av fastighet i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om försäljning av fastigheten Cerberus 2 i Stockholms kommun.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 14.

4. Låneram för beredskapsinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 15.

5. Bemyndigande för anslaget 8:1 Biståndsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 8:1 Biståndsverksamhet göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 48 234 000 000 kr efter 2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 16.

6. Bemyndigande för anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 100 000 000 kr under 2007 och 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 18.

7. Finansieringsbidrag vid arbetspraktik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om finansieringsbidrag vid arbetspraktik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 19.

8. Användning av anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 20.

9. Bemyndigande för anslaget 25:82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 36 000 000 kr under 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 21.

10. Användning av anslaget 31:1 Boverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda anslaget 31:1 Boverket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 22 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 3 i denna del.

11. Bemyndigande för anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000-2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 19 Regional utveckling uppförda anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000-2006 göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 788 000 000 kr under 2007 och 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 23.

12. Bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 70 000 000 kr under perioden 2007-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 24.

13. Användning av anslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 25.

14. Lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:100 punkt 9 och avslår motion
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp)

15. Lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 10 och avslår motion
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 2.

Reservation 2 (m, fp)

16. Bemyndigande för anslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser i samband med upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 500 000 000 kr under perioden 2007-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 26.

17. Användning av anslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 27.

18. Användning av anslaget 41:1 Skogsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 41:1 Skogsstyrelsen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 28 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 3 i denna del.

19. Bemyndigande för anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare ingångna åtaganden medför utgifter på högst 32 800 000 kr under 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 29.

20. Avgifter för djurhälsa och djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om avgiftsintäkter avseende djurhälsa och djurskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 30 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 4 i denna del.

Reservation 3 (m)

21. Användning av anslaget 43:1 Statens jordbruksverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgifstområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:1 Statens jordbruksverk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 31 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 3 i denna del.

22. Avgifter för fjäderfäregister och register för företag som hanterar foder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om avgiftsintäkter avseende fjäderfäregister och register för företag som hanterar foder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 32 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 4 i denna del.

Reservation 4 (m)

23. Användning av anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 33.

24. Bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd för fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:7 Strukturstöd för fisket m.m. besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 34.

25. Bemyndigande för anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 60 000 000 kr under 2007 och högst 60 000 000 kr under 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 35.

26. Avgifter för livsmedelssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om avgiftsintäkter avseende livsmedelssäkerhet och redlighet i livsmedelshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 36 och avslår motion
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (m)

27. Bemyndigande för anslaget 38:23 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:23 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft göra ekonomiska åtaganden som medför utgifter på högst 800 000 000 kr under perioden 2007-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 37 och avslår motion
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 6 (m, fp)

28. Ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
2. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
godkänner vad regeringen föreslår i fråga om kommunersättningar vid flyktingmottagande,
godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med bifogad specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkterna 6, 7 och 17, bifaller delvis proposition 2005/06:100 punkt 39 och avslår motionerna
2005/06:Fi13 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 5-9 och
2005/06:Fi14 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 3 och 4.

29. Redovisning av viss inkomst på statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av hur den särskilda sjukförsäkringsavgiften redovisas på statsbudgeten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 38.

30. Överskridanden av bemyndiganderamar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om åtgärder för att stärka den interna revisionen och kontrollen på myndigheterna samt om överskridanden av riksdagens beslut avseende bemyndiganderamar.

31. Hantering av bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi6 av Mikael Odenberg m.fl. (m) och
lägger redogörelse 2005/06:RRS13 till handlingarna.

Reservation 7 (m, fp)